zamówienie na:

modernizację nawierzchni drogi transporu rolniczego

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2003
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Zakład Sprzętowo-Transportowy, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola za cenę: 99.656,13 zł. 
Przetarg: 341 - 04/MD/JW/2003

 Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg nieograniczony na "wykonanie modernizacji (ulepszenia) nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego długości 2,500 km w miejscowości Jędrzejewo - Wętfie, gmina Lniano".
Termin realizacji zadania ustala się do dnia 25.11.2003 r.
Wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie : tysiąc pięćset złotych 00/100) należy wpłacić w Banku Spółdzielczym w Lnianie na konto Urzędu Gminy nr 81690006 - 52689 - 36011 - 11.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł za egzemplarz można odebrać w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano, pokój nr 2.
Uprawnionym do kontaktów jest Andrzej Gzella.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną napisem "Przetarg na wykonanie modernizacji (ulepszenia) nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego długości 2,500 km w miejscowości Jędrzejewo - Wętfie, gmina Lniano" należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lniano - pokój nr 1.
Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2003 r. o godzinie 900 w siedzibie zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (17 października 2003, 14:13:13)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (3 listopada 2003, 13:15:01)
Zmieniono: wprowadzono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2628