zamówienie na:

dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 2 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow 14 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2007  12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2, Restauracja "Wrzos" Pana Wojciecha Iwickiego, Bukowiec 86-122, za cenę 2,62 zł brutto za 1 posiłek 
Lniano: dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 2 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.
Numer ogłoszenia: 238983 - 2007; data zamieszczenia: 03.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax 052 3323002.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 2 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadu do 4 szkół z terenu gminy Lniano z dostawą i wydaniem posiłków we własnym zakresie z własnymi naczyniami i sztućcami oraz ich umyciem do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu. Własna dostawa i wydanie posiłku we własnym zakresie bez naczyń, sztućców i mycia naczyń dotyczy dostawy posiłku do Publicznego Gimnazjum w Lnianie i Szkoły Podstawowej w Lnianie. Usługa określona jest wykonaniem 200 posiłków dziennie z możliwością odstępstwa +/- 20% wg dołączonego jadłospisu ( załącznik nr 4 do specyfikacji)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 02.01.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełniające warunki, które wynikają z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz złożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferent składa oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym i składkami na ubezpieczenie społeczne lub w kasie rolniczego ubezpieczenia. Oferent składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust. 2 prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2 86-141 Lniano.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2007 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: 11.01.2008.

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (3 grudnia 2007, 15:14:13)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (18 grudnia 2007, 15:35:26)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1684