zamówienie na:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: ORG.271.3.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Część I Dostosowanie pomieszczeń W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez DOMEX Jacek Zych Gródek ul. Wrzosowa 1B/1 86-140 Drzycim . Jest to oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium wyboru ( najniższa cena), uzyskała ona największą liczbę punktów tj. 100 punktów. Część II Wyposażenie Do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Oferowana cena przekraczała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia. 
Lniano: Modernizacja oddziałów przedszkolnych
Numer ogłoszenia: 241586 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano W ramach niniejszego zamówienia realizowane będą następujące dostawy stanowiące dwa odrębne części, których szczegółowy opis stanowią załączniki. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dwie części: Część I. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ (dostawa i montaż) - załącznik Nr 6 Dostosowanie pomieszczeń obejmuje zmodernizowanie i dostosowanie w 3 oddziałach przedszkolnych istniejących toalet do potrzeb dzieci młodszych i personelu poprzez zakup i montaż wyposażenia sanitariatów, położenie płytek ściennych i podłogowych dla: 1) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Błądzimiu 2) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siemkowie 3) III Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lnianie Część II. WYPOSAŻENIE - załącznik Nr 7 Wyposażenie obejmuje zakup wyposażenia do utrzymania czystości, doposażenia kuchni w sprzęt AGD. mebli przedszkolnych, rolet okiennych, wyposażenia wypoczynkowego, pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych, wykładziny dywanowej, zabezpieczenia grzejników i mebli, sprzętu audiowizualnego, ICT, tablic interaktywnych i kserokopiarki dla: 1) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Błądzimiu 2) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siemkowie 3) I Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lnianie 4) II Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lnianie 5) III Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lnianie 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 i Załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2) Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu). 3) Produkty, które tego wymagają, powinny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 4) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty zakupu, dostawy i montażu zamówionych urządzeń i wyposażenia w miejscu lokalizacji. 5) Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wskazane w opisach znaki towarowe, patenty, pochodzenie należy traktować, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. 6) Wyposażenie winno być wysokiej jakości i trwałości zgodne z wymogami: PN lub normami europejskimi, a także posiadać atest PZH, jeżeli posiadanie takich certyfikatów lub atestów jest wymagane prawem. 7) Pomoce dydaktyczne, plastyczne, zabawki oraz meble powinny posiadać znak bezpieczeństwa i być dopuszczone do użytkowania w placówkach przedszkolnych. 8) Zakres realizacji zamówienia obejmuje sprzedaż produktów oraz dostawę wraz z montażem, instalacją i innymi niezbędnymi pracami i robotami, do siedzib wskazanych przez Zamawiającego. Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczenia Zamawiającego. W przypadku elementów wymagających montażu, zamówienie obejmuje również ich montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w Szkole Podstawowej w Błądzimiu, Szkole Podstawowej w Siemkowie i Szkole Podstawowej w Lnianie. 9) Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. 10) Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca. 11) Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. 12) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub b) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 13) Wymagania stawiane wykonawcy: a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.00.00.00-3, 32.30.00.00-6, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.22.00.00-0, 39.72.00.00-5, 30.19.00.00-7, 44.41.10.00-7, 44.41.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 3. Wszelkie należności - suma kar umownych w wykonaniu przedmiotu zamówienia zostanie potrącona wykonawcy z faktury rozliczeniowej. 4. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały ze zobowiązań zawartych w ofercie i umowie. 1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach : 1) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 2) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych b) siły wyższej, klęski żywiołowej, c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego. 3) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie przez Zamawiającego, 4) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Przedmiocie zamówienia w szczególności: a) niedostępnością na rynku materiałów lub/i urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia wykonania i odbioru robót, wynikającą z zaprzestania produkcji lub/i wycofania z rynku tych materiałów lub/i urządzeń; b) pojawieniem się na rynku materiałów lub/i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania prac, pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji oraz kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w przedmiocie zamówienia, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Każda ze wskazanych w lit. a - e zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, 5) Zmiany wynagrodzenia : a) jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT, b)powzięcia wiadomości o nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla zamawiającego, c) konieczności ograniczenia zakresu robót poprzez pominięcie robót, które okazały się zbędne, d) konieczności wykonanie rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 6)Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. - jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy, 7) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę, 8) Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, 9)Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję. 10)Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, 11) Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7 pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ (dostawa i montaż) - załącznik Nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostosowanie pomieszczeń obejmuje zmodernizowanie i dostosowanie w 3 oddziałach przedszkolnych istniejących toalet do potrzeb dzieci młodszych i personelu poprzez zakup i montaż wyposażenia sanitariatów, położenie płytek ściennych i podłogowych dla: 1) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Błądzimiu 2) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siemkowie 3) III Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lnianie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WYPOSAŻENIE - załącznik Nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie obejmuje zakup wyposażenia do utrzymania czystości, doposażenia kuchni w sprzęt AGD. mebli przedszkolnych, rolet okiennych, wyposażenia wypoczynkowego, pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych, wykładziny dywanowej, zabezpieczenia grzejników i mebli, sprzętu audiowizualnego, ICT, tablic interaktywnych i kserokopiarek dla: 1) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Błądzimiu 2) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siemkowie 3) I Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lnianie 4) II Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lnianie 5) III Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lnianie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.00.00.00-3, 32.30.00.00-6, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.22.00.00-0, 39.72.00.00-5, 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Wynik postępowania:
 1. plik do pobrania (158kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (18 lipca 2014, 13:23:15)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (5 sierpnia 2014, 21:11:47)
Zmieniono: Poprawiono omyłkowo wprowadzony wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 758