zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu BUS przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lniano wraz z dostawą do miejscowości Lniano w gminie Lniano pow. świecki w woj. kujawsko pomorskim Zakup pojazdu jest częściowo finansowany ze środków PFRON w ramach obszaru B pilotażowego programu Uczeń na wsi pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkające gminy wiejskie i gminy miejsko wiejskie. 1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2008) gotowego do pracy pojazdu typu BUS przeznaczonego do przewozu minimum 19 niepełnosprawnych uczniów, w tym miejsc przystosowanych do kotwiczenia minimum 2 wózków inwalidzkich po demontażu odpowiedniej ilości miejsc pasażerskich wraz z dodatkowym wyposażeniem ( szyny, pojazdy). 2. Sprawowanie serwisu gwarancyjnego pojazdu typu BUS przez minimum 24 miesiące. Na pojazd wymagana jest dwuletnia gwarancja. W pierwszym roku gwarancja powinna obejmować cały pojazd, w drugim układ napędowy oraz darmowy całodobowy ASSISTANCE 24 H przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: Nr ORG 341-1/ 2008
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 8 września 2008  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Firmę KAPENA S.A z siedzibą w Włynkówko 49 A, 76-200 Słupsk, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 
Lniano: zakup pojazdu typu BUS przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 202280 - 2008; data zamieszczenia: 28.08.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax 052 3323002.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup pojazdu typu BUS przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu BUS przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lniano wraz z dostawą do miejscowości Lniano w gminie Lniano pow. świecki w woj. kujawsko pomorskim Zakup pojazdu jest częściowo finansowany ze środków PFRON w ramach obszaru B pilotażowego programu Uczeń na wsi pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkające gminy wiejskie i gminy miejsko wiejskie. 1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2008) gotowego do pracy pojazdu typu BUS przeznaczonego do przewozu minimum 19 niepełnosprawnych uczniów, w tym miejsc przystosowanych do kotwiczenia minimum 2 wózków inwalidzkich po demontażu odpowiedniej ilości miejsc pasażerskich wraz z dodatkowym wyposażeniem ( szyny, pojazdy). 2. Sprawowanie serwisu gwarancyjnego pojazdu typu BUS przez minimum 24 miesiące. Na pojazd wymagana jest dwuletnia gwarancja. W pierwszym roku gwarancja powinna obejmować cały pojazd, w drugim układ napędowy oraz darmowy całodobowy ASSISTANCE 24 H przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie ma zastosowania.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Spełnią wymogi określone w SIWZ. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ponadto w ubieganiu sie o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć oferenci, którzy: a. Spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń których listę przedstawiono w załącznikach SIWZ - wymagane oświadczenia b. Udzielają gwarancji na dostarczony pojazd typu BUS. c. Wykażą sie należytą realizacją w ostatnich trzech latach, nie mniej niż jedną dostawę o podobnym zakresie, charakterze i wartości jak w niniejszym zamówieniu. d. Wykażą się działającymi punktami serwisowymi
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa następujące dokumenty: 1. ofertę cenową ( sporządzona wg załączonego wzoru). 2. Stosowne oświadczenia zgodnie z załączonymi wzorami - oświadczenia Nr 1, - oświadczenia Nr 2, - oświadczenia Nr 3 3. Pełna charakterystyka techniczna oferowanego pojazdu typu BUS ( zał. Nr 1) 4. Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. Wykaz zrealizowanych dostaw w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujących swoim zakresem dostawę, co najmniej jednego pojazdu odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającym (referencjami), że dostawy przedstawione w wykazie, zostały wykonane należycie to jest w terminie umownym i z wymaganą przez zamawiającego, jakością. Brak dokumentów potwierdzających należyte wykonanie traktuje sie, jako niespełnienie wymagań określonych w SIWZ ( zał. Nr 2). 6. Wykaz osób i podmiotów, które wykonywać będzie przedmiot zamówienia (zał. Nr 3) 7.Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu opłat podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne ( zał. Nr 4) 8. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy (zał. Nr 5)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lniano.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2008 godzina 10:00, miejsce: sala narad Urząd Gminy ul. Wyzwolenia 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (28 sierpnia 2008, 14:05:35)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:17:22)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2341