zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG.271.2.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlową w Lnianie ul. Wyzwolenia 18 z uzyskaną łączną punktacją 100 pkt Jest to oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Kryterium oceny ofert była cena i odległość stacji paliw oferenta od siedziby Zamawiającego. 
Lniano: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Numer ogłoszenia: 489458 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego z przeznaczeniem dla autobusu, busu, samochodów strażackich, koparko-ładowarki, ciągników i agregatu prądotwórczego, samochodów osobowo-dostawczych w okresie od 1.01.2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w ilości przedstawionej w poniższej tabeli: Lp. Nazwa paliwa Ilość litrów 1. olej napędowy 14 480 2. Parametry oleju napędowego powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2013 r. poz.1058) 3. Wspólny słownik zamówień /CPV/: 09.13.41.00-8. 4. Kalkulacja ceny oleju napędowego musi zostać sporządzona w oparciu o cenę obowiązującą w dniu 4 grudnia 2013 r. u wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty producenta oraz łączną stałą marżę i podatek VAT. 5. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów i karnistrów na stacji benzynowej Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości oleju napędowego do 20% wartości zamówienia. Zakup zwiększonej ilości zakupu oleju napędowego odbywać się będzie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienie uzupełniające. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych, awarii pojazdów, zmiany ilości pojazdów. Zamówienie mniejszej ilości oleju napędowego nie upoważnia Wykonawcy do żądania realizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za nie zrealizowanie części zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zwiększenie do 20% wartości zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający koncesję zezwalającą na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, to jest koncesję na dystrybucję i obrót paliwami. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia w art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będą ich łączne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - w tym celu dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, powyższy warunek będzie oceniany łącznie).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, powyższy warunek będzie oceniany łącznie).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument okreslający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - odległość stacji paliw oferenta w kilometrach od siedziby Zamawiającego - 15

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć tj. z powodu a) zmiany ilości pojazdów, b) niesprzyjających warunków atmosferycznych. 2) zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości podanej w umowie jest możliwa tylko w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT, 3) zmiana danych podmiotowych stron umowy tj. zmiana konta bankowego siedziby Wykonawcy, zmiana siedziby Wykonawcy, 4) zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy. 5) zmiany podatku akcyzowego. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności podpisanego przez obie strony

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 86-141 Lniano ul. Wyzwolenia 7 pok. Nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7 - w Sekretariat pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Numer ogłoszenia: 494648 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 489458 - 2013 data 28.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax. 052 3323002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego z przeznaczeniem dla autobusu, busu, samochodów strażackich, koparko-ładowarki, ciągników i agregatu prądotwórczego, samochodów osobowo-dostawczych w okresie od 1.01.2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w ilości przedstawionej w poniższej tabeli: Lp. Nazwa paliwa Ilość litrów 1. olej napędowy 14 480 2. Parametry oleju napędowego powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2013 r. poz.1058) 3. Wspólny słownik zamówień /CPV/: 09.13.41.00-8. 4. Kalkulacja ceny oleju napędowego musi zostać sporządzona w oparciu o cenę obowiązującą w dniu 4 grudnia 2013 r. u wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty producenta oraz łączną stałą marżę i podatek VAT. 5. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów i karnistrów na stacji benzynowej Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości oleju napędowego do 20% wartości zamówienia. Zakup zwiększonej ilości zakupu oleju napędowego odbywać się będzie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienie uzupełniające. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych, awarii pojazdów, zmiany ilości pojazdów. Zamówienie mniejszej ilości oleju napędowego nie upoważnia Wykonawcy do żądania realizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za nie zrealizowanie części zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego z przeznaczeniem dla autobusu, busu, samochodów strażackich, koparko-ładowarki, ciągników i agregatu prądotwórczego, samochodów osobowo-dostawczych w okresie od 1.01.2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w ilości przedstawionej w poniższej tabeli: Lp. Nazwa paliwa Ilość litrów 1. olej napędowy 14 480 2. Parametry oleju napędowego powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2013 r. poz.1058) 3. Wspólny słownik zamówień /CPV/: 09.13.41.00-8. 4. Kalkulacja ceny oleju napędowego musi zostać sporządzona w oparciu o cenę obowiązującą w dniu 4 grudnia 2013 r. u wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty producenta oraz przyjętą łączną marżę Wykonawcy i podatek VAT. 5. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów i karnistrów na stacji benzynowej Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości oleju napędowego do 20% wartości zamówienia. Zakup zwiększonej ilości zakupu oleju napędowego odbywać się będzie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienie uzupełniające. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych, awarii pojazdów, zmiany ilości pojazdów. Zamówienie mniejszej ilości oleju napędowego nie upoważnia Wykonawcy do żądania realizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za nie zrealizowanie części zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia.

Wynik postępowania:

 1. ORG.271.2.2013.pdf (73kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (28 listopada 2013, 13:15:18)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (11 grudnia 2013, 13:10:20)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 987