zamówienie na:

realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 030401 C Błądzim – Iwiec w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano”.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: U.G.341 – 02/01/2006
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, ZAKŁAD BRUKARSKI – EUGENIUSZ BARANOWICZ, BYDGOSZCZ 85 – 432, ul. KORMORANÓW 154, za cenę: 209.045,37 ZŁ (NETTO), 255.035,35 ZŁ (BRUTTO) 
Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86 – 141 Lniano

U.G.341 – 02/01/2006

(znak sprawy)

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 030401 C Błądzim – Iwiec w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano”.

Gmina Lniano

ul. Wyzwolenia 7

86 – 141 Lniano

zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 030401 C Błądzim – Iwiec
w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano”.

I. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 030401 C Błądzim – Iwiec w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano”, obejmująca swym zakresem wykonanie następujących prac:

Założenia podstawowe projektu.

W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych projektuje się przebudowę istniejącego pobocza gruntowego porośniętego trawą częściowo w miejscach zjazdów do posesji i na drogi gminne utwardzonego tłuczniem wapiennym adoptując je pod chodnik zlokalizowany po prawej stronie drogi gminnej nr 030401 C Błądzim – Iwiec na działkach nr 376/3 i 71.

Projektowany chodnik zlokalizowany jest przy krawędzi jezdni drogi gminnej, posiada szerokość zmienną w zależności od szerokości pasa drogowego jednak nie przekraczającą 1,50 m, spadek poprzeczny wynoszący 2% w kierunku istniejącej jezdni bitumicznej drogi gminnej. Zachowuje się wszystkie zjazdy do posesji i na drogi gminne.

Przebudowa chodnika obejmuje wykonanie następującego zakresu robót.

Roboty rozbiórkowe:

– rozbiórka obrzeży 6 x 20 – 10,5 m,

– rozbiórka chodnika z płyt 35 x 35 x 5 – 11,90 m2,

– rozbiórka krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 – 590,00 m,

– rozbiórka krawężnika kamiennego – 112,00 m

– rozbiórka nawierzchni betonowej gr 15 cm – 31,50 m2,

– rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 4 cm – 50,00 m2,

– rozbiórka nawierzchni z tłucznia o grub. 15 cm – 650,65 m2,

– rozbiórka poręczy ochronnej rurowej – 5,70 m.

Wykonanie odwodnienia.

– wykonanie wpustu ulicznego w km 0+022,28 – 1 szt. przykanalikiem dł. 20,0 m.

Wykonanie robót ziemnych.

– wykonanie koryta pod zjazdy do posesji, na drogi gminne, parking przy straży pożarnej i chodniki,

– wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm dla zjazdów do posesji, na drogi gminne, parking przy straży pożarnej – 1066,67 m2,

– wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm dla chodników – 879,95 m2,

Wykonanie nawierzchni parkingów, wjazdu do posesji i chodników.

– ustawienie obrzeża betonowego 8 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem –
741 m,

– ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem – 1028,46 m,

– wykonaniu stanowisk postojowych, jezdni manewrowych i wjazdu do posesji o łącznej powierzchni 1233,0 m2,

– wykonanie zjazdów do posesji, na drogi gminne i parking przy straży pożarnej z kostki betonowej polbrukowej gr. 8 cm – 1066,67 m2,

– wykonanie chodników z kostki betonowej polbrukowej gr. 6 cm – 879,95 m2.

Roboty towarzyszące.

– wymiana istniejących znaków drogowych – 3 szt.,

– regulacja włazów studni rewizyjnych kanalizacyjnych – 5 szt.,

– regulacja zasuw wodociągowych – 29 szt.,

– regulacja włazów studni telekomunikacyjnych – 4 szt.,

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji, na drogi gminne i parking przy straży pożarnej – powierzchnia 721,56 m2:

– kostka betonowa typu POL – BRUK 60 gr. 8 cm,

– podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z betonu B – 7,5,

– podbudowa zasadnicza z chudego betonu B – 10 gr. 15 cm,

– warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdów na drogi gminnej – powierzchnia 345,11 m2:

– kostka betonowa typu POL – BRUK 60 gr. 8 cm,

– podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z betonu B – 7,5,

– podbudowa zasadnicza z chudego betonu B – 10 gr. 15 cm,

– warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.

