zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych zgodnie z planem zajęć.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG.271.1.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2014  10:15
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe DEM-POL J.M. Dembek Spółka Jawna 86-141 Lniano ul. Kościelna 1. Jest to oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium wyboru ( najniższa cena), uzyskała ona największą liczbę punktów tj. 100 punktów. 
Lniano: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych zgodnie z planem zajęć.
Numer ogłoszenia: 178550 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych zgodnie z planem zajęć..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych zgodnie z planem zajęć. 2. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na liniach: 1) Lniano- Ostrowite- Cisiny - Mukrz - Błądzim, 2) Lniano - Mszano - Brzemiona - Jakubowo - Zalesie Szlacheckie. 3.Usługa ma być wykonywana autobusem umożliwiającym przewóz minimum 40 osób. Przewidywana średnio dzienna ilość kilometrów wynosi 194 km dziennie. W zależności od potrzeb organizacji zajęć w danej szkole, w danym dniu ilość kilometrów oraz zmiana trasy przejazdu mogą ulegać zmianie. 4. Usługa wykonywana będzie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015. 5. Dyrektorzy poszczególnych szkół będą na koniec miesiąca w karcie pracy potwierdzać wykonaną usługę oraz ilość przejechanych kilometrów. 6. Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwożenie do miejsc zamieszkania uczniów będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem dowozów i odwozów ustalonym przez Dyrektorów tych placówek. Dokładana ilość uczniów będzie podana przez Dyrektorów. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: a) utrzymać w należytym porządku i czystości autobus, b) przestrzegać przepisy BHP i p.poż, c) ubezpieczyć autobus i dzieci na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, d) oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opis sposobu dokonania spełnienia tego warunku - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, w tym posiadają ważną licencję na wykonywanie przewozu osób

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali usługi odpowiadającym rodzajom usługi stanowiącej przedmiot Zamówienia..

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia i którzy dysponują co najmniej jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących minimum 40.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoba zdolna do wykonania zamówienia powinna posiadać świadectwo kwalifikacji kierowcy autobusu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny i kadrowy oraz ekonomiczny i finansowy podlega zsumowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Aktualne dokumenty wymagane przepisami prawa o ruchu drogowym poświadczającego uprawnienia i możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przez oferenta np. koncesja, dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczeniem OC i NNW - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. Wykaz środków transportowych ( załącznik Nr 4 do SIWZ ) 3) Świadectwo kwalifikacji osób, (kierowców autobusu), które będą wykonywać niniejsze zamówienie, 4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat (załącznik Nr 5 do SIWZ) 5) Kalkulacja kosztów związanych z wykonaniem zamówienia w ujęciu procentowym, tj. paliwo i pozostałe koszty ( załącznik Nr 6 do SIWZ) 6) oświadczenie oferenta w sprawie ceny 1 litra oleju napędowego w dniu składania oferty ( załącznik Nr 7 do SIWZ ) 7) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik Nr 8 do SIWZ )

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wzór umowy przedstawiony został w załączniku Nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: 1) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana trasy przejazdów, 2) zmianie może ulec kwota wynagrodzenia brutto w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzającego zmianę, b)w przypadku zmiany cen paliwa wysokość wynagrodzenia za 1 kilometr przewozu odpowiednio może być podwyższona lub obniżona. 3. Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych). 4. Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy. 5. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę, 6. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lniano sekretariat pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wynik postępowania:

 1. Wynik postępowania - ORG.271.1.2014.pdf (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (27 maja 2014, 14:41:48)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (11 czerwca 2014, 13:25:04)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 944