zamówienie na:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: - rozbudowę świetlicy wiejskiej, - dobudowę kotłowni olejowej, - prace termomodernizacyjne, - dojścia i dojazdy, - wymianę częściową stolarki okiennej, - wymianę stolarki drzwiowej, - wymianę ogrzewania na olejowe wraz z instalacją sieci c.o., - wymianę instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z rozdzielnią, - wymianę rur spustowych i rynien, - wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - wymianę posadzek, itp., - przebudowę wc wraz z instalacją wod. - kan., - zmianę pokrycia dachowego z papy asfaltowej. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wydana decyzja administracyjna.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.1.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 13 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Termin składania ofert upłynął w dniu 13.02.2014 r. o godz. 10:00 . Do dnia 13.02.2014 r. do godz. 10.00 do zamawiającego złożono 5 ofert. Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane TB. INVEST Tomasz Brzeziński ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk. Oferta nr 2 Firma „Lemar” s.c. M.W. Lewandowscy Górna Grupa ul. Forteczna 18, 86-134 Dragacz. Oferta nr 3 Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo Budowlany Osnowo 14, 86 -200 Chełmno. Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. Oferta nr 5 Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2014 r. pod numerem 26934 – 2014. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2014 r. pod numerem 31660 – 2014 i w dniu 07.02.2014 r. pod numerem 43876 – 2014. Ocena ofert: Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane TB. INVEST Tomasz Brzeziński ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk. liczba uzyskanych punktów : 59,12 Oferta nr 2 Firma „Lemar” s.c. M.W. Lewandowscy Górna Grupa ul. Forteczna 18, 86-134 Dragacz. liczba uzyskanych punktów : 54,95 Oferta nr 3 Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo Budowlany Osnowo 14, 86 -200 Chełmno. liczba uzyskanych punktów : 92,29 Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 5 Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. liczba uzyskanych punktów : 100 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 5 : Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt.  
Lniano: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem.

Numer ogłoszenia: 26934 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: - rozbudowę świetlicy wiejskiej, - dobudowę kotłowni olejowej, - prace termomodernizacyjne, - dojścia i dojazdy, - wymianę częściową stolarki okiennej, - wymianę stolarki drzwiowej, - wymianę ogrzewania na olejowe wraz z instalacją sieci c.o., - wymianę instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z rozdzielnią, - wymianę rur spustowych i rynien, - wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - wymianę posadzek, itp., - przebudowę wc wraz z instalacją wod. - kan., - zmianę pokrycia dachowego z papy asfaltowej. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wydana decyzja administracyjna..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.26.27.00-8, 45.26.28.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.23.11-0, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości powyżej 800 000 zł brutto. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : a) kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej, b) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) kierownikiem robót sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, d) kierownikiem robót sieci centralnego ogrzewania (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, e) geodetą (1 osoba) posiadającym uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami nt. posiadanych kwalifikacji oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości powyżej 1.000.000 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie tego warunku. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie ww. warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VII pkt. 1.2 ppkt. 5 ) SIWZ, dotyczącej tych podmiotów. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkich Wykonawców i być przez nich podpisane. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo niniejsze musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach :1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia lub kwalifikacje i spełnia wymogi SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, h) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 4) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej. 5) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 6) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności: a) niedostępnością na rynku materiałów lub/i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającą z zaprzestania produkcji lub/i wycofania z rynku tych materiałów lub/i urządzeń; b) pojawieniem się na rynku materiałów lub/i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji oraz kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, f) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Każda ze wskazanych w lit. a - f zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, 7) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 8) Zmiany wynagrodzenia : a) jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT, b) konieczność zmiany zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z takiej przyczyny, iż w dokumentacji projektowej wystąpiły braki lub błędy, także te polegające na niezgodności z przepisami prawa, lub stwierdzono w toku prowadzenia prac wady w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem faktycznym na budowie, c) powzięcia wiadomości o nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla zamawiającego, d) konieczności ograniczenia zakresu robót poprzez pominięcie robót, które okazały się zbędne, e) konieczności wykonanie rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 9) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. -jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy, 10) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę, 11)Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, 12) Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru, oraz Kierownik budowy, 13) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, 14) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój Nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 207-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:

 1. SIWZ_Lniano.pdf (3483kB) pdf

 2. SIWZ_Lniano_wersja edytowalna.doc (932kB) word

 3. Decyzja nr 615.2012.pdf (374kB) pdf

 4. Przedmiary robót.zip (618kB) zip

 5. Branża wod.-kan. i co. - świetlica Lniano.zip (2546kB) zip

 6. Branża elektryczna - świetlica Lniano.zip (5627kB) zip

 7. Branża budowlana- świetlica Lniano.zip.001 (10240kB) zip *

 8. Branża budowlana- świetlica Lniano.zip.002 (8868kB) plik *

 9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI C.O.pdf (148kB) pdf

 10. Zmiany do SIWZ.pdf (567kB) pdf

 11. Zmiany do SIWZ - uzasadnienie.pdf (38kB) pdf

 12. Przedmiar robót.pdf (239kB) pdf

 13. Branża budowlana.pdf (258kB) pdf

 14. Zmiany do SIWZ - 2.pdf (99kB) pdf

 15. Zmiany do SIWZ - 2 - uzasadnienie.pdf (35kB) pdf 16. Opinia Geologiczna.pdf (343kB) pdf - nowe ostatnio dodane

 17. Projekt zagodpodarowania terenu działki.pdf (734kB) pdf - nowe ostatnio dodane


!!! - UWAGA - !!!

