zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo i Lubodzież - I etap Wętfie.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR-7015-KW/2/09
wartość: poniżej 5.150.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "EKOMEL" Spółka z o. o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice, Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 
Lniano: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo i Lubodzież - I etap Wętfie
Numer ogłoszenia: 69988 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo i Lubodzież - I etap Wętfie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: Przepompownie ścieków: - PW 3 z komorą zasuw, przyłączem wody, studnią wodomierzową, żurawikiem, ogrodzeniem, nawierzchnią i wpustem odwodnieniowym - 1 kpl. - PW 9 z komorą zasuw, przyłączem wody, studnią wodomierzową, żurawikiem, ogrodzeniem, nawierzchnią i wpustem odwodnieniowym - 1 kpl. Kanalizacja tłoczna : l = 3.370,50 mb a) z rur PE 100, SDR 17, PN 10 Ø 90 mm x 5,4 - 1894,00 mb b) z rur PE 100, SDR 17, PN 10 Ø 110 mm x 6,6 - 1476,50 mb c) studnie odpowietrzające Ø 1200 z betonu B-45 - 6 szt. d) studnie odwodnieniowe Ø 1200 z betonu B-45 - 5 szt. e) studnie rewizyjne Ø 1200 z betonu B-45 - 2 szt. Kanalizacja grawitacyjna : l = 2152,50 mb a) kanały z rur PP Ø 200 mm, SN8 - 2044,50 mb b) kanały z rur PP Ø 160 mm, SN8 - 108,00 mb Przykanaliki : l = 552,00 mb a) kanały z rur PP Ø 160 mm, SN8 - 552,00 mb Rury ochronne - przewierty a) PE 100, SDR 17, 250 x 14,8 - 113,50 mb b) PE 100, SDR 17, 280 x 16,6 - 52,50 mb c) rury stalowe Ø 273 x 7,1 - 85,50 mb d) rury stalowe Ø 323 x 9,8 - 35,00 mb Studnie betonowe z betonu B - 45 a) Ø 1200 - 7 szt. b) Ø 1000 - 18 szt. Studzienki PE a) Ø 425 - 54 szt. b) Ø 315 - 36 szt. Cały zakres robót należy zrealizować przy zastosowaniu materiałów jednego producenta. Wszystkie studzienki zlokalizowane na gruntach rolnych należy wyprowadzić ponad teren na wysokość 0,5 m ( w przypadku gdy są to studzienki PE należy zabezpieczyć je elementem studni betonowej. Szczegółowy opis robót i sposób ich wykonania zawiera : - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót, - dokumentacja wykonawcza - część mapowa i rysunkowa, które są dostępne do wglądu w siedzibie zamawiającego w godzinach 7.30 - 15.30 . Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za 1 sztukę. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, b) zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, d) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, e) zapewnienie bieżącej obsługi archeologicznej, f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, h) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, b) zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, d) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, e) zapewnienie bieżącej obsługi archeologicznej, f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, h) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, b) zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, d) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, e) zapewnienie bieżącej obsługi archeologicznej, f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, h) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, i) badanie stopnia zagęszczenia gruntu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagęszczenie przy studniach..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15.000 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy: Posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - zrealizowali w ostatnich 5 latach (2005 - 2009) co najmniej trzy roboty budowlane o wartości powyżej 1.000.000 zł, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co potwierdzą pozytywnymi referencjami Inwestorów. Dysponują pracownikami nadzoru posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (branża sanitarna) oraz należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie. Zrealizują zamówienie w wymaganym terminie. Oferowane warunki udziału w postępowaniu winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy pzp. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny (warunek niespełniony) zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy Pzp, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, że ma prawo do występowania w obrocie prawnym, potwierdzone aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie dokumentem równoważnym, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzone wykazem wykonanych w latach 2005 - 2009 robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Doświadczenie wykonawcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym, potwierdzone wykazem sprzętu ciężkiego, jakim dysponuje wykonawca lub będzie dysponował. Jeżeli wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował proszę załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Potencjał techniczny. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzony kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potwierdzone: a) sprawozdaniami finansowymi, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innymi dokumentami określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres b) informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert. c) polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp. potwierdzone: a) Zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Harmonogram realizacji zamówienia - załącznik nr 3 ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 3..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (20 marca 2009, 14:00:19)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:54:51)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1939