zamówienie na:

realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii żużlowej dł. 1,325 km tj. w km od 1+525 do 2+850 miejscowości Ostrowite – Jeziorki, Gmina Lniano”.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: U.G.341 – 03/01/2006
wartość: 60 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, ZAKŁAD SPRZĘTOWO – TRANSPORTOWY CZESŁAW PAWŁOWSKI, TUCHOLA 89–500, ul. TOWAROWA 1, za cenę: 46.617,86 ZŁ (NETTO), 56.873,79 ZŁ (BRUTTO) 
Lniano, dn.10.10.2006 r.

Gmina Lniano

ul. Wyzwolenia 7

86 – 141 Lniano

U.G.341 – 03/01/2006

(znak sprawy)

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii żużlowej dł. 1,325 km tj. w km od 1+525 do 2+850 miejscowości Ostrowite – Jeziorki, Gmina Lniano”.

Gmina Lniano

ul. Wyzwolenia 7

86 – 141 Lniano

zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii żużlowej dł. 1,325 km tj. w km od 1+525 do 2+850 miejscowości Ostrowite – Jeziorki, Gmina Lniano”.

I. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „„modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii żużlowej dł. 1,325 km tj. w km od 1+525 do 2+850 miejscowości Ostrowite – Jeziorki, Gmina Lniano”.

Stan istniejący

Droga gminna Ostrowite – Jeziorki przebiega w otoczeniu terenów rolnych w miejscowościach Ostrowite i Jeziorki łącząc jednocześnie ze sobą obie miejscowości.

Aktualnie droga posiada nawierzchnię z żużla paleniskowego na odcinku od km od 0+00 do km 1+525 (1,525 km), która jest w znacznym stopniu zniszczona, z licznymi wybojami i przewarstwieniami gruntu rodzimego oraz zawyżonymi poboczami. Dodatkowo na tym odcinku występują zakrzaczenia na poboczach.

Na pozostałym odcinku tj. od km 1+525 do 2+850 (1,325 km) droga posiada nawierzchnię gruntową nieulepszoną. Nawierzchnia drogi na tym odcinku jest w złym stanie technicznym (nierówna, pagórkowata i z zawyżonymi poboczami). Część drogi stanowią piaski gliniaste, przez co szczególnie w miesiącach wiosennych i jesiennych, korzystanie z tej drogi jest bardzo uciążliwe.

Uwaga. Wykonania nie obejmuje odcinek I drogi długości 1,525 km tj. w km od 0+00 do 1+525.

Ofertę cenową należy złożyć na odcinek II dł. 1,325 tj. w km od 1+525 do 2+850.

Opis przyjętych rozwiązań projektowych

Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebieg drogi po istniejącym śladzie bez zajmowania gruntów obcych.

Przekrój poprzeczny i profil podłużny

Zaprojektowano przekrój poprzeczny jezdni ze spadkiem daszkowym 6% na całym odcinku oraz pobocza gruntowe o szerokości 0,5m na I odcinku i 0,75m na II odcinku.

Niweletę dopasowano do istniejącej nawierzchni.

Uwaga. Wykonania nie obejmuje odcinek I drogi długości 1,525 km tj. w km od 0+00 do 1+525.

Ofertę cenową należy zatem złożyć na odcinek II dł. 1,325 tj. w km od 1+525 do 2+850.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto następująco:

Projektowana konstrukcja modernizowanej nawierzchni:

1. Odcinek nr I od km 0+000 do km 1+525, o długości 1,525 km:

– nawierzchni szerokości 5m z żużla paleniskowego o gr. 8 cm,

– pobocza gruntowe 2*0,5 m.

2. Odcinek nr II od km 1+525 do km 2+850, o długości 1,325 km:

– nawierzchni o szerokości 4m z żużla paleniskowego o gr. 15 cm,

– pobocza gruntowe 2*0,75 m,

– na odcinku (250 m) przy jeziorze, dodatkowa warstwa żużla o gr. 10 cm.

Uwaga. Wykonania nie obejmuje odcinek I drogi długości 1,525 km tj. w km od 0+00 do 1+525.

Ofertę cenową należy złożyć na odcinek II dł. 1,325 tj. w km od 1+525 do 2+850.

Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe w otaczający teren.

Roboty ziemne

Roboty ziemne polegają na wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni do projektowanego przekroju poprzecznego i spadków poprzecznych 6 %. Grunt uzyskany z profilowania należy wykorzystać do uformowania poboczy.

Podłoże gruntowe przed wykonaniem nawierzchni z żużla wymaga zagęszczenia.

Uwaga. Wykonania nie obejmuje odcinek I drogi długości 1,525 km tj. w km od 0+00 do 1+525.

Ofertę cenową należy złożyć na odcinek II dł. 1,325 tj. w km od 1+525 do 2+850.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zadania inwestycyjnego.

II. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane:

a) odcinek II drogi długości 1,0 km tj. w km od 1+525 do 2+525 wykonać w terminie od 27.10.2006 r. do 15.11.2006 r.,

b) pozostały II odcinek drogi długości 0,325 km tj. w km od 2+525 do 2+850 wykonać w terminie od 27.10.2006 r. do 15.12.2006 r.

III. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w języku polskim w podwójnych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej.

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować i następująco oznaczyć:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii żużlowej długości 1,325 km tj. w km od 1+525 do 2+850 w miejscowości Ostrowite – Jeziorki, Gmina Lniano” i „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Wszystkie Oferty muszą być dostarczone do 18 października 2006 r do godz.1000 czasu miejscowego, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczone osobiście za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela do Sekretariatu Urzędu Gminy Lniano z siedzibą ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, powiat świecki, województwo Kujawsko – Pomorskie.

Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

IV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty Przetargowe zostaną otwarte podczas otwartego posiedzenia w dniu 18 października 2006 r. o godzinie 1015 czasu miejscowego w siedzibie Zamawiającego w Sali Narad Urzędu Gminy Lniano (I piętro, pokój nr 4 Sala Narad), ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, przez komisję wyznaczoną w tym celu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostają oferenci, którzy spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W szczególności Wykonawcy powinni wykazać w sposób określony w SIWZ:

1) wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej 3 podobnych robót o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł każda.

2) Wykonawca powinien dysponować podanym niżej sprzętem (własny, dzierżawiony) w ilości nie mniejszej niż:

– równiarka samojezdna szt.1,

– walec wibracyjny samojezdny szt.1,

– koparko – spycharka szt. 1,

– koparka podsiębierna szt.1,

– samochód skrzyniowy o ładowności 10 – 20 t szt.4,

– samochód skrzyniowy o ład. 5 do 10 t szt.1,

– niwelator szt.1.

3) nie podleganie wykluczeniu, przy czym wykluczeni z postępowania będą wykonawcy:

- wobec których otwarto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

- którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (z pominięciem przypadków zwolnień, odroczeń, rat czy wstrzymania płatności przez właściwe organy, itp.),

- nie spełniający warunków udziału w postępowaniu,

- którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków,

- którzy nie wnieśli wadium.

Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określa SIWZ.

Odrzuceniu podlegają oferty, które:

- są niezgodne z przepisami prawa;

- ich treść nie odpowiada treści SIWZ;

- ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- zostały złożone przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;

- są nieważne na podstawie odrębnych przepisów.

Przetarg podlega unieważnieniu w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu albo nie wpłynie żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.

Przetarg może podlegać unieważnieniu w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia lub gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, a z powodu której przeprowadzenie przetargu lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego albo bez podania przyczyny.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena 100 pkt

VII. Inne informacje.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana jest nieodpłatnie w wersji papierowej i elektronicznej w Pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, w terminie od dnia 10 października 2006 r., w godzinach od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku w dni robocze). Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.bip.lniano.pl/?app=przetargi&nid=414&y=2006&status=1

Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia bez zbędnej zwłoki przy czym nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Andrzej Gzella, tel. (052) 33 23 002 w.26.

Adres do korespondencji: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano.

Nie przewiduje się zamiaru zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

Kod CPV 45233220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.

                                                                                               Wójt Gminy Lniano

                                                                                          mgr inż. Zofia Topolińska

(AG)

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (10 października 2006, 15:29:09)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 13:44:13)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1513