zamówienie na:

wykonanie zadania inwestycyjnego pn: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2, Przedsiębiorstwo: HYDRO – GAZ sp. jawna Paweł Karczmarek, Mirosław Chmara ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, za cenę 201 659,71 PLN brutto 
O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 GMINA L N I A N O ul. Wyzwolenia 7 tel. /52/ 33 23002 ogłasza Przetarg Nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:

ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz adaptacja pomieszczeń

w istniejącym budynku na WC damskie i męskie.

Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy wynosi 79,68 m2

Program użytkowy przyziemia:

a/ sala nr 1 57,13m2

b/ pomieszczenie gospodarcze 11,30 m2

c/ kuchnia 11,25 m2

rozbudowa razem 79,68 m2

d/ sala nr 2 57,90 m2

e/ komunikacja 2,04 m2

f/ WC damskie 2,58 m2

g/ WC męskie 6,91 m2

h/ inwentaryzacja powykonawcza

2. Termin wykonania zmówienia do dnia 15.09.2007r.

3.Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. nr 1

/sekretariat/ w terminie do dnia 29.11.2006r. do godz. 1100

4. Wadium - 2000,00 zł należy wnieść w terminie do 29.11.2006r. do godz. 1100

w formie określonej w SIWZ.

5.Termin i miejsce otwarcia ofert;

29.11.2006 r. o godz. 1115

Urząd Gminy w Lnianie - sala narad / I piętro /

6. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych

7. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie

art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe.

Spełniają wymogi określone w SIWZ.

9. Kryterium wyboru oferty jest

cena - 100%

10. Termin związania ofertą 30 dni .

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

11. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone w internecie adres: www.bip.lniano.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lnianie w dniu 27.10.2006r.

12. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać w Urzędzie Gminy

Lniano ul. Wyzwolenia 7 , będzie również dostępna w internecie adres:

  www.bip.lniano.pl w terminie od dnia 27.10.2006r.

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                           mgr inż. Zofia TopolińskaLniano, dnia 22.11.2006r.PYTANIA I ODPOWIEDZI
OFERENCI WSZYSCY:

Dot. Przetargu nieograniczonego na wykonanie „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzejowo.”


1.
Pyt. W przedmiarze robót połać dachowa ma być wykonana z blachodachówki powlekanej, zaś w projekcie budowlanym widnieje zapis, że owe połacenie ma być wykonane z dachówki ceramicznej. Jakie połacenie dachu jest prawidłowe?
Odp.
Należy wykonać pokrycie dachu z blachodachówki powlekanej zgodnie z przedmiarem robót.

2.
Pyt. Jaki zastosować typ kotła?
Taki jak wskazuje załączony Wykaz urządzeń / kserokopia z projektu technicznego/
lub o równorzędnych parametrach.

3.
Pyt. Ilu litrowe ma być naczynie przeponowe?
Odp.
Jak wskazuje załączony Wykaz urządzeń / kserokopia z projektu technicznego/ - 12 litrowe.

4.
Pyt. Jaki zastosować typ nagrzewnicy?
Odp.
Taki jak wskazuje załączony Wykaz urządzeń / kserokopia z projektu technicznego/
lub o równorzędnych parametrach.

5.
Pyt. Jaki ma być podgrzewacz pojemnościowy wody ( stojący czy wiszący)?
Odp.
Taki jak wskazuje załączony Wykaz urządzeń / kserokopia z projektu technicznego /
lub o równorzędnych parametrach – wiszący.

6.
Pyt. Jaki ma być zastosowany typ rozdzielacza?

Odp.
Projektant nie wskazuje typu rozdzielacza. Dobór typu do wskazanych przez projektanta parametrów rozdzielacza należy do wykonawcy.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (27 października 2006, 14:49:34)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 13:17:36)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2377