zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego w ilości 45.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 416948 - 2009
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2009  15:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1, TRANS-KOL Paliwa Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, Baza Paliw, ul. Dworcowa 39, 88 - 230 Piotrków Kujawski. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 93,27 pkt.  
Lniano: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
Numer ogłoszenia: 416948 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II , ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5627969, faks 052 5627969.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm-plus w ilości 45.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20% dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wymienionych w Dziale V SIWZ, z treści których jednoznacznie musi wynikać, iż wykonawca spełnia te warunki.. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia (nie spełnia). W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy..
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Dokument stanowić będzie załącznik nr 1 do oferty) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument j.w. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 2.Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z godnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. (Dokument stanowić będzie załącznik Nr 2 do oferty.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument j.w. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione na formularzu oświadczenia, załączonym do SIWZ i podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 3 do oferty.) 4.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.2 prawo zamówień publicznych (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 4 do oferty) 5.Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 5 do oferty.) 6.Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 6 do oferty.) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

•    1 - Cena - 50
•    2 - upust - 50
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.lniano.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie, ul. Szkolna 13, 86 - 141 Lniano.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (4 grudnia 2009, 12:00:44)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:38:59)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1635