zamówienie na:

zamówienie na dostawę 70 ton węgla kamiennego, kostka, gat. I w okresie od 16 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 6 stycznia 2004
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Składnica Artykułów Masowych WĘGLOPASZ S. J. T. M. Mendrygał, 86-031 Żołędowo, ul. Koronowska 38, za 289,95 punkta za cenę jednej tony 405 zł. 
Wójt Gminy w Lnianie
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na dostawę 70 ton węgla kamiennego /kostka, gat. I/ w okresie od 16 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku
dla Urzędu Gminy w Lnianie

Koszty transportu towaru pokrywa w całości Dostawca.

I. Opis przygotowania oferty

Składający ofertę umieszcza ją w ostemplowanej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano z dopiskiem
„Oferta na dostawę węgla”

II. Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę i siedzibę oferenta, datę sporządzenia.
2. Cenę węgla za 1 tonę netto + VAT ze szczegółowym uwzględnieniem kaloryczności, zapopielenia i zasiarczenia.
3. Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2  wynikające z art. 19 i 22  U.Z.P.
4. Oświadczenie, w sprawie korzystania z preferencji krajowych. / załącznik Nr 3/
5. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym.
6. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
7. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.


III. Opis przedmiotu dostawy 

1. Przedmiotem zamówienia jest węgiel kostka w ilości 70 ton zgodnie z harmonogramem dostaw / załącznik Nr 1 /

Preferowany będzie węgiel o najwyższej kaloryczności, niskim zapopieleniu i zasiarczeniu.

IV. Podanie i sposób wyliczenia ceny oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. cena – 70%
2. kaloryczność - 10%
3. zasiarczenie  -  10%
4. zapopielenie – 10%

W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów przez oferentów o wyborze oferty decydować będzie cena.

V. Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym harmonogramem dostaw /załącznik nr 1/

VI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie /pok. nr 1/ do 6.01.2004 r.,
do godz. 15°°. Otwarcie ofert nastąpi 7 stycznia 2004 roku o godz. 10°°.

VII. Tryb otwarcia ofert

1. Stwierdzenie nienaruszalności oraz sprawdzenie czy oferty zostały złożone w terminie.
2. Odczytanie złożonych ofert.
3. Stwierdzenie ważności ofert czy są zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego.
4. Stwierdzenie ważności przetargu.
5. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie zgodnie z przepisami UZP.

VIII. Termin zawarcia umowy dostawy

1. po 7 dniach od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do pisemnej umowy.

Postanowienia dotyczą wszystkich oferentów

1. Ilość dostaw i miejsca zgodnie z załączonym harmonogramem.
2. Warunki płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury.
3. Umowna ilość dostaw węgla może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o 20%.
4. Cena węgla w roku 2004 może ulec zmianie o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia węgla gorszej jakości Dostawca ma obowiązek wymiany na węgiel o wymaganej jakości na swój koszt.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (17 grudnia 2003, 18:38:57)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 12:51:06)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2441