zamówienie na:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE, JĘDRZEJEWO, LNIANO

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponad 30 000 euro
termin składania ofert: 27 lutego 2004
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 3, Przedsiębiorstwo Budowlano - Wdrożeniowe INŻBUD S. J. Z. Zehner, M. Środa, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę 1155601,26 zł 
OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ  I TŁOCZNEJ WRAZ  Z  PRZYŁĄCZAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE, JĘDRZEJEWO, LNIANO
1. Lokalizacja
OSTROWITE, JĘDRZEJEWO, LNIANO, gmina LNIANO,
powiat ŚWIECIE, województwo KUJAWSKO - POMORSKIE

2. Procedura
nieograniczony, lokalny
3. Program
SAPARD
4. Finansowanie
Program SAPARD Roczna Umowa Finansowa ( RUF )   2000- 2003
Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejsza klauzulą nie zostanie spełniony ( tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR lub też nie dojdzie do wydania promesy ), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.
5. Strona Zamawiająca
GMINA LNIANO

adres:
URZĄD GMINY LNIANO, ul. WYZWOLENIA 7 tel. /fax /52/ 33 23 002
86-141 LNIANO

CHARAKTERYSTYKA UMOWY
6. Opis umowy
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W M. OSTROWITE, JĘDRZEJEWO, LNIANO
Realizacja w okresie od roku 2005 do 30.06.2006r.
Zakres realizowanej inwestycji: rurociągi grawitacyjne o długości 5589 mb, rurociągi ciśnieniowe o długości 1585 mb, przyłącza kanalizacyjne szt 70 o długości 2168 mb. , przepompownie ścieków 5 szt.
7. Liczba oraz tytuły poszczególnych partii robót
I Etap Ostrowie   - realizacja do 31.10.2005r.
II Etap Jędrzejewo, Lniano - realizacja do 30.06.2006r.
WARUNKI UCZESTNICTWA
8. Dostępność i zasada pochodzenia
W przetargu mogą brać udział na tych samych warunkach wszystkie osoby fizyczne i prawne [uczestnicząc albo indywidualnie albo ich grupy (konsorcja)] z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z krajów i obszarów regionów objętych i/lub dopuszczonych na mocy Rozporządzenia lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do programu, z którego finansowana jest umowa (patrz również pozycja 21). Wszystkie towary objęte umową musza pochodzić z ww. krajów.
Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Cypr, Malta, Turcja.
9. Podstawa do wyłączenia z udziału w przetargach
Uczestnicy przetargu muszą dostarczyć oświadczenie, iż nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w Instrukcji dla Uczestników Przetargu pkt. 3.3., 3.5., 3.6. Podręcznika Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót.
Składanie fałszywych informacji i dokumentów będzie podlegało sankcjom prawnym określonym w polskich przepisach prawnych.
10. Liczba zgłoszeń
Uczestnicy Przetargu (włączając firmy w obrębie tej samej grupy prawnej /konsorcja/, włączając innych członków tego samego konsorcjum oraz podwykonawców) mogą złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub kilka partii robót. Oferty na części partii nie będą brane pod uwagę. Uczestnik Przetargu może oświadczyć, zadeklarować w swojej ofercie rabat w przypadku gdy jego oferta zostanie zaakceptowana dla więcej niż jednej partii robót. Uczestnicy Przetargu nie mogą dodatkowo składać oferty na propozycje alternatywne.

11. Gwarancja przetargowa
Uczestnicy Przetargu muszą dostarczyć gwarancję przetargową w PLN 30.000,00 wartości dostępnego budżetu wartości umowy w chwili przedłożenia swoich ofert. Ta gwarancja będzie zwrócona Uczestnikom Przetargu, których oferty będą odrzucone w chwili zakończenia procedury przetargowej a zwycięzcy – po podpisaniu umowy przez obie strony.
12. Gwarancja wykonania
Zwycięzca Przetargu w chwili podpisywania umowy zobowiązany jest do dostarczenia gwarancji wykonawczej stanowiącej 5% wartości umowy w PLN. Gwarancja ta musi być dostarczona w okresie 30 dni od otrzymania przez uczestnika przetargu umowy podpisanej przez Stronę Zamawiającą. Jeżeli wybrany Uczestnik Przetargu nie dostarczy takiej gwarancji w wymaganym terminie, umowa zostanie unieważniona, a nowa umowa może zostać przygotowana i wysłana do uczestnika przetargu, który złożył następna w kolejności najbardziej korzystną ekonomicznie, zgodną z wymaganiami ofertę przetargową.
13. Spotkanie informacyjne i/lub wizyta w terenie
Żadne spotkanie nie jest planowane
14. Ważność przetargu
Oferty muszą pozostać ważne przez okres 90 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert
15. Ostateczny termin zakończenia robót
I Etap  31.10.2005r.
II Etap 30.06.2006r.
KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PRZETARGU I ZAWIERANIA UMÓW
16. Kryteria wyboru uczestników przetargu
- Kryterium pochodzenia materiałów i usług
- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
- dostępność/ posiadanie kadry technicznej niezbędnej do realizacji umowy
- dostępność/ posiadanie maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji umowy
- działalność uczestnika przetargu w obszarze projektu minimum przez 5 lat
- Bilans oraz  rachunek zysków lub strat( w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności) za okres nie krótszy niż 4 lata
- wymagane minimum specyfikacji technicznej materiałów i urządzeń oraz serwis gwarancyjny
- serwis powykonawczy
- kryterium narodowości ekspertów oraz podwykonawców
17. Kryteria zawierania umów
Cena
SKŁADANIE OFERT
18. Sposób otrzymywania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Strony Zamawiającej w Urzędzie Gminy w Lnianie , pok. nr 3 ul. Wyzwolenia 7  za odpłatnością w PLN 200,00 która zawiera koszty przesyłki kurierskiej. Jest również możliwa do odebrania w siedzibie Strony Zamawiającej. Oferty muszą być przedstawione na standardowych formularzach przetargowych, załączonych w dokumentacji przetargowej, której format i instrukcje muszą być ściśle przestrzegane .
Uczestnicy Przetargu powinni kierować swoje pytania dotyczące przetargu w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, e-mail: lniano 2 @ gminy rp.pl umieszczając numer ogłoszenia podany w pozycji 1., przynajmniej na 21 dni przed upływem ostatecznego terminu składania ofert podanym w pozycji 19. Strona Zamawiająca zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników przetargu przynajmniej 11 dni przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.
19. Ostateczny termin składania ofert
do dnia 27.02.2004r. do godz. 11.00 czasu lokalnego
Każda oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
20. Sesja otwarcia ofert
27.02.2004r.  godz. 11.00
21. Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.05.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu
i kierunków działań oraz sposobu realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej
( Dz. U. 2002 Nr 102 poz. 928 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (17 grudnia 2003, 18:52:09)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (7 lipca 2004, 09:20:58)
Zmieniono: wprowadzono wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2498