zamówienie na:

Modernizacja nawierzchni gminnej drogi gruntowej transportu rolniczego w m. Lniano – mienie Gminy Lniano od km 0+266,5 do km 0+446,5 i od km 0+453 do km 1+783,5 o długości 1,510

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: BDiGP/341/1/08
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2008  13:15
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, POZORSKI s.c. - Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski, Czersk - Złotowo 89-650, ul. Klaskawska 23 za cenę 95 000 PLN BRUTTO. 
Lniano: Modernizacja nawierzchni gminnej drogi gruntowej
transportu rolniczego w m. Lniano – mienie Gminy Lniano od km
0+266,5 do km 0+446,5 i od km 0+453 do km 1+783,5 o długości
1,510
Numer ogłoszenia: 210690 – 2008, data zamieszczenia 03.09.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel.
052 3323002, fax 052 3323203.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja nawierzchni gminnej drogi
gruntowej transportu rolniczego w m. Lniano – mienie Gminy Lniano od km 0+266,5 do km
0+446,5 i od km 0+453 do km 1+783,5 o długości 1,510.
II.1.2)Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.
II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Modernizacja nawierzchni gminnej drogi gruntowej transportu rolniczego w m. Lniano – mienie
Gminy Lniano od km 0+266,5 do km 0+446,5 i od km 0+453 do km 1+783,5 o długości 1,510.
Stan istniejący:
Droga transportu rolniczego w m. Lniano, mienie Gminy Lniano, przebiega w otoczeniu terenów
rolnych w miejscowości Lniano. Aktualnie droga posiada na całej długości nawierzchnię gruntową
nieulepszoną, która jest w złym stanie technicznym (nierówna, pagórkowata i z zawyżonymi
poboczami). Część drogi stanowią piaski, przez co szczególnie w miesiącach wiosennych i
jesiennych , korzystanie z tej drogi jest bardzo uciążliwe.
Opis przyjętych rozwiązań projektowych:

Plan sytuacyjny
Zaprojektowano przebieg drogi po istniejącym śladzie bez zajmowania gruntów obcych.
Przekrój poprzeczny i profil podłużny
Zaprojektowano przekrój poprzeczny jezdni o szerokości:
- od km 0+265,5 do km 0+446,5 – 5,0m, ze spadkiem daszkowym 2 %
- od km 0+453,5 do km 0+628,5 – 5,0m, ze spadkiem daszkowym 6 %
- od km 0+628,5 do km 1+783,5 – 4,0m, ze spadkiem daszkowym 6 %
oraz pobocza gruntowe szerokości 0,5 m na całym odcinku.

Konstrukcja nawierzchni
Projektowana konstrukcja modernizacji nawierzchni:
1. Od km 0+265,5 do km 0+446,5, o długości 0,180 km:
- podbudowa z tłucznia kamiennego, łamanego gr. 15 cm
- nawierzchnia szerokości 5,0 m podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją
asfaltową
- pobocza gruntowe 2 * 0,5 m
2. Od km 0+453,5 do km 0+628,5, o długości 0,175 km:
- nawierzchnia szerokości 5,0 m z żużla paleniskowego o gr 15 cm
- pobocza gruntowe 2 * 0,5 m
3. Od km 0+628,5 do km 1+783,5, o długości 1,155 km:
- nawierzchnia szerokości 4,0 m z żużla paleniskowego o gr 15 cm
- pobocza gruntowe 2 * 0,5 m

Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe w otaczający teren
Roboty ziemne
Roboty ziemne polegają na wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni do projektowanego
przekroju poprzecznego i spadków poprzecznych 2% na odcinku od km 0+265,5 do km 0+446,5 i
6 % na odcinku od km 0+453,5 do km 1+783,5.
Grunt uzyskany z profilowania należy wykorzystać do uformowania poboczy.
Podłoże gruntowe przed wykonaniem nawierzchni z żużla wymaga zagęszczenia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
· Informacja na temat wadium: Wadium nie stosuje się.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (włącznie z obsługą geodezyjną inwestycji), a)
Odpowiedni potencjał kadrowy, w szczególności kierownik budowy posiadający uprawnienie do
kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) Potencjał
sprzętowy - wykonawca musi dysponować właściwym sprzętem budowlanym niezbędnym do
wykonania zamówienia,
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym wykluczeni z
postępowania będą wykonawcy:
- wobec których otwarto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
- którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, (z pominięciem przypadków zwolnień, odroczeń, rat czy wstrzymania płatności przez
właściwe organy
- nie spełniający warunków udziału w postępowaniu
- którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków
5. Spełnią wymogi określone w SIWZ,
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, Ocena
spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne odbywać się będzie na podstawie
załączonych do oferty wymaganych dokumentów - jak wskazano w SIWZ, na zasadzie spełnia -
nie spełnia.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowy wykaz
oświadczeń i innych wymaganych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia Publicznego oraz załączony projekt umowy do wykonania.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.2.3)Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na stronie
internetowej gminy Lniano- BIP Lniano - zakładka przetargi..
IV.3.4)Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.09.2008 godzina 13:00, miejsce: Pokój nr 1 - Sekretariat Urzędu Gminy Lniano, ul.Wyzwolenia
7, 86-141 Lniano,powiat świecki,woj.Kujawsko-Pomorskie...
IV.3.5) Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty Przetargowe zostaną otwarte podczas otwartego posiedzenia w dniu 24 września 2008 r. o godzinie 13:15 czasu miejscowego w siedzibie Zamawiającego w Sali Narad Urzędu Gminy Lniano (I piętro, pokój nr 4 Sala Narad) ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, przez komisję wyznaczoną w tym celu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Projekt będzie dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

WÓJT GMINY LNIANO

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (3 września 2008, 15:38:19)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:14:18)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1527