zamówienie na:

Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite. Numer ogłoszenia: 40634 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieogranieczony
nr sprawy: 2010/ZP/341/1
wartość: poniżej 4 845 000 euro.
termin składania ofert: 10 marca 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Nr oferty 4 Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH „DROBUD” ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Cena oferty: netto – 474.320,72 zł, brutto – 578.671,28 zł. liczba uzyskanych punktów 100 Wybrana oferta zawierała najniższą cenę i uzyskała największą liczbę punktów: 100. 
Lniano: Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite.
Numer ogłoszenia: 40634 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:Budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8, położonych w miejscowości Ostrowite. Zakres robót: - na odcinku od 0+000 do 0+114; wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 6,0m z jednostronnym chodnikiem, odsuniętym od krawędzi jezdni, o szerokości 1,5m, zlokalizowanym po stronie prawej, - na odcinku od 0+114 do 0+428; wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,50 m z jednostronnym chodnikiem, zlokalizowanym przy krawędzi jezdni, o szerokości 2,0 m, zlokalizowanym po stronie prawej, - wykonanie nawierzchni na parkingu; drogi dojazdowe z kostki betonowej gr.8 cm a miejsca parkingowe z płyt betonowych ażurowych, oraz jednostronnym chodnikiem stanowiącym dojście do plaży, o szerokości 2,0 m, Ponadto ustalono: - korekta spadków poprzecznych, podłużnych i geometrii łuków, - brak zajętości gruntów obcych pod drogę, - wyniesienie drogi ponad teren w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia korpusu Drogowego, - przebudowa istniejącego przepustu fi 30 na przepusty fi 60 ze ściankami czołowymi, na istniejących rzędnych dna rowu, - wykonanie zjazdów do posesji przez projektowany chodnik, - wykonanie oznakowania pionowego oraz stalowych poręczy sprężystych przy przepuście, - wyposażenie placu zabaw w następujące elementy: - piaskownica 1szt. - huśtawka wagowa 1szt. - huśtawka tradycyjna dwusiedziskowa 1szt. - zestaw wieża wysoka (zjeżdżalnia, wieża główna, pomost wiszący, pomost wysoki, schody kręcone, pomost skośny długi, rura strażacka) 1szt. - ławka drewniana z oparciem (wmontowane na stałe) 2 szt. - bujak osadzony trwale w podłożu, na stalowej sprężynie 1szt. - ogrodzenie placu zabaw z elementów drewnianych 80 m. Planowane roboty zlokalizowane są na działkach, których właścicielem jest Gmina Lniano o numerach na terenie: - Gmina Lniano, Obręb Ostrowite: 41, 43, 6/8. - oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, działka nr 40, w obrębie skrzyżowań z drogą wojewódzką. Przyjęte parametry projektowe: - kategoria ruchu KR1 - klasa drogi L - prędkość projektowa 40km/godz. - spadek daszkowy 2% - pobocza gruntowe na całym odcinku bez chodnika. Konstrukcja nawierzchni. Na całym odcinku drogi dojazdowej przyjęto następującą konstrukcję: - warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm - 23cm, warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Na dojedzie do parkingu: - warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm - 23 cm, warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Na miejscach postojowych: - warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm - 23 cm, warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego - nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych, o grubości 10 cm, z zasypaniem ziemią. Na zjazdach do posesji przyjęto następującą konstrukcję: - 15 cm, warstwa odsączająca z piasku - 23 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego - 3 cm, podsypka cem.-piaskowa - 8 cm, kostka betonowa wibroprasowana, czerwona Konstrukcja chodnika: - 10 cm, warstwa odsączająca z piasku - 3 cm, podsypka cem.-piaskowa - 6 cm, kostka betonowa wibroprasowana, szara Zakresy planowanych robót. Powierzchnie Razem: Powierzchnia jezdni drogi dojazdowej 2 587 m2 Powierzchnia jezdni na parkingu 540 m2 Powierzchnia miejsc parkingowych 703 m2 Powierzchnia chodników przy drodze dojazdowej 519 m2 Powierzchnia chodników na parkingu 127 m2 Powierzchnia zjazdów 187 m2 Roboty ziemne 1 014 m3 Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania zawierają : - przedmiary robót, - dokumentacja techniczna budowlano-wykonawcza, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.lniano.pl) i w siedzibie zamawiającego w godzinach 7:00 - 15:00 , pok. Nr 3. UWAGA: Z uwagi na dofinansowanie ze środków PROW ( UE) dotyczących tylko budowy parkingu, chodników i zjazdów oraz placu zabaw, a nie całego przedsięwzięcia, przedmiary robót podzielono osobno na roboty dotyczące budowy parkingu, chodników i zjazdów oraz placu zabaw, tzn. dotyczące kosztów kwalifikowalnych i na roboty dotyczące budowy drogi dojazdowej, nie wchodzące w skład kosztów kwalifikowalnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.20.00-5, 36.53.52.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000 zł, słownie: dziesięć tysięcy zł. Wykonawca wnosi wadium: a) w pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Osiu Oddział Lniano Nr 19 8169 1016 0005 2689 2000 0040 z adnotacją: Wadium - przetarg: Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7 tj. w kasie Urzędu Gminy Lniano. Kserokopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie wykonawcy, że ma prawo do występowania w obrocie prawnym, potwierdzone aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie dokumentem równoważnym, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny (warunek niespełniony)zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzone wykazem wykonanych w latach 2005 - 2009 robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia - zgodnie z załącznikiem Nr 1 formularza oferty - Doświadczenie wykonawcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym, potwierdzone wykazem sprzętu ciężkiego, jakim dysponuje wykonawca lub będzie dysponował. Jeżeli Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował proszę załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu - zgodnie z załącznikiem Nr 2 formularza oferty - Potencjał techniczny. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzone kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potwierdzone: a) sprawozdaniami finansowymi, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innymi dokumentami określającymi obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b) informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy ( do kwoty 400 000 zł), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert. Informacja ta dotyczy również konsorcjum lub jednego z uczestników konsorcjum. c) polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
o wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
o informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 1 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w rach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WYNIK PRZETARGU:

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (12 lutego 2010, 15:35:43)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 stycznia 2012, 08:40:23)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1985