zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie

zamawiający: Szkoła Podstawowa w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: SP 262 – 1/2009
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Sikorski, ul. Kombatantów 14/8, 85 – 829 Bydgoszcz, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta otrzymała największą ilość punktów tj. 100 pkt. 
  Wymiana stolarki okiennej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie

Numer ogłoszenia: 204230 - 2009; data zamieszczenia: 22.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II , ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5627969, faks 052 5627969.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej przynależnej do budynku szkolnego. Podczas wymiany stolarki przewiduje się ponadto wymianę parapetów wewnętrznych oraz obróbkę ościeży wewnętrznych bez malowania i przygotowania do malowania. Okna przeznaczone do wymiany drewniane skrzynkowe. Nowo projektowana stolarka PCV, okucia rozwierano - uchylne z mikroklimatem. Okno dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1.1 W/m2K. Kolejność poszczególnych elewacji zgodna z książką przedmiarów. Szczegółowy zakres prac 1. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (szt. 6) 2. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 (szt. 1) 3. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 (szt. 17) 4. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (szt. 18) 5. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (szt. 14) 6. Wymiana drzwi skrzynkowych na drzwi z PCV (szt. 1) 7. Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami okien wymienionych w pkt. od 1 do 5. 8. Wymiana drzwi skrzynkowych na drzwi z PCV (szt. 1) 9. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 (szt. 7) 10. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (szt. 5) 11. Wykucie z muru podokienników drewnianych okien wymienionych w pkt. 9 i 10. 12. Osadzenie podokienników wewnętrznych PCV okien wymienionych w pkt. 9 i 10. 13. Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej okien wymienionych w pkt. 9 i 10. 14. Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami okien wymienionych w pkt. 9 i 10. 15. Wykucie i osadzenie drzwi skrzynkowych na drzwi z PCV wymienionych w pkt. 8..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych i 00/100) 2. Wadium można wnieść w następującej formie: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 z dopiskiem Wadium - Wymiana stolarki okiennej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie; Nr sprawy: SP 262 - 1/2009 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz 1824) 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązania gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 6. W druku oferty należy wpisać, dla którego zadania, w jakiej wysokości i w jakiej formie wniesiono wadium. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp., 3) Są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się przedmiot zamówienia, 4) Posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności potwierdzone dokumentami ( np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, 5) Dysponują osobami lub przedstawiają pisemne zobowiązanie osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym do kierowania, nadzorowania i kontroli robót w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń 6) Posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia, 7) Przyjmują warunki umowy, 8) Złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, informacje i oświadczenia przedstawione w §7 SIWZ, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków, 9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy zawarte w ustawie Pzp stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) w toku badania i oceny ofert zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem art. 88 ustawy Pzp. 3. Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ § 7 oświadczeń, informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie Pzp lub SIWZ, lub innych przepisach obowiązującego prawa, lub złożone dokumenty zawierają błędy zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 4.Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzieleniu zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. 7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w § 6 SIWZ wykonawca musi złożyć następujące dokumenty ( w tym w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 oraz 26 ust. 2 ustawy Pzp): 1) wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1; 2) kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót (Załącznik Nr 7) określający cenę oferty - wynagrodzenie kosztorysowe brutto (wraz z podatkiem VAT) sporządzony wg warunków zawartych w § 13 SIWZ; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, przy czym warunek aktualności dokumentu spełnia zarówno dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m- cy przed terminem składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie; 4) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2; 5) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3; 6) dokumenty (np. 2 referencje) potwierdzające, że roboty przedstawione w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane należycie; 7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy dołączyć uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z przepisami) kierownika budowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 4; 8) wykaz podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt.3 i pkt.8 z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5; 2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę osoby uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania oferty, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) wymagane wyżej dokumenty muszą być złożone przez każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie, ul. Szkolna 13, 86 - 141 Lniano.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie, ul. Szkolna 13, 86 - 141 Lniano.
IV.3.5) Termin związania ofertą: do 12.08.2009.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (23 czerwca 2009, 12:16:53)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:48:24)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1323