zamówienie na:

Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Lniano

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 20 października 2004
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Bank Spółdzielczy Osie Oddział Lniano ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie za łączną liczbę punktów 94.57 
Wójt Gminy Lniano 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7
tel. (0-52) 3323002, 5627935, fax 3323203
 
ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Lniano
 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Formularz warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Skarbnik Gminy Grażyna Drewka, tel. (0-...-52) 3323002, 5627935 w godz. od 8:00-13:00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają warunki zawarte w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają warunki określone w  SIWZ,
 
Kryteria oceny ofert:
- Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - 10%
 
- Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight) - 10%
 
- Marża bankowa podana w procentach dotycząca kredytów w rachunku bieżącym - 5%
 
- Prowizja bankowa podana w procentach od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym - 5%
 
- Prowizja bankowa podana w procentach od dokonywanych operacji bankowych (wpłat i wypłat) w tym od operacji dokonywanych w tym samym dniu - 35%
 
- Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku w złotych - 5%
 
- Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego w złotych - 5%
 
- Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego w złotych - 5%
 
- Odległość siedziby banku od siedziby Urzędu Gminy w kilometrach - 20%
 
Umowa o obsługę bankową będzie zawarta na 48 miesięcy.
Oferty o zamkniętych kopertach oznaczonych: „Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Lniano” należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr  1   /Sekretariat/. Termin składania ofert 20.10.2004 r. godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2004 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Lnianie,
ul. Wyzwolenia 7, pok. nr 5.
 
                                                                                    Wójt Gminy
 
                                                                           mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 października 2004, 10:12:18)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (29 listopada 2005, 11:38:25)
Zmieniono: wprowadzono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2975