zamówienie na:

Wykonanie zabudowy (karosacji) samochodu ciężarowego Star 244 nadwoziem pożarniczym typu GBA 2,5/16

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2004
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2, ABOT Spółka z o.o. ul. Lubelska 43 A, 10-410 Olsztyn, za cenę 90 000 zł 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia

Wykonanie zabudowy (karosacji) samochodu ciężarowego Star 244 nadwoziem pożarniczym typu GBA 2,5/16 z godnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Gminy w Lnianie
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

2. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków można uzyskać w Urzędzie Gminy Lniano u p. Daniela Pożoga pok. Nr 8 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku

4. Opis przedmiotu:

Usługa polegająca na przebudowie (karosacji ) samochodu ciężarowego Star 244 M-2 z nadwoziem typu "więźniarka" na nadwozie samochodu ratowniczo-gaśnicze typu GBA 2,5/16.

5. Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:

do dnia 30 września 2004 roku

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100 %

9. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Lnianie
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie pok. Nr 1
do dnia 12 lipca 2004 roku do godz. 12°°.

10. Termin związania ofertą:

okres 30 dni tj. do dnia 12 sierpnia 2004 roku

Lniano, dnia 22 czerwca 2004 r.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (22 czerwca 2004, 16:32:35)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 marca 2005, 13:35:51)
Zmieniono: wprowadzono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2363