zamówienie na:

zamówienie na zakup oleju napędowegow okresie od 15 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku dla Urzędu Gminy w Lnianie

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 6 stycznia 2004
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa, ul. Wyzowlenia 18, 86-141 Lniano, za cenę 2,86 za jeden litr oleju napędowego 
Wójt Gminy w Lnianie

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

 na zakup oleju napędowego

 
w okresie od 15 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku dla

Urzędu Gminy w Lnianie

 
I. Opis przygotowania oferty

 

Składający ofertę umieszcza ją w ostemplowanej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej

na Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano z dopiskiem

„Oferta na zakup oleju napędowego”

 

II. Oferta powinna zawierać:

 

1.      Nazwę i siedzibę oferenta, datę sporządzenia.

2.      Cenę oleju napędowego za 1 litr netto + VAT

3.      Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 wynikające z art. 19 i 22  U.Z.P.

4.      Oświadczenie, w sprawie korzystania z preferencji krajowych. / załącznik Nr 2/

5.      Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym.

6.      Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

7.      Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
 
III. Opis przedmiotu dostawy

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości  18.000 litrów.
 
IV. Podanie i sposób wyliczenia ceny oferty

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

1.      cena – 100%

 
VI. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie /pok. nr 1/ do 6.01.2004 r.,

do godz. 15°°. Otwarcie ofert nastąpi 7 stycznia 2004 roku o godz. 103°.

 
VII. Tryb otwarcia ofert

 

1.      Stwierdzenie nienaruszalności oraz sprawdzenie czy oferty zostały złożone w terminie.

2.      Odczytanie złożonych ofert.

3.      Stwierdzenie ważności ofert czy są zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego.

4.      Stwierdzenie ważności przetargu.

5.      O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie zgodnie z przepisami UZP.
 
VIII. Termin zawarcia umowy dostawy

 

1.      po 7 dniach od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

IX. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do pisemnej umowy.

 

Postanowienia dotyczą wszystkich oferentów

 

1.      Umowna ilość oleju napędowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o 20%.

2.      Warunki płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury.

3.      Cena oleju napędowego w roku 2004 może ulec zmianie o pisemne udokumentowanie zmiany wysokości akcyzy lub ceny dostawy.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (19 grudnia 2003, 15:07:49)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 12:53:56)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2113