zamówienie na:

realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Lniano” z dofinansowaniem z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie Działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 60 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 3, ZAKŁAD BRUKARSKI – EUGENIUSZ BARANOWICZ, 85–432 BYDGOSZCZ, ul. KORMORANÓW 154, za cenę: 352.412,24 ZŁ (NETTO), 429.942,93 ZŁ (BRUTTO) 
Zdjęcie
 
U.G.341 – 01/01/2006
              (znak sprawy)
 
OGŁOSZENIE
 
o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Lniano.” z dofinansowaniem z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie Działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego”.  
Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86 – 141 Lniano
 
zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Zagospodarowanie centrum wsi Lniano”
 
I.        Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie Centrum wsi Lniano”, obejmujące swym zakresem wykonanie następujących prac:
 
Założenia podstawowe projektu.
Projektuje się trzy parkingi dla samochodów osobowych o łącznej liczbie stanowisk postojowych wynoszącej 57 i wymiarach 2,3 x 4,5 m w tym 2 stanowiska dla samochodów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 4,5 m, drogi manewrowe szerokości 5,0 m. Poza tym planuje się urządzenie terenu zielonego – rekreacyjnego, budowę chodników alei spacerowych szerokości 2,0 m, ustawieniu 20 szt. ławek parkowych oraz wykonanie oświetlenia terenu objętego opracowaniem poprzez ustawienie 15 słupów oświetleniowych.
 
Zagospodarowanie centrum wsi obejmuje wykonanie następującego zakresu robót.
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
–        rozbiórka elementów betonowych o grub. 12 cm – powierzchni 10,2 m2,
–        rozbiórka poręczy z rur o śr. 70 mm – długości 13,5 m,
–        rozbiórka ogrodzenia z siatki wys. 1,5 m na linkach wraz z słupami żelbetowymi i bramą wjazdową – długości 75,4 m,
–        rozbiórka ogrodzenia z siatki wys. 1,1 m na linkach wraz z słupkami stalowymi z rur o śr. 60 mm – długości 58,0 m,
–        rozbiórka ogrodzenia drewnianego o wys. 1,3 m – długości 83,9 m,
–        rozbiórka nawierzchni z tłucznia o śr. grub. 20 cm – powierzchni 544,0 m2,
–        wycinka drzew o śr. 20 cm - 10 szt i krzewów o średniej gęstości na powierzchni 75,4 m2.
 
Wykonanie odwodnienia.
–        ściek przy krawędzi jezdni ul. Targowej z kostki betonowej typu POL – BRUK 370 długości 105,0 m.
 
Wykonanie robót ziemnych.
–        wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne parkingów, wjazdu do posesji i chodników – powierzchni łącznej  2018,0 m2,
–        urządzenie zieleni poprzez wyrównanie istniejącego terenu dowiezienie gruntu urodzajnego humusu rozścielenie warstwą o średniej grubości 15 cm i obsianie trawą na powierzchni 4902,0 m2.
 
Wykonanie nawierzchni parkingów, wjazdu do posesji i chodników.
 
–        umocnienie skarpy przy pawilonie handlowym o powierzchni 14,0 m2,
–        ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem długości ogółem 289 m,
–        ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem długości 622,0 m,
–        wykonaniu stanowisk postojowych, jezdni manewrowych i wjazdu do posesji o łącznej powierzchni 1233,0 m2,
–        wykonanie chodników o powierzchni 785,0 m2.
 
Roboty towarzyszące.
 
–        oznakowanie dla parkingów zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu
w załączeniu,
–        wykonanie ogrodzenia z siatki wys. 1,0 m w ramkach na słupkach stalowych z furtką
na cokole betonowym od strony terenu cmentarza ewangelickiego o długości 194,0 m,
–        wykonanie ogrodzenia z siatki na linkach o wysokości siatki 1,5 m na słupkach stalowych długości 120,0 m od strony terenu przychodni.                                         
 
Konstrukcja nawierzchni parkingów, dróg manewrowych i wjazdu do posesji – powierzchnia 1.233,00 m2:
 
–        kostka betonowa typu POL – BRUK 60 gr. 8 cm,
–        podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z betonu B – 7,5,
–        górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego twardego gr. 8 cm,
–        dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego twardego gr. 15 cm,
–        warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.
 
Chodnik – powierzchnia – 785,00 m2:
 
–        kostka betonowa typu POL – BRUK 40 gr. 6 cm,
–        podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z betonu B – 7,5,
–        warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.
 
Wykonanie kablowej linii oświetleniowej.
 
     Zasilanie oświetlenia parkowego na działkach nr 80; 282/1 i 282/4 w miejscowości Lniano wykonać kablem YAKY 4 x 2,5 mm2 o długości l = 421 m, od istniejącego słupa przelotowego wirowanego nr 107/1 linii nN obw. 100, zasilanego ze stacji „Lniano 01”
(z istniejącej szafki oświetleniowej znajdującej się na stacji) poprzez lampy oświetleniowe usytuowane według rys. nr 2. Kabel ułożyć na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku. Na głowicach kabla zamocować oznaczniki wykonane z PCV. Na oznacznikach należy umieścić trwały napis zawierający: typ i przekrój kabla, długość, oznaczenie trasy (skąd – dokąd), rok ułożenia, nazwę użytkownika. Kabel wyprowadzony na słup linii napowietrznej należy mocować w rurze Arota Ø 75/3 mm, odpornej na promieniowanie ultrafioletowe, na uchwytach dystansowych, mocowanych opaskami taśmowymi przystosowanymi do żerdzi wirowanych. Przy wprowadzaniu kabla do rur zapas kabla powinien wynosić po 1 m po każdej stronie przeszkody. Ułożony kabel przysypać warstwą piasku grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, po czym przykryć
go folią PCV koloru niebieskiego o szerokości min. 20 cm i grub. 0,5 mm. Następnie należy zasypać wykop, ubijając ziemię warstwami. Na dnie rowu wzdłuż trasy kabla ułożyć taśmę Fe/Zn.
 
