zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych G.O.P.S. na kuchnię dla potrzeb przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: BDiGP/341/2/09
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2009  13:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 5, P.H.U. "KOSZOWSKI", ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt.  
Lniano: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych G.O.P.S. na kuchnię dla potrzeb przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Numer ogłoszenia: 100802 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych G.O.P.S. na kuchnię dla potrzeb przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych G.O.P.S. Na kuchnię dla potrzeb przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych Zakres opracowania: Zakresem opracowania objęto projekt budowlany 2-etapowy: I Etap - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych G.O.P.S. na kuchnię dla potrzeb przedszkola gminnego II Etap - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla przedszkola Opis przyjętych rozwiązań projektowych: Zagospodarowanie dz. nr 280/3 - etap I i etap II W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia projektuje się dokonać zmiany sposobu użytkowania części biurowej istniejącego budynku przedszkola na kuchnię dla potrzeb przedszkola gminnego, bez zwiększenia kubatury istniejącego obiektu. Inwestycja zostaje podzielona na 2 niezależne etapy: I Etap - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych G.O.P.S. Na kuchnię dla potrzeb przedszkola gminnego II Etap - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla przedszkola W ramach projektowanego zagospodarowania terenu wprowadza się : likwidację podestu wejściowego od strony ul. Szkolnej i wykonanie nowego podestu wejściowego na zaplecze kuchenne wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do przedszkola z wykorzystaniem istniejącego betonowego dojścia do budynku wraz z likwidacją przyłącza telefonicznego ziemnego do byłych pomieszczeń biurowych, przekształcanych na kuchnię (w porozumieniu z gestorem sieci telefonicznej) w ramach etapu II Projektowana zmiana sposobu użytkowania polega na wydzieleniu pomieszczeń zaplecza kuchennego dla przygotowywania posiłków dla dzieci w przedszkolu, w części dotychczas wykorzystywanej na biura G.O.P.S. I połączeniu go w układ funkcjonalno-przestrzenny z całością przedszkola. Wejścia zewnętrzne do kuchni i do przedszkola pozostaną bez zmian. Ogrzewanie części kuchennej w ramach istniejącej instalacji c.o. w budynku. W Kuchni projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej 230V i 24V, zasilanej z istniejącego przyłącza elektrycznego. Odprowadzanie ścieków bytowych za pomocą istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie działki. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza wody wprowadzonego do budynku z wiejskiej sieci wodociągowej. Na przyłączu za wodomierzem zainstalowany jest zawór antyskażeniowy. Ciepła woda użytkowa z ogrzewaczy pojemnościowych wg projektu branżowego. Dojazd i dojście do budynku z ul. Szkolnej w ramach istniejącego układu komunikacyjnego. Projektowana zmiana sposobu użytkowania budynku nie wpływa zasadniczo na istniejące zagospodarowanie terenu. Etap I - zmiana sposobu użytkowania: W ramach robót budowlanych zmierzających do zmiany sposobu użytkowania części biurowej na kuchnię dla potrzeb przedszkola projektuje się: Wyburzenie istniejących ścianek działowych w części przewidzianej na kuchnię i wykonanie nowych ścianek działowych murowanych gr. 12 cm z gazobetonu 500, na zaprawie cementowo-wapiennej oraz ścianki działowej na stelażu drewnianym z płyt gipsowo-kartonowych typu GKF z drzwiami przesuwnymi pomiędzy pomieszczeniem wydawania posiłków i zwrotem brudnych naczyń w ramach uzyskania nowego układu funkcjonalno-przestrzennego, Wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych, okładzin ściennych z płytek ceramicznych (do wysokości min 2,0 m) i nowych tynków wewnętrznych z zaokrągleniem narożników oraz nowych powłok malarskich z farb emulsyjnych białych, wykonanie dodatkowego otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej od strony ul. Szkolnej na zaplecze magazynowe wraz z podestem wejściowym w miejsce istniejącego okna (wycięcie podokiennika) oraz wykonanie otworów drzwiowych w ścianie konstrukcyjnej wewnętrznej pomiędzy kuchnią a pomieszczeniem wydawania posiłków i zmywalnią z przesklepieniem nadprożami prefabrykowanymi typu LEIER, osadzenie okna w ścianie szczytowej kuchni i okna w pomieszczeniu zmywalni z przesklepieniem nadprożami prefabrykowanymi typu LEIER, wybudowanie komina wentylacyjnego LK2 w systemie LEIER w pomieszczeniu kuchennym, osadzenie nowej stolarki PCV , rozbiórkę i wykonanie nowych podłoży i posadzek w części podlegającej przebudowie z wykonaniem cokolików przypodłogowych na półokrągło (zastosować płytki ceramiczne antypoślizgowe) - zgodnie z potrzebami nowej funkcji, wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej , wod.