zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 7 cm o długości 1,273 km na dz. nr 66, 86, 98, 234, 235 i 236 w obrębie ewidencyjnym Mukrz, gm Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP/341-03/10
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, FHU KIC-TRAN Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. Cena wybranej oferty wynosi: 230.542,40 zł (NETTO) 281.261.73 (BRUTTO) 
Lniano: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 7 cm o długości 1,273 km na dz. nr 66, 86, 98, 234, 235 i 236 w obrębie ewidencyjnym Mukrz, gm Lniano

Numer ogłoszenia: 271456 - 2010; data zamieszczenia: 31.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 7 cm o długości 1,273 km na dz. nr 66, 86, 98, 234, 235 i 236 w obrębie ewidencyjnym Mukrz, gm Lniano.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 7 cm o długości 1,273 km na dz. nr 66, 86, 98, 234, 235 i 236 w obrębie ewidencyjnym Mukrz Opis istniejącego terenu: Droga przebiega częściowo w terenie płaskim częściowo falistym o zagospodarowaniu rolniczym. Stanowi drogę dojazdową do gospodarstw, pól i posiada charakter drogi transportu rolniczego, a wokół pasa drogowego rozciągają się pola uprawne, łąki i nieużytki. Na całym projektowanym odcinku występują zabudowania gospodarczo-mieszkalne. Przewidywana do modernizacji droga transportu rolniczego Mukrz-Słepiska-Wętfie składa się z dwóch odcinków. Jeden jako główny - zasadniczy ciąg komunikacyjny rozpoczynający się w km 0+000 na wysokości budynku świetlicy wiejskiej Mukrz nr 1 i kończący się w km 1+100 na wysokości posesji Mukrz 21 (działka 51). Drugi odcinek stanowi rozwidlenie w centrum wsi i rozpoczyna się w km 0+804,25 drogi głównej- zasadniczej - km 0+000 na wysokości posesji Mukrz 14 (działka nr 78) i kończy w km 0+173,38 skrzyżowaniem z drogą gminną na wysokości działki nr 72. - posesja Mukrz 29. Cała droga posiada długość 1273,38 m i znajduje się na dz. nr 66, 86, 98, 234, 235, 236, których właścicielem jest Gmina Lniano. Na odcinku objętym modernizacją droga posiada nawierzchnię z kruszywa betonowego grubości 23 cm. Założenia podstawowe: Zadanie obejmuje dwa etapy: ETAP I - obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+750 głównego-zasadniczego ciągu ETAP II - obejmuje odcinek od km 0+750 do km 1+100 głównego-zasadniczego ciągu komunikacyjnego oraz od km 0+000 do km 0+173,38 - część rozwidlona. Modernizacja drogi o występujących zmiennych szerokościach pasa korony drogi wynoszących 5,0-9,0 m i jezdni o zmiennej szerokości do 3,8 m. Pobocza gruntowe o zmiennej szerokości wynoszącej 0,50-2,5 m stanowi pozostały wymiar szerokości występującego pasa drogowego w liniach rozgraniczających drogi. Klasa drogi - droga gminna klasy L transportu rolniczego. Prędkość projektowa - 40 km na h. Jezdnia jednopasowa o zmiennej szerokości do 3,8 m technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo. Zadanie nie obejmuje utwardzenia zjazdów z drogi do posesji. Spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2-4%. Przebieg drogi w planie: Z uwagi na ograniczone możliwości terenowe geometria projektowanej drogi została utrzymana w istniejącym kształcie. Załamania trasy w km poszczególnych odcinków drogi: 1.Odcinek drogi głównej-zasadniczej długości 1100,00 m - 0+061,48 w prawo łukiem o promieniu R=500; - 0+262,60 w lewo łukiem o promieniu R = 50; - 0+352,05 w lewo łukiem o promieniu R = 1000; - 0+531,21 w lewo łukiem o promieniu R = 60; - 0+622,40 w prawo łukiem o promieniu R = 15; - 0+724,00 w prawo łukiem o promieniu R =30; - 0+818,33 w lewo łukiem o promieniu R = 150; - 1+012,48 w lewo łukiem o promieniu R = 150. 2.Odcinek rozwidlenie drogi długości 173,38 m - 0+043,48 w prawo łukiem o promieniu R =100; - 0+121,54 w prawo łukiem o promieniu R =200. Modernizacja obejmuje wykonanie: Nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych , asfaltowej - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm Oczyszczanie i plantowanie poboczy Odwodnienie Nie przewidziano poprawy istniejącego odwodnienia. Droga przebiega po gruntach piaszczystych, przepuszczalnych. Odwodnienie odbywać się będzie tak jak dotychczas powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych na przyległy teren dzięki zastosowaniu dwustronnego spadku nawierzchni drogi..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000 zł, słownie: trzy tysiące zł. Wykonawca wnosi wadium: a) w pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Osiu Oddział Lniano Nr 19 8169 1016 0005 2689 2000 0040 z adnotacją: Wadium - przetarg: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 7 cm o długości 1,273 km na dz. nr 66, 86, 98, 234, 235 i 236 w obrębie ewidencyjnym Mukrz, gm Lniano. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7 tj. w kasie Urzędu Gminy Lniano. Kserokopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie wykonawcy, że ma prawo do występowania w obrocie prawnym, potwierdzone aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie dokumentem równoważnym, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny (warunek niespełniony)zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzone wykazem wykonanych w latach 2005 - 2010 robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia - zgodnie z załącznikiem Nr 1 formularza oferty - Doświadczenie wykonawcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym, potwierdzone wykazem sprzętu ciężkiego, jakim dysponuje wykonawca lub będzie dysponował. Jeżeli Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował proszę załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu - zgodnie z załącznikiem Nr 2 formularza oferty - Potencjał techniczny. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzone kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potwierdzone: a) sprawozdaniami finansowymi, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innymi dokumentami określającymi obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b) polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•   
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano (pok. nr 2).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano, pokój nr 1 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (31 sierpnia 2010, 13:54:41)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 08:07:46)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1452