zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 030419 C Błądzim - Ostrowite w miejscowości Błądzim.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR/341/1/09
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2009  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola. godnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 
Lniano: Przebudowa drogi gminnej Nr 030419 C Błądzim - Ostrowite w miejscowości Błądzim
Numer ogłoszenia: 134664 - 2009; data zamieszczenia: 06.05.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 030419 C Błądzim - Ostrowite w miejscowości Błądzim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: Przebudowy drogi gminnej Nr 030419 C Błądzim - Ostrowite w miejscowości Błądzim o długości 513,26 m wraz z wjazdami do posesji. Przebudowa drogi polega na wykonaniu robót ziemnych, koryta w gruncie kat. III pod konstrukcję nawierzchni jezdni i wjazdów do posesji, wykonaniu odwodnienia drogi poprzez budowę sześciu studni chłonnych i sześciu wpustów ulicznych, wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu POL-BRUK, wyprofilowaniu poboczy oraz wykonaniu stałej organizacji ruchu wraz z dwoma progami zwalniającymi z kostki betonowej typu POL-BRUK. Niweletę przebudowywanej drogi nawiązano do istniejącej nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1234 C. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie: - jezdni drogi: 3313,06 m2 - wjazdów do posesji: 39 szt. o łącznej powierzchni 270,91 m2 - ustawienia obrzeży betonowych 8x30x100 cm przy wjazdach: 312,06 m - ustawienia krawężnika betonowego 15x30x100 cm wystającego i wtopionego: 1046,42 m - wpustów ulicznych z osadnikiem bez syfonu: 6 szt. - studni chłonnych Ø 1000 głębokości 2,5 m: 6 szt. - przyłączy kanalizacyjnych z rur betonowych typu WIPRO Ø 200 długości ogółem: 30,00 m - regulacji zaworów wodociągowych: 45 szt. - regulacji włazów studni rewizyjnych kanalizacyjnych: 15 szt. - regulacji studni telekomunikacyjnych: 16 szt. - wyprofilowania poboczy gruntowych do szerokości pasa drogowego. Parametry techniczne drogi: Klasa drogi - droga gminna klasy L Prędkość projektowana - 40 km/h. Szerokość korony - 8,0 m. Szerokość jezdni - 6,0 m - jezdnia jednopasowa - zabudowa jednorodzinna. Szerokość poboczy - 2 x 1,0 m obustronnie gruntowe. Wjazdy do posesji z kostki betonowej typu POL-BRUK 60 grubości 8 cm. Spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2 %. Spadek poprzeczny poboczy - 2 %. Konstrukcja nawierzchni: Jezdnia - powierzchnia ogółem - 3313,06 m2 - kostka betonowa typu POL-BRUK 60 gr. 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm z betonu B - 7,5 - górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego twardego gr. 8 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego twardego gr.15 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym typu ulicznego wystającym o wymiarach 15x30x100 cm ułożonym na 5 cm podsypce cementowo piaskowej B 7,5 i ławie betonowej10x35 cm z oporem 15x20 cm z betonu B-15. Krawężniki betonowe na długości wjazdów do posesji wystające od poziomu nawierzchni 5 cm, a na pozostałych odcinkach 12cm. Wjazdy do posesji 39 szt. - powierzchnia ogółem 270,91 m2 - kostka betonowa typu POL-BRUK 60 gr. 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm z betonu B - 7,5 - podbudowa z tłucznia kamiennego twardego gr.15 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm Nawierzchnia wjazdów do posesji od strony jezdni ograniczona krawężnikiem betonowym typu ulicznego wystającym 5 cm od nawierzchni jezdni o wymiarach 15x30x100 cm ułożonym na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej B 7,5 i ławie betonowej 10x35 cm z oporem 15x20 cm z betonu B-15, a na pozostałych stronach obrzeżem betonowym wtopionym o wymiarach 8x30x100 cm ułożonym na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej B-7, i ławie betonowej 10x28 cm z oporem 15x20 cm z betonu B15. Odwodnienie: Zaprojektowano odwodnienie za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych do wpustów ulicznych podłączonych do studni chłonnych o średnicy 1000 mm. Roboty ziemne: Grunt kat. III piaszczysto gliniasty. Wystąpiło ogółem 2102,17 m3 wykopu. Organizacja ruchu: Znaki projektowane pionowe na drodze powiatowej Nr 1234 C i drodze gminnej Nr030419 C: - A-6b - 2 szt. - A-6c - 2 szt. - A-7 - 2 szt. - A-11a - 4 szt. - T - 1 - 4 szt. - B - 33 (30 km/h) - 4 szt. Znaki poziome dla dwóch progów zwalniających P-2. Szczegółowy opis robót i sposób ich wykonania zawiera : - przedmiar robót, - dokumentacja techniczna budowlano-wykonawcza i organizacji ruchu która jest dostępna do wglądu w siedzibie zamawiającego w godzinach 730 - 1530 , pok. Nr 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za 1 komplet. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, b) zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, d) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, e) zapewnienie bieżącej obsługi archeologicznej, f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, h) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000 zł, słownie: dziesięć tysięcy zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy:Posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - zrealizowali w ostatnich 5 latach (2005 - 2009) co najmniej trzy roboty budowlane o wartości powyżej 500.000 zł netto każda, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co potwierdzą pozytywnymi referencjami Inwestorów. Dysponują pracownikami nadzoru posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami oraz należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie. Zrealizują zamówienie w wymaganym terminie. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny warunek niespełniony zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy Pzp, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert..
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, że ma prawo do występowania w obrocie prawnym, potwierdzone aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie dokumentem równoważnym, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzone wykazem wykonanych w latach 2005 - 2009 robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Doświadczenie wykonawcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym, potwierdzone wykazem sprzętu ciężkiego, jakim dysponuje wykonawca lub będzie dysponował. Jeżeli Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował proszę załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Potencjał techniczny. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzone kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potwierdzone: a) sprawozdaniami finansowymi, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innymi dokumentami określającymi obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b) informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (do kwoty 400 000 zł), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert. c) polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Pzp - zgodnie z Załącznikiem Nr 4; potwierdzone: a) Zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) wymagane wyżej dokumenty muszą być złożone przez każdego partnera z osobna. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Harmonogram realizacji zamówienia - na załączniku Nr 3. Kosztorys ofertowy. Parafowany projekt umowy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 1 - sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 maja 2009, 13:06:48)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:50:33)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1473