zamówienie na:

Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych dla Gminy Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: IOŚiR.271.6.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 4 : AGROPOL Kowalczyk Sp. z o.o. uL. Kujawska 11, 87-707 Zakrzewo. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 
Lniano: Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych dla Gminy Lniano.

Numer ogłoszenia: 280222 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych dla Gminy Lniano..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę nowych:a) Przyczepy rolniczej (rok produkcji 2014) przystosowanej do ciągnika rolniczego ZETOR 85 o mocy 82 KM z możliwością transportu osadów pościelowych (odwodnionych) - sztuk 1, b) Posypywarka piasku i soli ciągnikowa lub Rozsiewacz nawozów przyczepiany (rok produkcji 2014) przystosowane do ciągnika rolniczego ZETOR85 o mocy 82 KM z możliwością rozsiewu osadów pościekowych( odwodnionych) w gminie Lniano - sztuk 1. Posypywarka lub rozsiewacz nawozów będzie pełniła funkcję rozsiewacza osadów pościekowych odwodnionych. Charakterystyka przyczepy: Rok produkcji 2014 Ładowność: 6 ton Pojemność ładunkowa minimum 8,2 m3 z nadstawkami Liczba osi: 2 System wywrotu trójstronny Pneumatyczny układ hamulcowy Hamulec ręczny Prędkość konstrukcyjna minimum 30 km/h Układ oświetleniowy zgodny z obowiązującymi przepisami Koło zapasowe Plandeka ze stelażem Nadstawki pełne 500 mm Przyczepa musi posiadać niezbędne przyłącza do współpracy z drugą przyczepą. Przyczepa musi posiadać homologację, certyfikat CE, odpowiadać warunkom technicznym , przepisom BHP i ustawy o ruchu drogowym . Dokumentacja techniczna w języku polskim. Charakterystyka posypywarki i Rozsiewacza nawozów: Posypywarka piasku i soli lub Rozsiewacz nawozów przyczepiany, rok produkcji 2014: pojemność ładunkowa minimum 3 m3 Koło podporowe lub podpora regulowane Instalacja oświetleniowa kpl. Hamulec ręczny Hamulec pneumatyczny Koło zapasowe Zawieszenie jednoosiowe Posypywarka piasku i soli lub Rozsiewacz nawozów przyczepiany musi posiadać certyfikat CE, odpowiadać warunkom technicznym , przepisom BHP i ustawy o ruchu drogowym. Dokumentacja techniczna w języku polskim..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.52.00.00-6, 34.92.00.00-2, 16.14.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkich Wykonawców i być przez nich podpisane. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo niniejsze musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej: 1.1. Zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia z przyczyn organizacyjnych niezależnych od obu stron, 1.2. Zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 1.3. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, 1.4. Zmiany kont bankowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, sekretariat pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2014..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:
 1. Wynik Postępowania.pdf (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (22 sierpnia 2014, 15:20:46)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (7 października 2014, 15:09:28)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 817