zamówienie na:

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu Lnianie i Siemkowie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie w roku szkolnym 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 1 lipca 2004
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2, Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe DEM-POL J. J. M. Dembek Spółka Jawna, ul. Kościelna 1, 86-141 Lniano, za cenę 2,73 zł za 1 km przejazdu 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia

 

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu

Lnianie i Siemkowie oraz Gimnazjum Publicznego

w Lnianie w roku szkolnym 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007

 

1/ Nazwa i adres zamawiającego

 

Gmina Lniano

ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

 

2/ Określenie trybu zamówienia

 

przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro

 

3/ Określenie  sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikację istotnych warunków można uzyskać w Urzędzie  Gminy Lniano u p. Gabrieli Krause pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku

 

4/ Opis przedmiotu

 

Usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu, Siemkowie i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie, środkiem transportu osobowego umożliwiającego przewóz minimum 40 osób. Przewidywana dzienna ilość kilometrów około 160.

 

5/ Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6/ Termin wykonania zamówienia

 

1 września 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 roku

 

7/ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

    dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

8/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Cena 100%

 

9/ Miejsce i termin składania ofert

 

Urząd Gminy w Lnianie

ul. Wyzwolenia 7

 

Oferty zawierające cenę netto + VAT za 1 km przejazdu należy składać

w zamkniętych kopertach z napisem „oferta na dowóz” oraz nazwą i adresem oferenta w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Lnianie  pok. Nr 1

do dnia 1 lipca 2004 roku do godz. 10°°.

     

10/ Termin związania ofertą

 

30 dni

 

 

 

 

 

Lniano, dnia 15 czerwca 2004 roku

 

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (16 czerwca 2004, 13:41:52)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (7 lipca 2004, 09:04:26)
Zmieniono: dodano brakującą literkę "l" w skrócie ulicy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1856