zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa ul. Długiej z planowaną lokalizacją na działkach nr ewid. 86/4, 87/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 235, 236 - obręb ewidencyjny Lniano, gm. Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP/341/02/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr oferty 3, PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH DROBUD, Chełmża, kod 87 – 140, ulica: B. Głowackiego 20. Cena wybranej oferty wynosi: 365.862,33 ZŁ (NETTO), 446.352,04 ZŁ (BRUTTO) 
Lniano: Rozbudowa i przebudowa ul. Długiej z planowaną lokalizacją na działkach nr ewid. 86/4, 87/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 235, 236 - obręb ewidencyjny Lniano, gm. Lniano.

Numer ogłoszenia: 192970 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa ul. Długiej z planowaną lokalizacją na działkach nr ewid. 86/4, 87/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 235, 236 - obręb ewidencyjny Lniano, gm. Lniano..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i przebudowa ul. Długiej z planowaną lokalizacją na działkach nr ewid. 86/4, 87/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 235, 236 - obręb ewidencyjny Lniano, gm. Lniano. Zakres przedsięwzięcia: Zakres przedsięwzięcia obejmuje projekt budowlany na przebudowę ul. Długiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Lniano. Lokalizacja inwestycji: Ul. Długa: - początek opracowania - km 0+000 - miejscowość Lniano - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 239 Błądzim-Świecie - koniec opracowania - km 0+315,250 - miejscowość Lniano - na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1233 C Lniano-Bramka - długość odcinka objętego dokumentacją: 312,25 m Łącznik między ul. Długą a drogą Powiatową nr 1233 C: - Początek opracowania - km 0+000 - miejscowość Lniano - na skrzyżowaniu z ul. Długą. - Koniec opracowania - km 0+067 - miejscowość Lniano - na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1233 C Lniano-Bramka - długość odcinka objętego dokumentacją 67 m. Parametry projektowanej ulicy: Parametry techniczne Ul. Długa: - klasa drogi - ulica gminna osiedlowa - prędkość projektowana - Vp = 30km/h - długość drogi - 312,25 m - szerokość jezdni w obramowaniu krawężnikiem ulicznym - 6,00m - szerokość pobocza gruntowego L + P - 2 x 0,50 m Łącznik między ul. Długą a drogą powiatową nr 1233 C: - klasa drogi - ulica gminna osiedlowa - prędkość projektowana - Vp = 30km/h - długość drogi - 67 m - szerokość jezdni w obramowaniu krawężnikiem ulicznym - 4,00m - szerokość pobocza gruntowego L + P - 2 x 0,50 m Parametry fizyczne Ul. Długa: - długość projektowanej drogi - 312,25 m - powierzchnia projektowanej jezdni - 1890,00 m2 - powierzchnia zjazdów - 125 m2 - powierzchnia dojść do posesji - 2,05 m2 Łącznik między ul. Długą a drogą powiatową nr 1233 C: - długość projektowanej drogi - 67 m - powierzchnia projektowanej jezdni - 322,00 m2 - powierzchnia zjazdów - 3,50 m2 - powierzchnia dojść do posesji - 3,70 m2 Opis stanu istniejącego: Trasa projektowanej inwestycji przebiega przez obszar zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Lniano. Obecnie ulica posiada nawierzchnie gruntowa o szerokości ok. 5,0m. Liczne wyboje i zaniżenia w nawierzchni tworzą lokalne rozlewiska w okresie opadów, utrudniając dojazd i dojście do posesji mieszkańcom. Urządzenia obce w pasie drogowym: - kanalizacja sanitarna, - sieć wodociągowa, - podziemny kabel Telekomunikacji Polskiej, - podziemny kabel energetyczny, - sieć energetyczna napowietrzna. Opis projektowanych rozwiązań: Przebieg drogi w planie Przebieg ul. Długiej i łącznika miedzy ul. Długa a droga powiatowa Nr 1233 C Lniano - Bramka zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym dostosowując oś drogi do istniejącej korony drogi. W ciągu odcinka drogi ul. Długiej zaprojektowano łuki poziome o promieniach R = 8,0m i 116,0 m. Przekrój podłużny Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o poziom i pochylenia podłużne istniejące oraz ze względu na płynny przebieg i istniejące ukształtowanie terenu. Wielkości minimalnych i maksymalnych spadków podłużnych oraz promieni wyokrąglających załamania niwelety kształtują się następująco: Spadki podłużne imin = 0,30% imax = 1,10% Promienie Rmin = 500m Rmax= 800m Droga w przekroju poprzecznym Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. zastosowano przekrój drogowy jezdni równy 6,00m. Krawężniki betonowe o wymiarach 30 cm x 15 cm x 100 cm. Szerokość łącznika miedzy ul. Długa a droga powiatowa Nr 1233 C Lniano - Bramka zaprojektowano równa 4,0 m w obramowaniu obrzeżami betonowymi 30 cm x 8 cm. Szerokości oraz spadki poprzeczne jezdni, poboczy podano na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych. Zaprojektowano przekrój poprzeczny dwustronny daszkowy o pochyleniu 2% na prostym odcinku jezdni oraz jednostronny 2% (przechyłka) na łukach. Konstrukcja jezdni Podbudowa : Warstwa odsączająca grubości 10cm. Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego (twardego) frakcji 31,5 - 63mm grubości 15cm. Górna warstwa podbudowy z klińca kamiennego (twardego) frakcji 0 - 31,5mm grubości 8cm. Nawierzchnia : Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej. Zjazdy W ciągu projektowanej ulicy zaprojektowano 15 szt. zjazdów do posesji. Warstwy konstrukcyjne na zjazdach : Podbudowa : Warstwa odsączająca grubości 10cm. Warstwa tłucznia kamiennego (twardego) grubości 15cm. Nawierzchnia : Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej. Dojścia do posesji Zaprojektowano utwardzenie dojść do posesji w granicach pasa drogowego. Konstrukcja dojść do posesji: Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubości 6cm na podsypce cementowo - piaskowej. Próg zwalniający W ciągu projektowanej ulicy zaprojektowano jeden próg zwalniający - płytowy w km 0 + 160. Konstrukcja podbudowy jak na jezdni. