zamówienie na:

Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 5 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r.

zamawiający: Kierownik GOPS w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 137 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2008  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1; Kawiarnia ,,Wrzos” Szymon Regent, Bukowiec ul. Dworcowa 30. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 
Lniano: Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 5 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
Numer ogłoszenia: 259402 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 2, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3323002 wew. 35, faks 0-52 3323002 wew. 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 5 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci uczęszczających do czterech szkół z terenu gminy Lniano z dostawą i wydaniem posiłków we własnym zakresie z własnymi naczyniami i sztućcami oraz ich umyciem do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz z własną dostawą i wydaniem posiłku we własnym zakresie bez naczyń, sztućców i mycia naczyń do Publicznego Gimnazjum w Lnianie i Szkoły Podstawowej w Lnianie. Usługa określona jest wykonaniem 180 posiłków dziennie z możliwością odstępstwa +/-20% wg. dołączonego jadłospisu (załącznik nr.4 do specyfikacji)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 05.01.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym. 3. Zaświadczenie z krajowego rejestru karnego o niekaralności. 4. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 5. Aktualne dokumenty wymagane przepisami prawa poświadczającego uprawnienia i możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przez oferenta np. koncesja. 6. Oświadczenie oferenta, że będzie w swojej siedzibie przechowywać próbki żywności zgodnie z przepisami. 7. Pozwolenie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności gastronomicznej. 8. Aktualne pozwolenie Państwowej Powiatowej Inspekcje Sanitarnej na dowóz gorących posiłków obiadowych własnym transportem ze wskazaniem pojazdów będących własnością wykonawcy, którymi będą dowożone gorące posiłki obiadowe ( marka samochodu, numer rejestracyjny). 9. Informacja o liczbie zatrudnionych w okresie ostatnich trzech lat pracowników w firmie oferenta. W przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym niż trzy lata, za dany okres. 10. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia naczyń i urządzeń (sprzętu kuchennego), jakim dysponuje Wykonawca. 11. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 12. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. 13. Podpisane i wypełnione oświadczenie oferenta- załącznik nr.1 do Formularza Ofertowego. 14 Wypełniony formularz ofertowy-załącznik nr 2 15. Umowa-załącznik nr 3 16. Jadłospis-załącznik nr.4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2, 86-141 Lniano.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2008 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2, 86-141 Lniano.
IV.3.5) Termin związania ofertą: do 21.01.2009.
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (11 grudnia 2008, 09:17:19)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 13:52:58)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1683