* - Żeby rozpakować plik najpierw trzeba wszystkie pliki oznaczone "*" pobrać do jednego katalogu swojego komputera, a następnie rozpakować (np: klikając prawym klawiszem na pierwszym pliku z menu podręcznego wybrać polecenie programu pakującego najczęściej "wypakuj tutaj"). Utworzy się katalog z plikami.


!!! - UWAGA - !!!
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 26934-2014 z dnia 2014-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lniano
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: - rozbudowę świetlicy wiejskiej, - dobudowę kotłowni olejowej, - prace termomodernizacyjne, - dojścia i dojazdy, - wymianę częściową stolarki okiennej, - wymianę stolarki drzwiowej, -...
Termin składania ofert: 2014-02-10

Numer ogłoszenia: 31660 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26934 - 2014 data 23.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax. 052 3323002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach :1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia lub kwalifikacje i spełnia wymogi SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, h) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 4) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej. 5) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 6) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności: a) niedostępnością na rynku materiałów lub/i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającą z zaprzestania produkcji lub/i wycofania z rynku tych materiałów lub/i urządzeń; b) pojawieniem się na rynku materiałów lub/i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji oraz kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, f) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Każda ze wskazanych w lit. a - f zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, 7) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 8) Zmiany wynagrodzenia : a) jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT, b) konieczność zmiany zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z takiej przyczyny, iż w dokumentacji projektowej wystąpiły braki lub błędy, także te polegające na niezgodności z przepisami prawa, lub stwierdzono w toku prowadzenia prac wady w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem faktycznym na budowie, c) powzięcia wiadomości o nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla zamawiającego, d) konieczności ograniczenia zakresu robót poprzez pominięcie robót, które okazały się zbędne, e) konieczności wykonanie rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 9) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. -jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy, 10) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę, 11)Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, 12) Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru, oraz Kierownik budowy, 13) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, 14) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody,.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach :1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia lub kwalifikacje i spełnia wymogi SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, h) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 4) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej. 5) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 6) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności: a) niedostępnością na rynku materiałów lub/i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającą z zaprzestania produkcji lub/i wycofania z rynku tych materiałów lub/i urządzeń; b) pojawieniem się na rynku materiałów lub/i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji oraz kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, f) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Każda ze wskazanych w lit. a - f zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, 7) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 8) Zmiany wynagrodzenia : a) jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT, b) konieczność zmiany zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z takiej przyczyny, iż w dokumentacji projektowej wystąpiły braki lub błędy, także te polegające na niezgodności z przepisami prawa, lub stwierdzono w toku prowadzenia prac wady w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem faktycznym na budowie, c) powzięcia wiadomości o nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla zamawiającego, d) konieczności ograniczenia zakresu robót poprzez pominięcie robót, które okazały się zbędne, e) konieczności wykonanie rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 9) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(1) k.c. - jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy, 10) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę, 11)Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, 12) Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru, oraz Kierownik budowy, 13) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, 14) Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

!!! - UWAGA - !!!

DRUGIE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 43876 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26934 - 2014 data 23.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax. 052 3323002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój Nr 1 (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: 13.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, pokój Nr 1 (sekretariat).

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O ZAPYTANIACH OFERENTÓW, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTOWYM
POSTĘPOWANIEM.


Zapytanie nr 1.

Zamawiający w SIWZ napisał:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości powyżej 800 000 zł brutto.”

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy przez robotę odpowiadająca swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uznaje robotę o wartości 800 tyś. złotych brutto obejmująca swym zakresem przebudowę budynku w branżach elektrycznej, sanitarnej i budowlanej, wraz z robotami wykończeniowymi?

Odpowiedź na zapytanie nr 1.

Zgodnie z zapisami w SIWZ „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości powyżej 800 000 zł brutto.”
Zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości przekraczającej 800 000 zł brutto.

Zapytanie nr 2.

W projekcie w opisie technicznym jest mowa o oknach PCV a w zestawieniu stolarki okna aluminiowe. Które przyjąć do wyceny i późniejszego montażu ?

Odpowiedź na zapytanie nr 2.

Uwzględnić okna PCV w części związanej z rozbudową i przebudową, natomiast okna
aluminiowe w wiatrołapie wejściowym  konstrukcji stalowej.

Zapytanie nr 3.

W zestawieniu znajdują się drzwi przeciwpożarowe aluminiowe a w przedmiarze są zwykłe stalowe przeciwpożarowe EI60. Które przyjąć do wyceny i późniejszego montażu?

Odpowiedź na zapytanie nr 3.

Uwzględnić drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60.

Zapytanie nr 4.

Czy wypełnienie  wiatrołapu  ma być z szyby bezpiecznej i ma być witryną ponieważ przedmiar w poz.182 opisuje to jako okna aluminiowe? Które przyjąć do wyceny i późniejszego montażu?

Odpowiedź na zapytanie nr 4.

Wypełnienie konstrukcji wiatrołapu okna aluminiowe. W części dolnej uwzględnić możliwość otwierania, pozostałe jako wypełnienie witryna. Szyba bezpieczna.


Wynik postępowania:

wynik postępowania.pdf (114kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (23 stycznia 2014, 14:33:09)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (26 marca 2014, 13:25:19)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1710