zamówienie na:

Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 04 stycznia 2010 r. do 25 czerwca 2010r. oraz od 06 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

zamawiający: GOPS Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 411946 - 2009
wartość: pow. 14 000
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2 -Restauracja ,,Klonowianka” z siedzibą w Klonowie, reprezentowana przez Zbigniewa Dymarkowskiego zam. Klonowo 8, 89-526 Lubiewo. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

Lniano: Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 04 stycznia 2010 r. do 25 czerwca 2010r. oraz od 06 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Numer ogłoszenia: 411946 - 2009; data zamieszczenia: 30.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3323002 wew. 35, faks 0-52 3323002 wew. 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 04 stycznia 2010 r. do 25 czerwca 2010r. oraz od 06 września 2010r. do 31 grudnia 2010r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci uczęszczających do czterech szkół z terenu gminy Lniano z dostawą i wydaniem posiłków we własnym zakresie z własnymi naczyniami i sztućcami oraz ich umyciem do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz z własną dostawą i wydaniem posiłku we własnym zakresie bez naczyń, sztućców i mycia naczyń do Publicznego Gimnazjum w Lnianie i Szkoły Podstawowej w Lnianie. Usługa w okresie od 4 stycznia 2010r. do 25 czerwca 2010r. określona jest wykonaniem 120 posiłków dziennie z możliwością odstępstwa +/-20% ze względu na ilość dzieci spożywających posiłki oraz w okresie od 6 września 2010r. do 31 grudnia 2010r. określona jest wykonaniem 110 posiłków dziennie z możliwością odstępstwa +/-20% ze względu na ilość dzieci spożywających posiłki zgodnie z jadłospisem (załącznik nr 4 do SIWZ).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.01.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym. c) Zaświadczenie z krajowego rejestru karnego o niekaralności. d) Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. e) Aktualne dokumenty wymagane przepisami prawa poświadczającego uprawnienia i możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przez oferenta np. koncesja. f) Oświadczenie oferenta, że będzie w swojej siedzibie przechowywać próbki żywności zgodnie z przepisami. g) Pozwolenie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności gastronomicznej. h) Pozwolenie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na dowóz gorących posiłków obiadowych własnym transportem ze wskazaniem pojazdów będących własnością Wykonawcy, którymi będą dowożone gorące posiłki obiadowe (marka samochodu, numer rejestracyjny). i) Informacja o liczbie zatrudnionych w okresie ostatnich trzech lat pracowników w firmie oferenta. W przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym niż trzy lata, za dany okres. j) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń (sprzętu kuchennego), jakimi dysponuje Wykonawca. k) Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. l) Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. ł) Podpisane i wypełnione oświadczenie oferenta- załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego m)Wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 2 do specyfikacji n) Umowa- załącznik nr 3 do specyfikacji o) Jadłospis- załącznik nr 4 do specyfikacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano.
IV.3.5) Termin związania ofertą: do 06.01.2010.
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (30 listopada 2009, 15:02:00)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:44:21)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1442