zamówienie na:

Zakup nowej koparko - ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz w pozostałych miejscowościach na terenie gminy Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.2.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2014  13:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 3 : INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 
Lniano: Zakup nowej koparko - ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz w pozostałych miejscowościach na terenie gminy Lniano.

Numer ogłoszenia: 156528 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowej koparko - ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz w pozostałych miejscowościach na terenie gminy Lniano..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:1. Dostawę do siedziby zamawiającego nowej koparko - ładowarki 4 - kołowej z kabiną (rok produkcji 2014 ) - szt. 1. Moc silnika od 90 do 110 KM, z wymaganymi i obowiązującymi prawem deklaracjami zgodności oraz ze świadectwem homologacji umożliwiającym zarejestrowanie oraz poruszanie się na drogach publicznych.Wymagane minimalne parametry techniczne koparko - ładowarki: Rok produkcji 2014, Silnik typu diesel o mocy od 90 do 110 KM, Rewers, Łyżka koparkowa o szerokości minimalnej 600 mm, Łyżka ładowarkowa otwieralna z widłami, Pług zgarniający, o szerokości roboczej min. 2700 mm, max. 3000 mm, składany sterowany hydraulicznie, wyposażony w gumową listwę zgarniającą, Łyżka koparkowa zgarniająca, o minimalnej szerokości od 1500 mm do 1700 mm Głębokość kopania powyżej 5 m, Koła obu osi skrętne, Napęd 4x4, Szybkozłącze przednie, Kabina z ogrzewaniem i wentylacją, spryskiwacz, przedniej i tylniej szyby, przednia i tylna wycieraczka. Siedzenie kierowcy standardowe, Klimatyzacja, Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów ruchu drogowego i bhp, Prędkość jazdy - min. 30 km/h, Komplet dokumentów do rejestracji na terenie RP, Świadectwo homologacji, Oznakowanie CE, Dokumentacja techniczna w języku polskim, niezbędne certyfikaty zgodności urządzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp warunkującymi dopuszczenie urządzenia do eksploatacji oraz rejestracji pojazdu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8, 34.14.47.10-8, 34.14.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkich Wykonawców i być przez nich podpisane. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo niniejsze musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, pok. nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 - 2013, w przypadku uzyskania tych środków przez Zamawiającego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania:

 1. SIWZ.pdf (1196kB) pdf

 2. SIWZ EDYTOWALNY PRZETARG ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI LNIANOdoc - Kopia - Kopia.doc (277kB) word

 3. Zmiany do SIWZ.pdf (728kB) pdf - dodane!

 4. ZMIANY DO SIWZ - Kopia.doc (174kB) word - dodane!

 5. Zmiany do SIWZ-2.pdf (573kB) pdf - dodane!

 6. Uzasadnienie zmian do SIWZ-2.pdf (445kB) pdf - dodane!

 7. Zmiany do SIWZ.pdf (383kB) pdf - dodane!

 8. ZMIANY DO SIWZ edytowalna.doc (126kB) word - dodane!

 9. Uzasadnienie modyfikacji SIWZ.pdf (34kB) pdf - dodane!

 10. SIWZ EDYTOWALNY PO DOTYCHCZASOWYCH ZMIANACH .doc (301kB) word - ostatnio dodane!


!!! - UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA - !!!


