zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa zorganizowanie i przygotowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach wiejskich w Siemkowie i Jędrzejewie oraz wykonanie usług rehabilitacyjnych w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-1/10
wartość: do 137.000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Ośrodek Dokształcania Zawodowego PUH "ELIM", ul. Wojska Polskiego 143, 86-100 Świecie - uzyskała 100%. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 
Lniano, dnia 22.06.2010 r.                            
Nr sprawy: ZP.340-1/10GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LNIANIE
ul. Wyzwolenia 9
86-141 Lniano

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na zorganizowanie:


1.    Usług rehabilitacyjnych - 85312500-4
2.    Warsztatów  terapeutycznych -  80530000-2

realizowanych w ramach projektu
Program Operacyjny Kapitał  Ludzki
pn.”  Bądź aktywnym”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tryb postępowania – przetarg nieograniczonySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzona w dniu 21 czerwca  2010 r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.

I.  Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano
Tel. 52 33 23 002 wew.35   fax 52 33 23 002  wew. 35    e-mail: gopslniano@interia.pl
NIP: 559-19-79-968    REGON: 340383845

II.Tryb udzielania zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi wymogami realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Bądź aktywnym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro na zorganizowanie i realizację

III.Opis przedmiotu zamówienia
Według Wspólnego  Słownika Zamówień (CPV):
•    85312500-4 –Usługi rehabilitacyjne
•    80530000-2 -Warsztaty terapeutyczne

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa zorganizowanie i przygotowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach wiejskich w Siemkowie i Jędrzejewie oraz wykonanie usług rehabilitacyjnych w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.    przeprowadzenia w wymiarze 412 godzin zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla 25 osób objętych projektem, w tym:
•    zajęć  treningu kompetencji i  umiejętności społecznych w wymiarze 172 godz. dla 25 osób
•    zajęć ze wsparcia indywidualnego i grupowego w wymiarze 116 godz. dla 25 osób
•    zajęć z doradztwa zawodowego  w wymiarze 24 godz. dla 25 osób
•    przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych (kinezyterapii i fizykoterapii)  w wymiarze 100 godzin dla grupy 10 osób niepełnosprawnych ruchowo z  wykorzystaniem specjalistycznego  sprzętu rehabilitacyjnego

2.    realizowania zajęć rozłożonych równomiernie w czasie w ciągu 4 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do czwartku, po 4 godziny zajęć dziennie tj.  od godz. 16.00. do godz. 20.00
3.    Miejscami    wykonania   zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych winne być: pomieszczenia w miejscowościach ujętych w przedmiocie zamówienia oraz pomieszczenia przeznaczone do specjalistycznych zajęć położonych w miejscowościach oddalonych od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 70 km.


4.    opracowania:

a)    programu zajęć rehabilitacyjnych
b)    form zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych uwzględniając wiek uczestników, stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz  możliwości umysłowe i ruchowe osób objętych realizacją projektu
c)    opracowania Regulaminu zajęć rehabilitacyjnych i zajęć terapeutycznych, który powinien zawierać co najmniej: harmonogram zajęć terapeutycznych i harmonogram zajęć rehabilitacyjnych, ustalony indywidualnie dla każdego uczestnika
d)    listy obecności na zajęciach
e)    dziennika zajęć
f)    arkusza diagnozy rehabilitacyjnej sporządzonej na początku prowadzonych zajęć, w połowie okresu ich trwania oraz na zakończenie.

5.    systematycznego prowadzenia dokumentacji

6.    zapewnienia wszystkim uczestnikom projektu materiałów warsztatowych, poczęstunku kawowego (kawa, herbata, ciastka), ciepłego posiłku (np. ziemniaki, frytki, surówka, mięso)  oraz transportu z uwzględnieniem przejazdu na każde zorganizowane  zajęcia  wraz z powrotem  do domu  po zakończeniu zajęć.

7.     ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Dokumentacja realizowanych działań odbywać się musi między innymi za pomocą dzienników prowadzonych zajęć, imiennych list obecności, rachunków i faktur poniesionych wydatków, itp. Każdy z uczestników programu musi otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w programie, które będzie zawierało logo projektu oraz wykaz tematów z liczbą zrealizowanych godzin.
Odbiór wykonanej usługi przeprowadzony zostanie na podstawie dokumentacji złożonej przez Zamawiającego w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: list obecności, wydanych certyfikatów i zaświadczeń, potwierdzenia przez uczestników otrzymanych materiałów, zaświadczeń, certyfikatów, wydanych posiłków, przeprowadzonych ankiet oraz kontroli dokonanej przez zamawiającego dokumentacji finansowej i merytorycznej przeprowadzonej usługi.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie będzie prowadzone przy pomocy aukcji elektronicznej.

IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od 01 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

V.     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1.    udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (data i godzina wpływu do Zamawiającego).
2.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.    Posiadają pozwolenie, wymagane odrębnymi przepisami, na prowadzenie placówki
szkoleniowej.
4.    Posiadają aktualny wpis, wymagany odrębnymi przepisami , do rejestru instytucji
szkolących.
5.    Posiadają prawo wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa
Edukacji i Nauki, potwierdzające uzyskanie umiejętności w zawodach będących przedmiotem zamówienia oraz dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosły wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)
6.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7.    Posiadają co najmniej 4 letnie udokumentowane  doświadczenie w realizacji projektów  unijnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz doświadczenie udokumentowane co najmniej10-cioma   potwierdzeniami z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych    Ośrodków    Pomocy    Społecznej,    Miejskich    Ośrodków    Pomocy    Rodzinie,  Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  oraz doświadczenie w prowadzeniu  i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 6 do  specyfikacji.
8.    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
9.    Wyrażają zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania środków
finansowych na realizację programu „Bądź aktywnym" z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
10.    Zaproponują niezmienność cen przez okres trwania umowy.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów. jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.    W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć:
2.    Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do odpowiedniego rejestru lub zgłoszenia do odpowiedniego organu aktualny odpis takiego dokumentu (względnie aktualnie poświadczony przez tenże organ), określający pełną nazwę, status prawny, dokładny adres posiadane filie, oddziały, datę wpisania do rejestru, numeru rejestru instytucji szkolącej, osobę (osoby) prowadzące instytucję szkoleniową. Z tego dokumentu winno ponadto wynikać, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i że profil działania odpowiada przedmiotowi usług objętych niniejszym postępowaniem. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do dokonywania czynności  prawnych w imieniu  Wykonawcy -  Oryginał  lub  kserokopia potwierdzona  "za zgodność z  oryginałem" wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.    Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej - wymaga potwierdzenia umową spółki cywilnej (względnie odpisem umowy potwierdzonym przez osobę upoważnioną za zgodność z oryginałem)

4.    Zaświadczenie z właściwego dla siedziby Wykonawcy Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.    Zaświadczenie z właściwego dla siedziby Wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub, że uzyskał zgodę na zezwolenie, odroczenie względnie rozłożone na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.    Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie
7.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych wart. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik Nr l i Nr 2 do niniejszej specyfikacji (wg wzoru zamawiającego)
8.    Podpisany formularz oferty, załącznik nr 3 do SIWZ.
9.    Podpisany i wypełniony formularz cenowy, załącznik nr 4 do SIWZ, podpisany i wypełniony wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
10.    Wypełniony wykaz prac podobnych stanowiący złącznik nr 6 do SIWZ
11.    Wymienione wyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów  lub  poświadczonych  za zgodność z  oryginałami  kopii.  Zgodność z  oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty muszą być potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). Pełnomocnictwo należy bezwzględnie złożyć w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza, "za zgodność z oryginałem"
12.    Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii  dokumentu (dotyczy to dokumentów wymienionych powyżej) w sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości.
13.    Doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów systemowych udokumentowane musi być poprzez zaświadczenia z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Wszelkiego rodzaju korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami będzie przekazywana pisemnie na adres zamawiającego: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lnianie, ul Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano bądź faksem na numer  52 33 23 002  wew. 35. Nie  dopuszcza  się porozumiewania drogą  telefoniczną i drogą e-mailową.
Korespondencję uważa się za złożoną w terminie jeżeli jej treść do zamawiającego dotarła przed terminem na jej wniesienie.
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Janusz Rutkowski stanowisko: koordynator projektu oraz kierownik w GOPS w Lnianie w godz. od 7.00 do 15.00.
VIII.  Wymagania  dotyczące wadium
Nie dotyczy
IX.  Termin związania oferta
Wykonawcy są związani z ofertą od 29 czerwca  2010 r. tj.  przez okres 30 dni. Od dnia upływu terminu do składania ofert.
X.  Opis sposobu przygotowania oferty:
1.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim.
2.    Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji.
3.    Ofertę należy przygotować na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej
czytelność jej treści.
4.    Oferta musi być podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
5.    Aktualne   pełnomocnictwo   dla   osoby   lub   osób   upoważnionych   do   reprezentowania
Wykonawcy do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty winno wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
6.    Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.
7.    Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w oryginałach,
nie podlegają zwrotowi.
8.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych.
10.     Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na piśmie pod rygorem nieważności, na
formacie A-4. Arkusze o większych rozmiarach należy złożyć do formatu A-4.

