zamówienie na:

dostawa oleju opałowego w ilości 23.000 litrów

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Firma „TANK” Sp. J.W. Konczalski M. Konczalski Toruń ul. Chrzanowskiego 11 za cenę netto 1,69 zł. brutto 2,06 zł. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia

- dostawa oleju opałowego w ilości 23.000 litrów

1/ Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano

2/ Określenie trybu zamówienia

- przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro

3/ Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków można uzyskać w Urzędzie Gminy Lniano

u p. Gabrieli Krause pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530


4/ Opis przedmiotu

- przedmiotem zamówienia jest olej opałowy lekki

5/ Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6/ Termin wykonania zamówienia

1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

7/ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków


Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


8/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 100%


9/ Miejsce i termin składania ofert

Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7

Oferty zawierające cenę netto + VAT za 1 l oleju opałowego należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „oferta na dostawę oleju opałowego” oraz nazwą i adresem oferenta

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie pok. Nr 1do dnia 28 grudnia 2006 r. do godz. 11°°.

10/ Termin związania ofertą - 30 dni

Lniano, dnia 11 grudnia 2006 roku
Do wszystkich Wykonawców


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 euro na dostawę oleju opałowegoDziałając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 euro na dostawę oleju opałowego z dnia 11 grudnia 2006 r.

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 1

Z uwagi na częste zmiany cen producenta oleju opałowego i mając na uwadze kryteria przetargu jakim jest cena, proszę o określenie daty na jaką należy skalkulować cenę przedstawioną w ofercie?

Odpowiedź

Cenę oleju opałowego należy skalkulować na dzień 22.12.2006 r.

Pytanie 2

Czy do oferty należy dołączyć komunikat cenowy producenta stanowiący podstawę do kalkulacji ceny?

Odpowiedź

Tak

Lniano, dnia 22.12.2006 r.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (11 grudnia 2006, 10:48:20)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (28 grudnia 2006, 15:24:38)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1911