Chodnik – powierzchnia – 879,95 m2:

– kostka betonowa typu POL – BRUK 40 gr. 6 cm,

– podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z betonu B – 7,5,

– warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zadania inwestycyjnego.

II. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie od 15 października 2006 r. do 15 czerwca 2007 r.

III. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w języku polskim w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Na kopercie zewnętrznej powinien być umieszczony adres Zamawiającego i napis „Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi gminnej nr 030401 C Błądzim – Iwiec w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano” oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”

Wszystkie Oferty muszą być dostarczone do 28 września 2006 r do godz.1000 czasu miejscowego, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczone osobiście za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela do Sekretariatu Urzędu Gminy Lniano z siedzibą ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, powiat świecki, województwo Kujawsko – Pomorskie.

Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

IV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty Przetargowe zostaną otwarte podczas otwartego posiedzenia w dniu 28 września 2006 r. o godzinie 1015 czasu miejscowego w siedzibie Zamawiającego w Sali Narad Urzędu Gminy Lniano (I piętro, pokój nr 4), ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, przez komisję wyznaczoną w tym celu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostają oferenci, którzy spełniają wymogi zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W szczególności Wykonawcy powinni wykazać w sposób określony w SIWZ:

1) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 3 projektów o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każdy, tego samego rodzaju i o tym samym stopniu złożoności porównywalnych do robót będących przedmiotem przetargu.

2) średnie roczne obroty Wykonawcy z ostatnich 3 lat powinny wynosić 250.000 zł,

3) Wykonawca musi również mieć dostęp do linii kredytowych wystarczających,
aby zapewnić wymaganą płynność finansową przez okres obowiązywania Kontraktu. W każdej sytuacji kwota kredytu dostępna wyłącznie na wykonanie kontraktu objętego niniejszym przetargiem (tj. nie zaangażowana dla innych robót) powinna wynosić 20 % wartości umowy. Podpisane przez Bank potwierdzenie tego faktu specjalnie dla tego przetargu winno zostać dołączone do Oferty.

4) wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące PLN),

5) nie podleganie wykluczeniu, przy czym wykluczeni z postępowania będą wykonawcy:

- wobec których otwarto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

- którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, (z pominięciem przypadków zwolnień, odroczeń, rat czy wstrzymania płatności przez właściwe organy, itp.),

- nie spełniający warunków udziału w postępowaniu,

- którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków,

- którzy nie wnieśli wadium.

Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu określa SIWZ.

Odrzuceniu podlegają oferty, które:

- są niezgodne z przepisami prawa;

- ich treść nie odpowiada treści SIWZ;

- ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- zostały złożone przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

- zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;

- są nieważne na podstawie odrębnych przepisów.

Przetarg podlega unieważnieniu w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu albo nie wpłynie żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.

Przetarg może podlegać unieważnieniu w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia lub gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, a z powodu której przeprowadzenie przetargu lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego albo bez podania przyczyny.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena 100 pkt

VII. Inne informacje.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana w cenie 68,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy) w Pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Lniano,
ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, w terminie od dnia 12 września 2006 r., w godzinach od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku w dni robocze). Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.lniano.pl/ przy czym dokumentacja rysunkowa dołączona będzie w wersji papierowej po odebraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Andrzej Gzella, tel. (052) 33 23 002 w.26.

Adres do korespondencji: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano.

Nie przewiduje się zamiaru zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

                                                                                               Wójt Gminy Lniano

                                                                                          mgr inż. Zofia Topolińska

(AG)

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (12 września 2006, 13:45:56)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 stycznia 2012, 13:46:42)
Zmieniono: usunięto pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1719