11.    Stosowne wypełnienie miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących
załączniki do Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonywane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.

12.    Dokumenty   przygotowane   samodzielnie   przez   Wykonawcę   na   podstawie   wzorów
stanowiących  załączniki  do   Specyfikacji  winny  mieć  formę  wydruku  komputerowego   lub
maszynopisu.

13.Oferta   wraz   z   załącznikami   winna   być   złożona   w   formie   uniemożliwiającej   jej
zdekompletowanie, arkusze (kartki) winny być zszyte, zbindowane lub winny sposób trwale
połączone w jedną całość. Nie dopuszcza się kopii załączników niepotwierdzonych za zgodność lub
kopiowanych "na faxie"

14.Wszystkie arkusze oferty (kartki) winny być kolejno ponumerowane.

15.Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści
wpisywanej przez siebie (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego)   winny   być   parafowane   przez   osoby   upoważnione   do   reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do
oferty pełnomocnictwem.
 
16.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

17.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu  nieuczciwej   konkurencji,  które  nie  mogą być   udostępniane  innym   uczestnikom
postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załączania do oferty.

18.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania
ofert.

19.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem "zmiana" lub "wycofanie".   
      Koperty oznaczone ww. sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.


XI.  Powody wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
1.    Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie
złożyli jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia, jak również Wykonawców, którzy złożyli je w niewłaściwej firmie lub niewłaściwej treści. Podstawa prawna w art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2.    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3.    Zamawiający   zawiadamia   równocześnie   Wykonawców,   którzy   zostali   wykluczeni   z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, art. 92 ust. l pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
4.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby o adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty ze streszczeniem ceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium ceny ofert oraz łączną punktację; Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.XI1.   Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2010 r. godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ofertę należy złożyć w wymaganym terminie do siedziby zamawiającego na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano,
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca  2010 r. godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego.
XII1.  Opis sposobu obliczania ceny
Za cenę zamawiający przyjmuje koszt realizacji usługi wskazany w ofercie przez Wykonawcę. Koszt usługi musi odpowiadać sumie poszczególnych pozycji kalkulacji kosztów. Rozliczenia będą prowadzone w walucie PLN.
XIV.   Kryteria oceny ofert
Cena 100% - największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną
XV.    Opisy kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Kryterium cena C znaczenie 100%
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Kryterium oceny - wskaźnik C
najniższa cena oferty
C =     x l 00%
cena badanej oferty
 Lp = liczba punktów uzyskanych przez ofertę Lp = C
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.


XVI. Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
1.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i w niniejszej Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg. kryteriów podanych w rozdziale XIV
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lnianie oraz na stronie internetowej wraz z przesłaniem zawiadomień wszystkim Wykonawcom.
3.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4.    W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy.
XVII . Ogólne warunki umowy
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1.    Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.    Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.    Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenia oferty odwołującego.
4.    Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.    Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6.    Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7.    Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8.    Odwołanie podlega rozpatrzeniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i został uiszczony wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
9.    Specyfikacja przekazywana jest nieodpłatnie. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Nie stawia się wykonawcy wymagań przewidywanych art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.
Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią ogólne warunki umowy.

XIX.   Postanowienia dotyczące jawności protokołu o udzielenie zamówienia.
1.    Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
2.    Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym że oferty udostępnia się
od chwili otwarcia.
3.    Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski  o dopuszczalności do  udziału w
postępowaniu po upływie terminu ich składania.

4.    Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faxem lub drogą e-mailową kopię
protokołu

5.    Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:
•    Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.
•    Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność
przeglądania.
•    Zamawiający umożliwi nieodpłatne kopiowanie dokumentów i informacji.
•    Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
pracy - urzędowania.
6.   W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


WYNIK PRZETARGU:


metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (22 czerwca 2010, 21:11:03)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 08:18:52)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1336