-kan. I c.o. jako rozwinięcia istniejących instalacji wewnętrznych Wszystkie elementy drewniane stykające się z murem lub betonem należy zabezpieczyć papą lub folią PCV. Elementy drewniane zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi i ogniochronnymi np. FOBOS. W wyniku projektowanej zmiany sposobu użytkowania budynku zostaje wprowadzony nowy układ funkcjonalno-przestrzenny wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, podporządkowany funkcji przedszkolnej z pełnym zapleczem kuchennym, niezbędnym do przygotowywania posiłków dla dzieci. Etap II - Podjazd dla osób niepełnosprawnych: Od strony wejścia głównego (ul. Szkolna) projektuje się wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w konstrukcji betonowej zbrojonej konstrukcyjnie stalą A-III i A-0. Wysokość pomiędzy poziomem istniejącym terenu a spocznikiem wejścia ok 0,30m. Przyjęto podjazd jednobiegowy o długości 3,80 m i szerokości 1,20 m. Nachylenie pochylni 7,9%. Ławy fundamentowe betonowe z betonu żwirowego B-15 gr. 15 zm, zbrojone konstrukcyjnie siatką z prętów #8 (stal A-III). Izolacja przeciwwilgociowa - 2x Izobud Br. Płyta podjazdu betonowa gr. 12 cm z wtopioną siatka przeciwskurczową z prętów Ø4,5 o oczkach 30x30 cm lub z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej. Nawierzchnia płyty biegowej zatarta na ostro. Balustrady stalowe wykonać zgodnie z §71.1 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z realizacja podjazdu należy uzupełnić chodnik betonowy o poziomą płaszczyznę betonową przed podjazdem o wymiarach min. 1,50x1,50 m. Przebiegający w obrębie podjazdu kabel telefoniczny ziemny zostanie zlikwidowany w porozumieniu z gestorem sieci telefonicznej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.11.00-9, 45.26.25.00-6, 45.22.35.00-1, 45.26.22.10-6, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.21.41.00-1, 45.31.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) 2. Wadium można wnieść w następującej formie: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020. z dopiskiem Wadium - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych G.O.P.S. na kuchnię dla potrzeb przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych; Nr sprawy: BDiGP/341/2/09. b) .w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz 1824) 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązania gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 6. W druku oferty należy wpisać dla którego zadania w jakiej wysokości i w jakiej formie wniesiono wadium. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:  1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,  2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp.,  3) Są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się  przedmiot  zamówienia,    4) Posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności potwierdzone dokumentami ( np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie,  5)  Dysponują osobami lub przedstawiają pisemne zobowiązanie osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym do kierowania, nadzorowania i kontroli robót w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 6) Posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia, 7) Przyjmują warunki umowy, 8) Złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, informacje i oświadczenia przedstawione w §7 SIWZ, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków, 9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy zawarte w ustawie Pzp stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w § 6  SIWZ wykonawca musi złożyć następujące dokumenty ( w tym w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 oraz 26 ust. 2 ustawy Pzp): 1) wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1; 2) kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót (Załącznik Nr 7)  określający cenę oferty - wynagrodzenie kosztorysowe brutto (wraz z podatkiem VAT) sporządzony wg warunków zawartych w § 13 SIWZ; 3)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, przy czym warunek aktualności dokumentu spełnia zarówno dokument wystawiony nie wcześniej niż  6 m- cy przed terminem składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie; 4)  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2; 5) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3; 6) dokumenty (np. 2 referencje) potwierdzające, że roboty przedstawione w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane należycie; 7) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy dołączyć uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z przepisami)  kierownika budowy z wykorzystaniem wzoru  - Załącznik Nr 4; 8) wykaz podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt.3 i pkt.8 z wykorzystaniem wzoru -  Załącznik Nr 5; 2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub   miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania oferty, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.   3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) wymagane wyżej dokumenty muszą być złożone przez każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano - pok. nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano - pok. nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (10 kwietnia 2009, 08:51:08)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:52:32)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1450