zamówienie na:

iedza i nowe perspektywy - obejmującego dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację zajęć edukacyjnych, w tym wyjazdów edukacyjnych, dostawę posiłków oraz przewóz uczniów.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323203.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG.271.5.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2014  13:00
wynik postępowania: Gmina Lniano zgodnie z art. 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wiedza i nowe perspektywy ”obejmującego dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację zajęć edukacyjnych, w tym wyjazdów edukacyjnych, dostawę posiłków oraz przewóz uczniów” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej części 2 i 3 unieważniono na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) postępowanie dotyczące części 1 i 4 W przedmiotowym postępowaniu złożono : Część 1 – 1 oferta Część 2 – 1 oferta Część 3 – 1 oferta Część 4 – 1 oferta Postępowanie dla Części 1 i Części 4 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zgodnie, z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu dotyczących części 2 i części 3. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium ceny Wykaz i porównanie złożonych ofert Część2 Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DEM-POL” J.J.M. Dembek sp.j. ul. Kościelna 1, 86-141 Lniano Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podlega odrzuceniu 100 punktów Oferta pierwsza w kolejności ,najkorzystniejsza Część3 Oferta Nr 1 Konsorcjum CNJA Witold Szaszkiewicz sp.j., Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA Ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podlega odrzuceniu 100 punktów Oferta pierwsza w kolejności najkorzystniejsza Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono iż oferta Nr 1 dotycząca części 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DEM-POL” J.J.M. Dembek sp.j. ul. Kościelna 1, 86-141 Lniano odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. oferta Nr 1 dotycząca części 3, złożona przez Konsorcjum CNJA Witold Szaszkiewicz sp.j., Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.  
Lniano: Wiedza i nowe perspektywy - obejmującego dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację zajęć edukacyjnych, w tym wyjazdów edukacyjnych, dostawę posiłków oraz przewóz uczniów.
Numer ogłoszenia: 265388 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wiedza i nowe perspektywy - obejmującego dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację zajęć edukacyjnych, w tym wyjazdów edukacyjnych, dostawę posiłków oraz przewóz uczniów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizacja zajęć edukacyjnych, w tym wyjazdów edukacyjnych, dostawa posiłków oraz przewóz uczniów w ramach projektu Wiedza i nowe perspektywy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 1) Część Nr 1 - Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla potrzeb prowadzenia zajęć. Szczegółowy opis wymagań minimalnych sprzętu i pomocy zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ. 2) Część Nr 2 - Usługa przewozu uczniów Szczegółowy opis wymagań minimalnych sprzętu i pomocy zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ. 3) Część Nr 3 - Prowadzenie zajęć dydaktycznych, specjalistycznych oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów klas 1-3 gimnazjum. Szczegółowy opis wymagań minimalnych sprzętu i pomocy zawiera Załącznik nr 11 do SIWZ. 4) Część Nr 4 - Dostawa posiłków dla uczestników zajęć. Szczegółowy opis wymagań minimalnych sprzętu i pomocy zawiera Załącznik nr 12 do SIWZ. Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (Załącznik nr 5-8 do SIWZ), w szczególności: 1) termin realizacji: od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 2) warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: a) rozliczenie finansowe przeprowadza się wynagrodzeniem kosztorysowym, na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu usług/dostaw danego rodzaju oraz odpowiadających im cen ryczałtowych. b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się na podstawie prawidłowego i zaakceptowanego przez Zamawiającego zewnętrznego dowodu księgowego, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.53.32.00-1, 80.57.00.00-0, 63.51.10.00-4, 30.20.00.00-1, 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 60.13.00.00-8, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część Nr 1: co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego i/lub pomocy dydaktycznych o wartości min. 3.000 zł netto Część Nr 2: co najmniej jedną usługę polegającą na organizacji przewozu osób. Część Nr 3: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi polegające na prowadzeniu następujących zajęć rozwijających i kompensacyjnych dla uczniów w szkołach publicznych: a. zajęcia z zakresu matematyki, biologii/przyrody, j. polskiego, chemii, geografii i fizyki - dla co najmniej 1 grupy uczniów (10 uczniów) z każdego z tych przedmiotów, w wymiarze min. po 60h dla z każdego z tych przedmiotów b. zajęcia z zakresu języka angielskiego i/lub języka niemieckiego - dla co najmniej 1 grupy uczniów (10 uczniów), w wymiarze min. 120h/grupę, zakończonych przeprowadzeniem egzaminu telc lub równoważnego c. zajęcia z ICT dla dla co najmniej 1 grupy uczniów (10 uczniów), w wymiarze min. 100h/grupę, zakończonych przeprowadzeniem egzaminu ecdl - start lub równoważnego d. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego - dla co najmniej 3 grup (30 uczniów), w wymiarze min. 60h. e. Zajęcia dla uczniów z dysleksją oraz uczniów z upośledzeniem/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla co najmniej 1 grupy (10 uczniów) z każdego z tych rodzajów zajęć i w wymiarze min 30h dla każdego z tych rodzajów zajęć Część Nr 3: co najmniej jedną usługę polegającą na organizacji przewozu osób. Część Nr 4: Zamawiający odstępuje od wymagania doświadczenia w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla Części Nr 1,2,4 zamawiający odstępuje od wymagań w tym zakresie. Dla Części Nr 3 zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył zaświadczenie o jego zdolności kredytowej do kwoty minimum 100 000 zł lub zaświadczenie o posiadanych środkach na rachunku bankowym w wysokości minimum 100 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  dostawa sprzętu komputerowego usługi polegające na prowadzeniu zajęć rozwijających i kompensacyjnych dla uczniów w szkołach publicznych usługę polegającą na organizacji przewozu osób;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający, z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia, którym Zamawiający nie może zapobiec w trakcie prowadzenia niniejszego postępowania, np. klęski żywiołowe, absencja uczniów, itp., zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamówienia polegającej na zmniejszeniu ilości grup lub ilości godzin zajęć, sztuk posiłków, kilometrów usługi transportowej przy zachowaniu ryczałtowych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w złożonej ofercie. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % wartości ceny wybranej oferty. 2) Wykonawca usługi zobowiązany jest do dysponowania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie określonym w złożonej ofercie. 3) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności wstrzymanie przez Zamawiającego zajęć. 4) Zmiany wynagrodzenia jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT, 5)Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy, 6) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę, 7) Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, 8)Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję. 9)Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, 10) Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Lnianie - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla potrzeb prowadzenia zajęć..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis wymagań minimalnych sprzętu i pomocy zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.19.00.00-6, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa przewozu uczniów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis wymagań minimalnych sprzętu i pomocy zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, specjalistycznych oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów klas 1-3 gimnazjum..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis wymagań minimalnych sprzętu i pomocy zawiera Załącznik nr 11 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.53.32.00-1, 80.57.00.00-0, 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa posiłków dla uczestników zajęć..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis wymagań minimalnych sprzętu i pomocy zawiera Załącznik nr 12 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania:

 1. Wynik postępowania.zip (305kB) zip

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (8 sierpnia 2014, 12:36:16)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (19 września 2014, 15:07:13)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 790