zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości 19.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 415208 - 2009
wartość: pow. 14 000
termin składania ofert: 11 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, ul. Wyzwolenia 18, 86-141 L n i a n o. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 
Lniano: zakup oleju napędowego

Numer ogłoszenia: 415208 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup oleju napędowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości -19.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczenia wymienionych w Dziale III SIWZ, z treści których jednoznacznie musi wynikać, iż wykonawca spełnia te warunki. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia( nie spełnia). W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. (Dokument stanowić będzie załącznik nr 1 do oferty) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument j.w. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 2. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z godnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. (Dokument stanowić będzie załącznik Nr 2 do oferty.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument j.w. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione na formularzu oświadczenia, załączonym do SIWZ i podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 3 do oferty.) 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.2 prawo zamówień publicznych ( Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 4 do oferty) 5. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 5 do oferty.) 6. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. (Oświadczenie stanowić będzie załącznik Nr 6 do oferty.) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 50
  • 2 - upust - 50

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.lniano.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Nr ORG 341-1/2009                               Lniano, dnia 14 grudnia 2009 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

           Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Lniano informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie dostawy pn.

„Zakup oleju napędowego”

wybrana została oferta złożona przez

Spółdzielnię Rolniczo-Handlowa
ul. Wyzwolenia 18
86-141  L n i a n o

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu złożył ofertę tylko jeden Wykonawca. Oferta została przygotowana  zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia istotne warunki określone w SIWZ
i nie podlega odrzuceniu.
               
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Prawo zamówień publicznych Gmina Lniano informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Gmina Lniano informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (2 grudnia 2009, 14:26:41)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:42:52)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1438