zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest lekki olej opałowy w ilości 45.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%. Dostawa do siedziby zamawiającego w terminie 24 godzin po telefonicznym zamówieniu.

zamawiający: Dyrektor SP w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2008  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 4, AWIX – OIL, ul. Na Zapleczu 20, 87 – 100 Toruń 1, Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt 
Lniano: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
Numer ogłoszenia: 257602 - 2008; data zamieszczenia: 09.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II , ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5627969, faks 052 5627969.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm-plus w ilości 45000 litrów do szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia niezbędne do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjełem ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z późń zm.) oraz spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 w/w ustawy. Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie w/w oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia..Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Formularz ofertowy- zał. nr 1
3. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym.
4. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
5. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela
oferenta.
6. Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - zał. nr 2.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ul. Szkolna 13 86-141 Lniano. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2008 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ul.Szkolna 13 86-141 Lniano.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (9 grudnia 2008, 15:00:48)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:13:04)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1666