zamówienie na:

wykonanie zadania inwestycyjnego pn: REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MUKRZ

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 4, Przedsiębiorstwo: HYDRO – GAZ sp. jawna Paweł Karczmarek, Mirosław Chmara ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, za cenę 137 175,48 PLN brutto 
Zdjęcie
O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177

GMINA L N I A N O ul. Wyzwolenia 7 tel. /52/ 33 23002

ogłasza Przetarg Nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:

REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MUKRZ

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja świetlicy wiejskiej

Zakres robót związanych z planowaną inwestycją:

1.1. Parter

- demontaż istniejącej stolarki okiennej i parapetów,

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

- m0ntaż i obróbka stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- odgrzybianie części ścian i sufitów,

- odbicie części tynków wewnętrznych,

- gipsowanie tynków,

- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi ścian i sufitów

- wymiana opraw świetlówkowych i żarowych,

- naprawa stopni schodów wewnętrznych,

- okładziny ścian i podłóg płytkami ceramicznymi.

1.2. Poddasze:

- demontaż istniejącej stolarki okiennej,

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- montaż i obróbka stolarki okiennej i parapetów,

- montaż i obróbka stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- rozbiórka ścianek działowych drewnianych

- odbicie części tynków wewnętrznych,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych,

- okładziny ścian i sufitów płytami GK, ścianki działowe z płyt GK,

- ocieplenie stropu pom. kuchennego

- wymiana pokrycia dachowego i łat na blachodachówkę,

- wymiana obróbek blacharskich,

- montaż rur spustowych i rynien z PCV,

- gipsowanie tynków,

- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- okładziny ścian i podłóg płytkami ceramicznymi,

- wymiana opraw świetlówkowych o żarowych,

- wymiana łączników instalacyjnych oraz gniazd wtyczkowych,

- wymiana baterii, zlewozmywaków i umywalek,

1.3 Roboty zewnętrzne:

- okładziny schodów i podestu płytkami ceramicznymi,

- naprawa murków betonowych przy schodach wejściowych,

- wykonanie opaski betonowej wokół budynku.

2. Termin wykonania zmówienia od dnia 15.01.2007r. do dnia 15.09.2007r.

3.Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. nr 1

/sekretariat/ w terminie do dnia 29.11.2006r. do godz. 1100

4. Wadium – 1.000,00 zł należy wnieść w terminie do 29.11.2006r. do godz. 1115

w formie określonej w SIWZ.

5.Termin i miejsce otwarcia ofert;

29.11.2006 r. o godz. 1130

Urząd Gminy w Lnianie - sala narad / I piętro /

6. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych

7. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie

art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe.

Spełniają wymogi określone w SIWZ.

9. Kryterium wyboru oferty jest

cena - 100%

10. Termin związania ofertą 30 dni .

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

11. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone w internecie adres: www.bip.lniano.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lnianie w dniu 27.10.2006r.

12. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać w Urzędzie Gminy

Lniano ul. Wyzwolenia 7 , będzie również dostępna w internecie adres:

www.bip.lniano.pl w terminie od dnia 27.10.2006r.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (27 października 2006, 14:53:04)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 14:28:29)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1788