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej. Kolizja z kablami telekomunikacyjnymi Kolizje z kablami telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami uzgodnienia rurami dwudzielnymi AROT - typ APS f110 mm. Kolizja z kablami energetycznymi. Kolizje z kablami energetycznymi należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROT - typ APS f110 mm . Oznakowanie pionowe Miejsce ustawienia znaków drogowych pokazano na planie oznakowania. Do oznakowania pionowego użyć znaków z grupy średniej - lico znaków z folii odblaskowej typ 2. Wysokość umieszczenia znaków drogowych od poziomu terenu winna wynosić 2,20m, zachowując jednocześnie skrajnię poziomą dla pojazdów. Odwodnienie Kolektory deszczowe Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur PVC SN = 8kN/m2 litych, klasy S o złączach kielichowych z uszczelką gumową o średnicach: 200/5,9mm 250/7,3mm 315/9,2mm Studnie rewizyjne Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie z kręgów betonowych DN1200 zgodnie z PN-B-10729 i PN-EN 476. Dolny krąg prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiadać dno wraz z wyprofilowaną kinetą oraz przejścia szczelne dla rur sieci kanalizacji deszczowej i przykanalików wpustów ulicznych. Dno studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z betonu klasy min. B40 z wyrobiona kinetą, która w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny, zgodny z przekrojem kanału, w górnej części - ściany pionowe o wysokości równej co najmniej Ľ średnicy kanału. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie. Stopnie złazowe zamocować w ścianach komory roboczej. Powinny one być zamocowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 30cm i w odległościach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Studnie wyposażyć we właz Żeliwny typu ciężkiego D400 zgodnie z PN-E 124, osadzonego na płycie pokrywowej typu PP z żelbetowym pierścieniem odciążającym. Kominy włazowe sytuować od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału. Studzienki ściekowe - wpusty uliczne Wpusty uliczne wykonać z prefabrykowanych rur żelbetowych DN500 z osadnikiem szlamu o głębokości około 1,0m z pierścieniem odciążającym wraz z pokrywą oraz włazem żeliwnym krawężnikowo - jezdniowym, zgodnie z PN - E 124: Wpusty uliczne w ilości 10 kpl. należy podłączyć do studni rewizyjnych DN1200mm za pomocą rur PVC 200/5.9mm SN=8kN/m2, ułożonych ze spadkiem min. 2%. Izolacja elementów betonowych Elementy żelbetowe i betonowe - kręgi i płyty należy zagruntować od zewnątrz 2x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P lub lepikiem asfaltowym na gorąco..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0, 45.23.32.90-8, 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000 zł, słownie: dziesięć tysięcy zł. Wykonawca wnosi wadium: a) w pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Osiu Oddział Lniano Nr 19 8169 1016 0005 2689 2000 0040 z adnotacją: Wadium - przetarg: Rozbudowa i przebudowa ul. Długiej z planowaną lokalizacją na działkach nr ewid. 86/4, 87/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 235, 236; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7 tj. w kasie Urzędu Gminy Lniano. Kserokopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie wykonawcy, że ma prawo do występowania w obrocie prawnym, potwierdzone aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie dokumentem równoważnym, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny (warunek niespełniony)zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzone wykazem wykonanych w latach 2005 - 2010 robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia - zgodnie z załącznikiem Nr 1 formularza oferty - Doświadczenie wykonawcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym, potwierdzone wykazem sprzętu ciężkiego, jakim dysponuje wykonawca lub będzie dysponował. Jeżeli Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował proszę załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu - zgodnie z załącznikiem Nr 2 formularza oferty - Potencjał techniczny. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzone kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
•    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•    Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potwierdzone: a) sprawozdaniami finansowymi, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innymi dokumentami określającymi obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b) informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (na kwotę co najmniej 200 000 zł), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja ta dotyczy również konsorcjum lub jednego z uczestników konsorcjum. c) polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
•    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
•    Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•   
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano (pok. nr 2) w cenie 20 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano, pokój nr 1 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (2 lipca 2010, 12:45:06)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 08:11:53)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1356