zamówienie na:

Modernizację kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Gminy oraz ciepłociągów i węzłów cieplnych do budynków gminnych

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2004
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2 Zakład Usług Technicznych INWESTPROJEKT Ryszard Stachowski - Grudziąz za nenę netto 190.000 zł 
O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art. 39 ustawy   z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  /Dz.U. Nr 19, poz. 177/

Urząd Gminy
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

O g ł a s z a:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Gminy oraz ciepłociągów i węzłów cieplnych do budynków gminnych”.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pok. Nr 3 osobiście lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 20,00 zł

2. Przedmiotem zamówienia jest:
- modernizacja istniejącej kotłowni z węglowej na olejową,
          - wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy, Biblioteki Gminnej
            i  Przedszkola,
- przyłącze do budynku Biblioteki Gminnej
- przyłącze do budynku Przedszkola
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

3. Termin wykonania zamówienia:
    16.08.2004r. do 30.09.2004r.

4. Warunki jakie musi spełnić oferent aby oferta była ważna zawiera zał.
Nr 3 do oferty wchodzący w skład kompletu dokumentów SIWZ.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
     2.500,00 zł w terminie do 06.08.2004r. godz. 1000. w formie przewidzianej
     w art. 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Kryterium  oceny ofert jest cena  - 100%

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pok. Nr 1 w terminie do dnia 06.08.2004 r. do godz. 10:00

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Wójt Gminy Lniano
 

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (22 lipca 2004, 09:57:49)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 listopada 2005, 12:09:21)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2766