zamówienie na:

zakup oleju napędowego w ilości 16.000 litrów

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Lnianie Wyzwolenia 7 za cenę netto 2,93 zł. brutto 3,58 zł.  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia

- Zakup oleju napędowego w ilości 16.000 litrów

1/ Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano

2/ Określenie trybu zamówienia

- przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro

3/ Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków można uzyskać w Urzędzie Gminy Lniano

u p. Gabrieli Krause pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu od godz. 730 do 1530

4/ Opis przedmiotu

- przedmiotem zamówienia jest olej napędowy

5/ Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6/ Termin wykonania zamówienia

1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

7/ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

8/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 100%

9/ Miejsce i termin składania ofert

Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7

Oferty zawierające cenę netto + VAT za 1 l oleju napędowego należy składać

w zamkniętych kopertach z napisem „oferta na zakup oleju napędowego” oraz nazwą

i adresem oferenta w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie pok. Nr 1 do dnia

28 grudnia 2006 r. do godz. 10°°.

10/ Termin związania ofertą - 30 dni

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (11 grudnia 2006, 10:44:50)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (28 grudnia 2006, 15:20:53)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2148