zamówienie na:

dostawę 50 ton węgla kamiennego, kostka, gat. I w okresie od 1 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2004
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2, Sołdzielnia Rolniczo - Handlowa, ul. Wyzwolenia 18, 86-141 Lniano, za 293,73 punkta, cena jednej tony węgla wynosi 470 zł 

WÓJT GMINY W LNIANIE

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 50 ton węgla kamiennego, kostka, gat. I w okresie od 1 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na dostawę węgla” w siedzibie Urzędu Gminy w Lnianie, w pokoju nr 1. Termin składania ofert upływa 19 lutego 2004 roku o godz. 15:00. Specyfikację istotnych warunków można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Gabriela Krause. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2004 roku, o godz. 10:00. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ustawie z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych.

/Dz.U. Nr 76, poz. 344, z późn. zm./ tj. złożą oświadczenia zgodne
z art. 19 i 22 w/w ustawy oraz oświadczenie w sprawie korzystania
z preferencji krajowych / druki oświadczeń będą stanowiły załączniki do specyfikacji/


Lniano, dnia 29 stycznia 2004 roku

 

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (5 lutego 2004, 19:46:36)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (7 lipca 2004, 09:09:00)
Zmieniono: poprawiono numer lokalu oferenta, który wygrał przetarg

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2244