zamówienie na:

zakup, dostawę oraz montaż modułu urządzenia do odwadniania osadu

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2, Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze "ELTECH" Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25, za cenę: 34.200,00 PLN (NETTO) 36.670,95 (BRUTTO) 
O G Ł O S Z E N I E

Nr 341-4-1/2006

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

GMINA LNIANO

ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano

tel. /0 – 52/ 33 23 002

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

zakup, dostawę oraz montaż modułu urządzenia do odwadniania osadu

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 2.

2. Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Gminy Lniano pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 09.06.2006 r. do godz. 1200.

3. Wadium – nie dotyczy.

4. Termin i miejsce otwarcia ofert dn. 09.06.2006 r. o godz. 1210 Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7 – sala narad (I piętro).

5. Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

6. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 3 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Kryterium wyboru.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

cena najniższa x 100

Cena - 100% /waga/ x = -------------------------------

cena danego oferenta

9. Uprawnionym do kontaktów jest Adam Giczela, tel. (052) 33 23 002 wew.26,

Wójt Gminy


mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (26 maja 2006, 14:30:15)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (21 czerwca 2006, 08:38:56)
Zmieniono: wprowadzono wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1468