zamówienie na:

Zakup zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2010/ZP/341/4
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo wielobranżowe Rol - Mech Krzysztof Modrzejewski ul. Parkowa 11, 88 - 320 Strzelno. Kryteria wyboru ofert : NAJNIŻSZA CENA – 100 %; liczba uzyskanych punktów : 300 
Lniano: Zakup zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych.
Numer ogłoszenia: 217532 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:1. Dostawę nowego ciągnika rolniczego z kabiną (rok produkcji 2010 ) - szt. 1. Moc silnika -80-84 KM, napęd na 4 koła, z deklaracją zgodności WE oraz ze świadectwem homologacji umożliwiającym zarejestrowanie oraz poruszanie się na drogach publicznych. Wymagane minimalne parametry techniczne ciągnika: Rok produkcji 2010. Masa całkowita pomiędzy 4100 a 4700 kg. Silnik typu diesel o mocy 80 - 84 KM z turbodoładowaniem, intercoolerem i sprężarką, spełniający normy spalania emisji spalin - EURO III. Ilość cylindrów - 4. Chłodzony cieczą. Pojemność silnika 4100 do 4300 cm3 . Skrzynia biegów synchronizowana 12 do przodu 12 do tyłu z rewersem. Rozdzielacz wyjść hydrauliki 6 + 1. Udźwig podnośnika min 4100 kg max 4200 kg. Wydajność pompy 50 l/min. Filtr oleju hydrauliki. Wałek obrotu mocy - tylny WOM - 540 obr/min. Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektropneumatycznie. Tylny TUZ z hakami (CBM). Zaczep transportowy przesuwny. Instalacja elektryczna 12 V. Koła przednie - 13,6R 24. Koła tylne - 16,9R 34. Kabina z ogrzewaniem i wentylacją, przyciemniane szyby, szyberdach, spryskiwacz przedniej i tylniej szyby, przednia i tylna wycieraczka. Siedzenie kierowcy standardowe, dodatkowe siedzenie dla pasażera. Klimatyzacja. Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: 2 główne światła, 2 reflektory robocze z przodu, 3 reflektory robocze z tyłu, światła ostrzegawcze i kierunkowskazy oraz lampa migowa w kolorze pomarańczowym. Prędkość jazdy - min. 30 km/h. Napęd na cztery koła załączany elektropneumatycznie. Obciążniki przednie 400 kg. Na tylne koła 90 kg . Poziom hałasu w kabinie 75-80 dB. Sprzęgło mechaniczne suche. Dolny zaczep uniwersalny hitch do współpracy z beczką. Komplet dokumentów do rejestracji na terenie RP. Pojazd powinien posiadać homologację. zezwalającą na poruszanie się po drogach publicznych dla dwóch osób w kabinie. 2. Dostawę nowego beczkowozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności 5000 l - rok produkcji 2010 - szt.1, z deklaracją zgodności WE oraz ze świadectwem homologacji umożliwiającym zarejestrowanie oraz poruszanie się na drogach publicznych. Wymagane minimalne parametry techniczne wozu asenizacyjnego: Zbiornik stalowy ocynkowany ogniowo, posiadający wewnętrzne pierścienie wzmacniające pojemność 5000 litrów. Dyszel malowany. Zestaw na osi pojedynczej . Sprężarka o wydajności od 4900l/min do 6000l/min. Tłumik - odzyskiwacz oleju. Armatura 5 cali. Z instalacją elektryczną 12 V, zgodną z przepisami drogowymi. Hamulec postojowy i pneumatyczny jednoobwodowy układ hamulcowy. Wąż o długości 6 m. Dolny zaczep na wysokości 400 mm. Mechanicznie regulowana stopka podporowa. Główna zasuwa spustowa o średnicy 5 cali sterowana hydraulicznie. Manowakuometr. Tylny właz o średnicy 420-500 mm. Urządzenie rozlewające. Błotniki na kołach. Zawór pływakowy. Świadectwo homologacji. Znak CE. Załączony wałek przekaźnika mocy przystosowany do pracy z beczkowozem min 5000 l Wszystkie potrzebne instalacje muszą współpracować z ciągnikiem. Dokumentacja techniczna w języku polskim, niezbędne certyfikaty zgodności urządzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp warunkującymi. dopuszczenie urządzenia do eksploatacji oraz rejestracji pojazdu...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.45.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

    * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    *

      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

            Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
    *

      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

            Wykonawca zamówienia składa pisemne oświadczenie o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
    *

      III.3.3) Potencjał techniczny

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

            Wykonawca zamówienia składa pisemne oświadczenie o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
    *

      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

            Wykonawca zamówienia składa pisemne oświadczenie o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
    *

      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

            Wykonawca zamówienia składa pisemne oświadczenie o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    *

      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
          o koncesję, zezwolenie lub licencję
    *

      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
          o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
          o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
          o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
          o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    *

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (21 lipca 2010, 09:19:08)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 08:10:29)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1130