zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH: W WYSOKOŚCI 180.000 PLN W WYSOKOŚCI 380.000 PLN W WYSOKOŚCI 500.000 PLN.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FSG 341-1/2010
wartość: do 193 000 EURO
termin składania ofert: 8 lipca 2010  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Bank Spółdzielczy z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie. Cena wybranej oferty: 141 896,04 PLN 
Lniano: UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH: W WYSOKOŚCI 180.000 PLN W WYSOKOŚCI 380.000 PLN W WYSOKOŚCI 500.000 PLN
Numer ogłoszenia: 183128 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH: W WYSOKOŚCI 180.000 PLN W WYSOKOŚCI 380.000 PLN W WYSOKOŚCI 500.000 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 180.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej (Przebudowa ulicy Sportowej - Lniano), na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 28.08.2010 r., - okres kredytowania od 28.08.2010r. do 30.11.2013 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2011r., - spłata kredytu w następujących ratach: * pierwsza rata 15.03.2011r. - 15.000 zł, * druga rata 15.06.2011r. - 15.000 zł, * trzecia rata 15.09.2011r. - 15.000 zł, * czwarta rata 15.11.2011r. - 15.000 zł, * piąta rata 15.03.2012r. - 15.000 zł, * szósta rata 15.06.2012r. - 15.000 zł, * siódma rata 15.09.2012 r. - 15.000 zł, * ósma rata 15.11.2012 r. - 15.000 zł, * dziewiąta rata 15.03.2013 r. -15.000 zł, * dziesiąta rata 15.06.2013 r. - 15.000 zł, * jedenasta rata 15.09.2013 r. - 15.000 zł, * dwunasta rata 15.11.2013 r. - 15.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1)Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2011 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 2. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 380.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej (Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. Nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite), na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 26.07.2010 r., - okres kredytowania od 26.07.2010r. do 30.11.2013 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2011r., - spłata kredytu w następujących ratach: * pierwsza rata 15.03.2011r. - 31.300 zł, * druga rata 15.06.2011r. - 31.700 zł, * trzecia rata 15.09.2011r. - 31.700 zł, * czwarta rata 15.11.2011r. - 31.700 zł, * piąta rata 15.03.2012r. - 31.700 zł, * szósta rata 15.06.2012r. - 31.700 zł, * siódma rata 15.09.2012 r. - 31.700 zł, * ósma rata 15.11.2012 r. - 31.700 zł, * dziewiąta rata 15.03.2013 r. - 31.700 zł, * dziesiąta rata 15.06.2013 r. - 31.700 zł, * jedenasta rata 15.09.2013 r. - 31.700 zł, * dwunasta rata 15.11.2013 r. - 31.700 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1)Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2011 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3. Udzielenie Gminie Lniano kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo i Lubodzież - II etap), na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 28.08.2010 r., - okres kredytowania od 28.08.2010r. do 30.11.2015 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do 14.03.2011r., - spłata kredytu w następujących ratach: -* pierwsza rata 15.03.2011r. - 25.000 zł, * druga rata 15.06.2011r. - 25.000 zł, * trzecia rata 15.09.2011r. - 25.000 zł, * czwarta rata 15.11.2011r. - 25.000 zł, * piąta rata 15.03.2012r. - 25.000 zł, * szósta rata 15.06.2012r. - 25.000 zł, * siódma rata 15.09.2012 r. - 25.000 zł, * ósma rata 15.11.2012 r. - 25.000 zł, * dziewiąta rata 15.03.2013 r. - 25.000 zł, * dziesiąta rata 15.06.2013 r. - 25.000 zł, * jedenasta rata 15.09.2013 r. - 25.000 zł, * dwunasta rata 15.11.2013 r. - 25.000 zł, * trzynasta rata 15.03.2014r. - 25.000 zł, * czternasta rata 15.06.2014r. - 25.000 zł, * piętnasta rata 15.09.2014 r. - 25.000 zł, * szesnasta rata 15.11.2014 r. - 25.000 zł, * siedemnasta rata 15.03.2015 r. - 25.000 zł, * osiemnasta rata 15.06.2015 r. - 25.000 zł, * dziewiętnasta rata 15.09.2015 r. - 25.000 zł, * dwudziesta rata 15.11.2015 r. - 25.000 zł, odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2011 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Osiu O/Lniano Nr rachunku 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 27.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy - zał. nr 1 do siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 07.08.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WYNIK POSTĘPOWANIA:
 1. plik do pobrania (40kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (25 czerwca 2010, 11:56:02)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 08:15:48)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1200