Ochrona przeciwprzepięciowa linii kablowej.
 
Na słupie 107/1 zabudować odgromnik zaw. BOPI 0,55/5 kV. Odgromniki i słup uziemić, oporność uziemienia nie może przekraczać 10 Ω. Uziemienie wykonać jako prętowe lub rurowe, uziomy bić rurą ¾ ‘’ ocynk o długości min. 3 m. Połączenia miedzy uziomami wykonać taśmą Fe/Zn 20/4 mm. Połączenia uziomów wykonać jako spawane
i zabezpieczone lepikiem.
 
Słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi.
 
Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane sześciokątne typu S – 50, ustawione na fundamentach prefabrykowanych typu F – 100 oraz zamocowanymi oprawami parkowymi typu ZSD – 70 (lub ulicznymi – do wyboru inwestora).  Konstrukcję stalową słupa należy połączyć odpowiednio przygotowanym odcinkiem taśmy Fe/Zn 20 x 4 z wcześniej ułożoną taśmą na dnie rowu kablowego także za pomocą spawania i zabezpieczonej lepikiem. Końcówki taśm przygotować do mocowania pod śrubę mocującą podstawę słupa
do fundamentu. Miejsca obróbki taśmy (zniszczony ocynk) zabezpieczyć przed korozją.
 
Ochrona przed porażeniem.
 
Ochronę przed porażeniem będzie stanowić ułożona taśma Fe/Zn wraz z odgałęzieniami
do konstrukcji stalowej słupa. Dodatkowo wykonać uziemienie taśmy w słupie L 12.
 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zadania inwestycyjnego.
 
II.      Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie od 20 kwietnia 2006 r. do 20 października 2006 r.
 
III.    Miejsce i termin składania ofert.
 
Oferty należy składać w języku polskim w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach
lub opakowaniach. Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Na kopercie zewnętrznej powinien być umieszczony adres Zamawiającego i napis „Przetarg nieograniczony na wykonanie zagospodarowanie centrum wsi Lniano” oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”
Wszystkie Oferty muszą być dostarczone do 3 kwietnia 2006 r do godz.10.00 czasu miejscowego, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczone osobiście za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela
do Sekretariatu Urzędu Gminy Lniano z siedzibą ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, powiat świecki, województwo Kujawsko – Pomorskie.
Termin związania ofertą: 60 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.
 
IV.    Miejsce i termin otwarcia ofert.  
Oferty Przetargowe zostaną otwarte podczas otwartego posiedzenia w dniu 3 kwietnia
2006 r. o godzinie 1015 czasu miejscowego w siedzibie Zamawiającego w Sali Narad Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, przez komisję wyznaczoną w tym celu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
V.      Opis warunków udziału w postępowaniu.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostają oferenci, którzy spełniają wymogi zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W szczególności Wykonawcy powinni wykazać w sposób określony w SIWZ:
1)      wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 3 projektów o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł każdy, tego samego rodzaju i o tym samym stopniu złożoności porównywalnych do robót będących przedmiotem przetargu.
2)      średnie roczne obroty Wykonawcy z ostatnich 3 lat powinny wynosić 500.000 zł,
3)      Wykonawca musi również mieć dostęp do linii kredytowych wystarczających,
aby zapewnić wymaganą płynność finansową przez okres obowiązywania Kontraktu. W każdej sytuacji kwota kredytu dostępna wyłącznie na wykonanie kontraktu objętego niniejszym przetargiem (tj. nie zaangażowana dla innych robót) powinna wynosić 25 % wartości umowy. Podpisane przez Bank potwierdzenie tego faktu specjalnie dla tego przetargu winno zostać dołączone do Oferty.
4)      wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy PLN),
5)      nie podleganie wykluczeniu, przy czym wykluczeni z postępowania będą wykonawcy:
-        wobec których otwarto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
-        którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, (z pominięciem przypadków zwolnień, odroczeń, rat czy wstrzymania płatności przez właściwe organy, itp.),
-        nie spełniający warunków udziału w postępowaniu,
-        którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków,
-        którzy nie wnieśli wadium.
 
Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu określa SIWZ.
 
Odrzuceniu podlegają oferty, które:
-        są niezgodne z przepisami prawa;
-        ich treść nie odpowiada treści SIWZ;
-        ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
-        zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
-        zostały złożone przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
-        zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;
-        są nieważne na podstawie odrębnych przepisów.
 
Przetarg podlega unieważnieniu w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu albo nie wpłynie żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.
Przetarg może podlegać unieważnieniu w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia lub gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć,
a z powodu której przeprowadzenie przetargu lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 
VI.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
 
Cena                                                        100 pkt
 
VII.  Inne informacje.
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2006 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana w cenie 57,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych 00/100 groszy) w Pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Lniano,
ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, w terminie od dnia 13 lutego 2006 r., w godzinach od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku w dni robocze).
Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Andrzej Gzella, tel. (052) 33 23 002 w.26.
Adres do korespondencji: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano.
 

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (8 lutego 2006, 09:50:45)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (10 kwietnia 2006, 14:53:36)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1983