zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości warstw 7 cm o długości 0,580 km w obrębie geodezyjnym Wętfie, dz. nr 264/4, 264/6.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: BDiGP 341-05/09
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2009  13:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta otrzymała największą ilość punktów tj. 100 pkt.  
Lniano: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości warstw 7 cm o długości 0,580 km w obrębie geodezyjnym Wętfie, dz. nr 264/4, 264/6.
Numer ogłoszenia: 145655 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości warstw 7 cm o długości 0,580 km w obrębie geodezyjnym Wętfie, dz. nr 264/4, 264/6..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 030409C Jędrzejewo - Wętfie we wsi Wętfie, na długości 0,580 km Zakres opracowania: Zakresem opracowania objęto projekt budowlany wykonawczy na przebudowę drogi gminnej nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie, we wsi Wętfie, na długości 0,580 km. Lokalizacja zadania: Droga nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie stanowi połączenie wsi Wętfie do drogi Wojewódzkiej nr 239 Błądzim-Lniano oraz dojazd do pól. Przebudowywany odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym, z zabudową jednorodzinną we wsi Wętfie - na dz. nr 264/4 i 264/6 (obręb ewidencyjny Wętfie, gmina Lniano) Stan istniejący: W chwili obecnej droga gminna, klasy D, posiada nawierzchnię gruntową w złym stanie technicznym o szerokości od 2,5 m do 5,0m, z odwodnieniem powierzchniowym w otaczający teren. W zaniżeniach drogi gromadzi się woda opadowa. Opis przyjętych rozwiązań projektowych: W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia projektuje się: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0m na odcinku od 0+000 do 0+312 oraz o szerokości 5,0m na odcinku od 0+312 do 0+580, pobocze gruntowe o szerokości 1,25 m, spadek poprzeczny jednostronny 2%, brak zajętości gruntów obcych, odwodnienie drogi w otaczający teren, poprzez betonowe korytka ściekowe i istniejące rowy, utwardzenie nawierzchni na istniejących zjazdach, regulacja wysokości urządzeń obcych do projektowanych rzędnych nawierzchni. Podstawowe parametry projektowe: Kategoria ruchu KR1, klasa drogi D, prędkość projektowana 40 km/godz, spadek jednostronny 2%, pobocze gruntowe 1,25m. Droga w planie. Projektowana oś drogi poprowadzona jest w osi istniejącej drogi gruntowej. Planowane roboty zlokalizowane są w granicach istniejącego pasa drogowego, bez zajmowania gruntów obcych. Załamania trasy wyokrąglono pięcioma łukami poziomymi. Istniejące zjazdy o nawierzchni gruntowej utwardzono i położono nawierzchnię z masy bitumicznej. Na skrzyżowaniach z drogami gruntowymi wykonano i położono nawierzchnię z masy bitumicznej. Profil podłużny: Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do stanu istniejącego, ze względu na istniejące zjazdy oraz do projektowanego odwodnienia. Załamania niwelety wymagają wyokrągleń łukami pionowymi. Droga w przekroju poprzecznym: Na całej długości przyjęto spadek jednostronny 2%, ze względu na projektowane odwodnienie. Zakresy planowanych robót: Powierzchnia jezdni - 3011 m2, Powierzchnia istniejących zjazdów - 184 m2, Roboty ziemne - 1271 m3. Odwodnienie drogi: Ze względu na przebieg istniejącej niwelety drogi oraz zwartą zabudowę z istniejącymi zjazdami przyjęto odwodnienie w otaczający teren poprzez korytka ściekowe betonowe na I odcinku, na długości 258 m, oraz częściowo na II odcinku, na dł. 65 m do istniejących rowów otwartych. Konstrukcja nawierzchni: Na całym odcinku przyjęto następującą konstrukcję: 3 cm, nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej, 4 cm, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej, 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego 0-31,5, 10 cm, warstwa odcinająca z piasku, pobocze gruntowe o szerokości 1,25 m. Na zjazdach o nawierzchni gruntowej przyjęto konstrukcję jak dla nawierzchni. Kolizje z urządzeniami obcymi. Droga przebiega przez teren uzbrojony. Występuje tu sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna. Ze względu na głębokość ułożenia sieci, roboty w jej pobliżu należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Urządzenia obce: Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z lokalizacją urządzeń obcych i zgłosić rozpoczęcie robót gestorom tych urządzeń. Wszystkie inne urządzenia obce napotkane na etapie wykonawstwa należy uzgodnić dodatkowo z ich użytkownikami. Roboty ziemne: Wielkość robót ziemnych wynika z założonego pozostawienia niwelety drogi na istniejącym poziomie ze względu na wjazdy do posesji. Uwagi: Wszelkie zmiany projektu uzgadniać z projektantem Rozpoczęcie robót zgłosić właścicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego Projektowane roboty nie powodują negatywnego wpływu na środowisko Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest położony w obszarze Natura 2000.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) 2. Wadium można wnieść w następującej formie: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020. z dopiskiem (Wadium - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości warstw 7 cm o długości 0,580 km w obrębie geodezyjnym Wętfie, dz. nr 264/4, 264/6.; Nr sprawy: BDiGP/341/5/09). b) .w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz 1824) 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązania gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 6. W druku oferty należy wpisać dla którego zadania w jakiej wysokości i w jakiej formie wniesiono wadium. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:  1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,  2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp.,  3) Są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się  przedmiot  zamówienia,    4) Posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy, remontów dróg , potwierdzone dokumentami ( np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie,  5)  Dysponują osobami na stanowiska:  - kierownika budowy- posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w  zakresie dróg w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z  przepisami Prawa Budowlanego, 6) Posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia, 7) Przyjmują warunki umowy, 8) Złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, informacje i oświadczenia przedstawione w §7 SIWZ, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków, 9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy zawarte w ustawie Pzp stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w § 6  SIWZ wykonawca musi złożyć następujące dokumenty ( w tym w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 oraz 26 ust. 2 ustawy Pzp): 1) wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1; 2) kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót ( Załącznik Nr 7 )   określający cenę oferty - wynagrodzenie kosztorysowe brutto ( wraz z podatkiem VAT ) sporządzony wg warunków zawartych w § 13 SIWZ; 3)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, przy czym warunek aktualności dokumentu spełnia zarówno dokument wystawiony nie wcześniej niż  6 m- cy przed terminem składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie; 4)  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2; 5) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3; 6) dokumenty (np. 2 referencje) potwierdzające, że roboty przedstawione w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane należycie; 7) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy dołączyć uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z przepisami)  kierownika budowy z wykorzystaniem wzoru  - Załącznik Nr 4; 8) wykaz podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt.3 i pkt.8 z wykorzystaniem wzoru -  Załącznik Nr 5; 2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub   miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem (za zgodność z oryginałem). Informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania oferty, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: (Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.   3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) wymagane wyżej dokumenty muszą być złożone przez każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano, pok. nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano, pok. nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (2 września 2009, 13:47:00)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:46:08)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1541