zamówienie na:

olej napędowy w ilości 16.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Lnianie, ul. Wyzwolenia 18, 86-141 Lniano, za cenę 3,98 zł brutto. 
Lniano: zakup oleju napędowego

Numer ogłoszenia: 248093 - 2007; data zamieszczenia: 12.12.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax 052 3323002.

• Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup oleju napędowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości 16.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 i 24 ust. 1.
2. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania
3. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.Z ubiegania
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca w celu potwierdzenia składa następujące dokumenty:
1. oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zał. Nr 1
3. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym.
4. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub KRUS.
5.Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
6. Oświadczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2/
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 prawo zamówień publicznych / załącznik nr 3/

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lnianie
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano
pok. nr 1.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lniano - sala narad.

IV.3.5) Termin związania ofertą: 20.01.2008.

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (12 grudnia 2007, 14:09:23)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 grudnia 2007, 09:59:19)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1790