zamówienie na:

dostawe oleju opałowego w ilości 23.000 litrów

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2004
wynik postępowania: wybrano ofertę nr2 Przedsiębiorstwo AWIX0-OIL Andrzej Konczalski ul. Na Zapiecku 20 87-100 Toruń za cenę 1.83 zł za litr oleju opałowego 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
 
Przedmiot zamówienia
 
- Dostawa oleju opałowego w ilości 23.000 litrów
 
1. Nazwa i adres zamawiającego
 
Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano
 
2. Określenie trubu zamówienia
 
- przetarg nie ograniczony o wartości do 60.000 euro
 
3. Określenie sposobu uzuskania specyfikacji istotnych warunków zamówiennia
 
Specyfikację istotnych warunków można uzyskać w Urzęedzie Gminy Lniano u p. Gabrieli Krause pok. nr1 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku
 
4. Opis przedmiotu
 
- przedmiotem zamówienia jest olej opałowy lekki
 
5. Informacja  o możliwości złożenia oferty wariantowej
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6. Termin wykonania zamówienia
 
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnieniatych warunków
 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
 
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 
Cena 100%
 
9. Miejsce i termin składania ofert
 
Urząd Gminy w Lnianie
ul. Wyzwolenia 7
 
Oferty zawierające cenę netto+VAT za 1 l oleju opałowego należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "oferta na dostawę oleju opałowego" oraz nazwą i adresem oferenta w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie pok. nr 1 do dnia 28 grudnia 2004 r. do godz. 11:00.
 
10 Termin związania ofertą
 
30 dni
 
Lniano, dnia 6 grudnia 2004 roku.
 
Wójt Gminy Lniano
 
Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 grudnia 2004, 13:59:35)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 listopada 2005, 11:08:18)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2216