Numer ogłoszenia: 288726 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 156528 - 2014 data 09.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax. 052 3323002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Zakres zamówienia obejmuje:1. Dostawę do siedziby zamawiającego nowej koparko - ładowarki 4 - kołowej z kabiną (rok produkcji 2014 ) - szt. 1. Moc silnika od 90 do 110 KM, z wymaganymi i obowiązującymi prawem deklaracjami zgodności oraz ze świadectwem homologacji umożliwiającym zarejestrowanie oraz poruszanie się na drogach publicznych.Wymagane minimalne parametry techniczne koparko - ładowarki: Rok produkcji 2014, Silnik typu diesel o mocy od 90 do 110 KM, Rewers, Łyżka koparkowa o szerokości minimalnej 600 mm, Łyżka ładowarkowa otwieralna z widłami, Pług zgarniający, o szerokości roboczej min. 2700 mm, max. 3000 mm, składany sterowany hydraulicznie, wyposażony w gumową listwę zgarniającą, Łyżka koparkowa zgarniająca, o minimalnej szerokości od 1500 mm do 1700 mm Głębokość kopania powyżej 5 m, Koła obu osi skrętne, Napęd 4x4, Szybkozłącze przednie, Kabina z ogrzewaniem i wentylacją, spryskiwacz, przedniej i tylniej szyby, przednia i tylna wycieraczka. Siedzenie kierowcy standardowe, Klimatyzacja, Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów ruchu drogowego i bhp, Prędkość jazdy - min. 30 km/h, Komplet dokumentów do rejestracji na terenie RP, Świadectwo homologacji, Oznakowanie CE, Dokumentacja techniczna w języku polskim, niezbędne certyfikaty zgodności urządzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp warunkującymi dopuszczenie urządzenia do eksploatacji oraz rejestracji pojazdu...
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Dostawę do siedziby zamawiającego nowej koparko - ładowarki wraz z osprzętem, z wymaganymi i obowiązującymi prawem deklaracjami zgodności oraz ze świadectwem homologacji umożliwiającym zarejestrowanie oraz poruszanie się na drogach publicznych. 1)Wymagane minimalne parametry techniczne koparko - ładowarki: - rok produkcji 2014 lub nowszy - silnik typu turbodiesel o mocy od 90 do 110 KM, - rewers (przełącznik zmiany kierunku jazdy przód/tył), - napęd na dwie osie z możliwością włączenia jednej, - maksymalna prędkość jazdy - min. 30 km/h, - koła obu osi skrętne, minimum dwa tryby pracy zawieszenia - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, wszystkie koła równe w rozmiarze nie mniejszym niż 24 cale, - głębokość kopania powyżej 5 m, - oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów ruchu drogowego i bhp, - komplet narzędzi niezbędnych do eksploatacji, - kabina z ogrzewaniem i wentylacją, spryskiwacz, przedniej i tylniej szyby, przednia i tylna wycieraczka. - siedzenie kierowcy standardowe, - klimatyzacja - komplet dokumentów do rejestracji na terenie RP, - świadectwo homologacji, - oznakowanie CE, - dokumentacja techniczna w języku polskim, niezbędne certyfikaty - zgodności urządzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp warunkującymi dopuszczenie urządzenia do eksploatacji oraz rejestracji pojazdu. 2) Osprzęt do koparki - łyżka koparkowa o szerokości minimalnej 600 mm, - łyżka koparkowa zgarniająca (skarpówka), o minimalnej szerokości od 1500 mm - łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna, czyli możliwość : spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania; - pług zgarniający, o szerokości roboczej min. 2700 mm, max. 3000 mm, składany sterowany hydraulicznie, wyposażony w gumową listwę zgarniającą, - szybkozłącze przednie, Wymieniony osprzęt kompatybilny z koparko-ładowarka opisaną powyżej..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
 • W ogłoszeniu jest: 34.10.00.00-8, 34.14.47.10-8, 34.14.40.00-8..
 • W ogłoszeniu powinno być: 43.26.00.00-3, 34.14.47.10-8, 43.25.00.00-0.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 15.09.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, pok. nr 1 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 30.09.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, pok. nr 1 (sekretariat)..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: Nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: tak.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej: 2.1. Zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia z przyczyn organizacyjnych niezależnych od obu stron, 2.2. Zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 2.3. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2.4. Zmiany kont bankowych..


PYTANIA  OFERENTÓW I  ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGOPYTANIE

1.  Czy Zamawiający zważając na fakt, że koparko-ładowarka kołowa, będąca pojazdem wolnobieżnym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 19.08.1997 roku z późn. zmianami) nie podlega obowiązkowi homologacji i rejestracji przewidzianemu przez tę ustawę oraz posiadana Deklaracja Zgodności CE producenta potwierdzająca zgodność maszyny z wymogami Dyrektywy UE i normami zharmonizowanymi, które odnoszą się do Dyrektyw, dopuszcza rezygnację z konieczności
dostarczenia przez oferenta dokumentów umożliwiających rejestrację maszyny ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

1.  Zamawiający wymaga od oferenta dostarczenia koparko-ładowarki wraz z Deklaracją    
     Zgodności CE producenta oraz ze świadectwem homologacji.!!! - UWAGA - KOLEJNA ZMIANA OGŁOSZENIA - !!!


