zamówienie na:

zakup oleju napędowego w ilości 13.000 litrów

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2004
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1 Sółdzielnie Rolniczo-Handlową w Lnianie za cenę 3.39 zł za litr ON 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
Przedmiot zamówienia  
- Zakup oleju napędowego w ilości 13.000 litrów
 
1/ Nazwa i adres zamawiającego
 
Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano
 
2/ Określenie trybu zamówienia
 
- przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro
 
3/ Określenie  sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Specyfikację istotnych warunków można uzyskać w Urzędzie  Gminy Lniano u p. Gabrieli Krause pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku
do piątku
 
4/ Opis przedmiotu
 
- przedmiotem zamówienia jest olej napędowy
 
5/ Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6/ Termin wykonania zamówienia
 
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 
7/ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
    dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 
8/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 
Cena 100%
 
9/ Miejsce i termin składania ofert
 
Urząd Gminy w Lnianie
ul. Wyzwolenia 7
 
Oferty zawierające cenę netto + VAT za 1 l oleju napędowego należy składać
w zamkniętych kopertach z napisem „oferta na zakup oleju napędowego” oraz nazwą i adresem oferenta w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy w Lnianie  pok. Nr 1
do dnia 28 grudnia 2004 r. do godz. 10°°.
     
10/ Termin związania ofertą
 
30 dni
 
Lniano, dnia 6 grudnia 2004 roku

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 grudnia 2004, 13:55:52)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 listopada 2005, 10:22:35)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2179