zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości 17.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: poniżej 133 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1; Spółdzielni Rolniczo-Handlowej ul. Wyzwolenia 18; 86-141 L n i a n o; Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 
Lniano: Zakup oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 359113 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju napędowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości 17.000 litrów z możliwością odstępstwa +/_ 20%.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać oferenci, którzy 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. II/ Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się : 1/ wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 i 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, 2/ wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 3/ wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków Zamawiający odrzuca ofertę, która 1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny 6. w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zał. Nr 1 3. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym. 4. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub KRUS. 5. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. 6. Oświadczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / załącznik Nr 2/. 7. Oświadczenie o nie podlegniu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.2 prawo zamówień publicznych / załącznik Nr 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7 sekretariat pok. nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (10 grudnia 2008, 14:57:41)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 13:55:10)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1443