Numer ogłoszenia: 306882 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 156528 - 2014 data 09.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax. 052 3323002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4)..
 • W ogłoszeniu jest: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Dostawę do siedziby zamawiającego nowej koparko - ładowarki wraz z osprzętem, z wymaganymi i obowiązującymi prawem deklaracjami zgodności oraz ze świadectwem homologacji umożliwiającym zarejestrowanie oraz poruszanie się na drogach publicznych. 1)Wymagane minimalne parametry techniczne koparko - ładowarki: - rok produkcji 2014 lub nowszy - silnik typu turbodiesel o mocy od 90 do 110 KM, - rewers (przełącznik zmiany kierunku jazdy przód/tył), - napęd na dwie osie z możliwością włączenia jednej, - maksymalna prędkość jazdy - min. 30 km/h, - koła obu osi skrętne, minimum dwa tryby pracy zawieszenia - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, wszystkie koła równe w rozmiarze nie mniejszym niż 24 cale, - głębokość kopania powyżej 5 m, - oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów ruchu drogowego i bhp, - komplet narzędzi niezbędnych do eksploatacji, - kabina z ogrzewaniem i wentylacją, spryskiwacz, przedniej i tylniej szyby, przednia i tylna wycieraczka. - siedzenie kierowcy standardowe, - klimatyzacja - komplet dokumentów do rejestracji na terenie RP, - świadectwo homologacji, - oznakowanie CE, - dokumentacja techniczna w języku polskim, niezbędne certyfikaty - zgodności urządzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp warunkującymi dopuszczenie urządzenia do eksploatacji oraz rejestracji pojazdu. 2) Osprzęt do koparki - łyżka koparkowa o szerokości minimalnej 600 mm, - łyżka koparkowa zgarniająca (skarpówka), o minimalnej szerokości od 1500 mm - łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna, czyli możliwość : spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania; - pług zgarniający, o szerokości roboczej min. 2700 mm, max. 3000 mm, składany sterowany hydraulicznie, wyposażony w gumową listwę zgarniającą, - szybkozłącze przednie, Wymieniony osprzęt kompatybilny z koparko-ładowarka opisaną powyżej...
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Dostawę do siedziby zamawiającego nowej koparko - ładowarki 4 kołowej wraz z osprzętem, z wymaganymi i obowiązującymi prawem deklaracjami zgodności. 1)Wymagane minimalne parametry techniczne koparko - ładowarki: - rok produkcji 2014 lub 2015, - silnik typu turbodiesel o mocy od 90 do 110 KM, - rewers (przełącznik zmiany kierunku jazdy przód/tył), - napęd na dwie osie z możliwością włączenia jednej, - maksymalna prędkość jazdy - min. 30 km/h, - koła obu osi skrętne, minimum dwa tryby pracy zawieszenia - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, wszystkie koła równe w rozmiarze nie mniejszym niż 24 cale, - głębokość kopania powyżej 5 m, - oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów ruchu drogowego i bhp, - komplet narzędzi niezbędnych do eksploatacji, - kabina z ogrzewaniem i wentylacją, spryskiwacz przedniej i tylniej szyby, przednia i tylna wycieraczka, - siedzenie kierowcy standardowe, - klimatyzacja, - oznakowanie CE, - dokumentacja techniczna w języku polskim, niezbędne certyfikaty, - zgodność urządzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp warunkującymi dopuszczenie urządzenia do eksploatacji . 2) Osprzęt do koparki - łyżka koparkowa o szerokości minimalnej 600 mm, - łyżka koparkowa zgarniająca (skarpówka), o minimalnej szerokości od 1500 mm, - łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna, czyli możliwość : spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania; - pług zgarniający, o szerokości roboczej min. 2700 mm, max. 3000 mm, składany sterowany hydraulicznie, wyposażony w gumową listwę zgarniającą, - szybkozłącze przednie, Wymieniony osprzęt kompatybilny z koparko-ładowarką opisaną powyżej.


WYNIK POSTĘPOWANIA:
 1. Wynik postępowania - koparko-ładowarka.pdf (1011kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (9 maja 2014, 12:35:54)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (21 października 2014, 14:18:05)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1738