zamówienie na:

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu, Lnianie i Siemkowie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie w roku szkolnym 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 wraz z odwozem

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: od 14 000 do 137 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2007  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DEM-POL” J.J.M. Dembek Sp. Jawna, Lniano, ul. Kościelna 1, z ceną 2,84 zł (brutto/1km przewozu). 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu, Lnianie
i Siemkowie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie w roku szkolnym 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 wraz z odwozem

1/ Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

2/ Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony

3/ Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków można uzyskać w Urzędzie Gminy Lniano u p. Gabrieli Krause pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku
do piątku

4/ Opis przedmiotu

Usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu, Siemkowie i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie, środkiem transportu osobowego umożliwiającego przewóz minimum 40 osób. Przewidywana dzienna ilość kilometrów około +/- 160.

5/ Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6/ Termin wykonania zamówienia

3 września 2007 r. do dnia 30 czerwca 2011 roku

7/ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

8/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 100%

9/ Miejsce i termin składania ofert

Urząd Gminy w Lnianie
ul. Wyzwolenia 7

Oferty zawierające cenę netto + VAT za 1 km przejazdu należy składać
w zamkniętych kopertach z napisem „oferta na dowóz” oraz nazwą i adresem oferenta w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie pok. Nr 1
do dnia 12 lipca 2007 roku do godz. 10°°.

10/ Termin związania ofertą

30 dni


Lniano, dnia 3 lipca 2007 roku

----------------------------------------------------------------------------------------

Lniano, dnia 12 lipca 2007 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) Gmina Lniano informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, (ogłoszenie w Portalu Zamówień Publicznych Nr 111314-2007, data umieszczenia 3.07.2007 r.) na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu, Lnianie i Siemkowie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie w roku szkolnym 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011” wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „DEM-POL” J.J.M. Dembek Sp.Jawna Lniano ul. Kościelna 1 z ceną 2,84 zł (brutto / 1km przewozu.
Oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp, spełnia istotne warunki określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Poza tym oferta jest jedną ofertą, która została złożona.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt.

Oferty odrzucone – nie było

Wykonawcy wykluczeni – nie było

W imieniu Zamawiającego

Wójt Gminy
Zofia Topolińskametryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (3 lipca 2007, 15:20:18)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (12 lipca 2007, 14:30:16)
Zmieniono: dodano dodatkowy opis wyniku postępowania poniżej treści ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2198