zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SG.271.104.1.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę NAFTPOL HURT Sp. z o.o. 86-010 Koronowo, Stopka 7 z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 105.287,40 zł (wartość brutto). Jest to oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa i prezentująca najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Kryterium oceny ofert była cena. 
Lniano: Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Numer ogłoszenia: 487012 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. dla Gminy Lniano, wg poniższego zestawienia: 1) Kotłownia w budynku Urzędu Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7 - 20 tys. litrów; 2) Kotłownie w budynkach komunalnych: a) Remiza OSP w Błądzimiu - 2,2 tys. litrów; b) Remiza OSP w Jeziorkach - 1 tys. litrów; c) Świetlica w Jędrzejewie -1,3 tys. litrów; d) Świetlica w Brzemionach - 2 tys. litrów; e) Świetlica w Wętfiu - 1,5 tys. litrów; f) Świetlica w Lnianie - 1 tys. litrów. Razem -29 tys. litrów. 2. Wymagane parametry oleju opałowego: (a) wartość energetyczna nie mniejsza od 42,6 MJ/kg; (b) gęstość w temperaturze 15 st. C. nie wyższa niż 0,860 g/cm3; (c) zawartość siarki nie wyższa od 0,1 m/m. 3. Przedstawiona ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby, uzależnione w szczególności od panujących warunków atmosferycznych lub wyłączenia budynku z eksploatacji (np. remont). Zamówienie mniejszej ilości oleju opałowego nie upoważnia Wykonawcy do żądania realizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowanie części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Kalkulacja cen oleju opałowego musi zostać sporządzona w oparciu o cenę obowiązującą w dniu 3 grudnia 2013 r. u wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty producenta oraz łączną stałą marżę(+)/rabat(-) wykonawcy i podatek VAT. 5. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot zamówienia transportem zorganizowanym przez siebie i na koszt własny. 6. Wykonawca przy każdej dostawie oleju opałowego przedstawi Zamawiającemu aktualne zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym np. badanie laboratoryjne składu oleju opałowego lub świadectwo jakości oleju opałowego. 7. Dostarczenie oleju opałowego winno nastąpić w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez osobę działającą w imieniu Zamawiającego. 8. Zamawiający zobowiązuje się do składania wybranemu Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) każdorazowo przy dostawie oleju opałowego, najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia. 10. PODWYKONAWSTWO: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania części lub całości zamówienia przez Podwykonawców, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający NIE wymaga od Wykonawców wniesienia wadium i złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający koncesję zezwalającą na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, to jest koncesję na dystrybucję i obrót paliwami. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określa następujące okoliczności i warunki, na podstawie których przewiduje możliwość dokonania zmian w treści zawartej umowy: 1) jeżeli wystąpią wyjątkowo niesprzyjające i niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne; 2) jeżeli nastąpi rządowa zmiana podatku VAT; 3) jeżeli nastąpi zmiana danych podmiotowych stron umowy np. zmiana konta bankowego, siedziby Wykonawcy, itp; 4) jeżeli nastąpią zmiany spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy; 5) zmiany podatku akcyzowego. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostępna jest na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7 - (Sekretariat) - pok. nr 1 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieNumer ogłoszenia: 488954 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 487012 - 2013 data 27.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, fax. 052 3323002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
 • W ogłoszeniu jest: Brak wpisu.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wynik postępowania:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (80kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (27 listopada 2013, 13:47:07)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 grudnia 2013, 09:57:54)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępoania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1078