zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GO.271.1.2013
wartość: poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 1 : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 
Lniano: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Numer ogłoszenia: 70295 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lniano.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkalych na terenie gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a także ich zagospodarowanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie realizowana zgodnie z: 2) obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do niniejszej ustawy, z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628) oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627), b) obowiązującym w czasie trwania umowy każdorazowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lniano oraz każdorazową uchwałą Rady Gminy Lniano w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony zostałw oddzielnym załączniku nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Podwykonawstwo: a) Zamawiający żada wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastapi w Formularzu Oferty b) Wykonawca zobowiazuje się do koordynacji prac przez Podwykonawcę i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku, gdy w którejkolwiek części SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczace znaków towarowych, patentówlub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązan równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia o znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 34.92.84.80-6, 90.00.00.00-7, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający B Ę D Z I E wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł /słownie: dziesięćtysięcy złotych 00/100/. 2. Wadium należy wnieść przed terminem złożenia oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym , że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Osie O/Lniano Nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 WADIUM WNIESIONE W PIENIĄDZU BĘDZIE SKUTECZNE, JEŻELI PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT ZOSTANIE ZALICZONE NA RACHUNKU BANKOWYM ZAMAWIAJĄCEGO Wadium w innej formie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. nr 10 (u Pani Grażyny Śląskiej) do dnia 20.05.2013r. do godz. 12.00. 5. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a upzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiajacy ponownie zażąda wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu wadium zwrócono na podstawie pkt 6 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający o terminie wniesienia wadium powiadomi odrębnym pismem. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiazani są do:a) posiadania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Lniano w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnego z przedmiotem zamówienia; b) posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów, wydanego na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub posiadanie wpisu do rejestru, prowadzonego przez Marszałka Województwa dla podmiotów gospodarujących odpadami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; c) posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów na terenie bazy magazynowo - transportowej, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub na podstawie przepisów dotychczasowych, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; d) posiadania numeru rejestrowego nadanego przez głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zmianami) e) posiadania aktualnego certyfikatu w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wydanego przez zewnętrzny podmiot certyfikujący, potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na normach europejskich. Na dowód powyższego Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp oraz przedłoży certyfikat w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wydany przez zewnętrzny podmiot certyfikujący, potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na normach europejskich. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych od nie mniej, niż 1.000 kontrahentów rocznie, przy czym: -łączna ilość odebranych odpadów w okresie min. 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 1200 Mg/rok - roczna wartość brutto wykonanych usług musi być nie mniejsza, niż 300.000,00 zł dla tego rodzaju usługi.                    W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Sporządzony przez Wykonawcę wykaz winien jednoznacznie potwierdzać spełnienie postawionych przez Zamawiającego warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach realizacji niniejszej usługi Wykonawcy zobowiązani są do spełnienia wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 roku poz. 122), a w szczególności: a)    posiadać bazę magazynowo-transportową: Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować bazę magazynowo-transportową, spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 roku poz. 122). b)    posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 roku poz. 122) tzn. powinni posiadać co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej 1 pojazd do odbierania bez funkcji kompaktującej. -  przy czym pojazdy te powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; c)    utrzymać odpowiedni stan techniczny i sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez: zabezpieczenie ich przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; poddawane ich myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; oraz posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowych czynności na koniec każdego dnia roboczego opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. d)    zapewnić odpowiednie wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów, tak aby: konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; pojazdy były wyposażone w system: Ø  monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz Ø  czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych; pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 500.000,00 zł.  W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych od nie mniej niz 1000 kontrahentów rocznie, przy czym łaczna ilość odpadów odebranych w okresie min. 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 1200 Mg/rok - roczna wartość brutto wykonanych usług musi byc nie mniejsza niż 300 000,00 zł dla tego rodzaju usługi.;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, 2)w razie zmiany sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wynikających ze zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lniano i uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3)w razie uchwalenia przez Radę Gminy Lniano uchwały o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o której stanowi art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 4)w razie zmiany przepisów prawa, w tym zwłaszcza ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach oraz wydania rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw 5)w razie zmiany terminu i częstotliwości funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 6)w razie zmiany częstotliwości lub rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 7) w razie zmiany lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2. Zmiana umowy powinna zostać zainicjowana pisemnie przez jedną ze stron i wymaga obopólnej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostępny jest na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7,86 - 141 Lniano pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano w sekretariacie pok. nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


WYNIK PRZETARGU:

GO.271.1.2013.pdf (75kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (9 maja 2013, 12:44:44)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (5 czerwca 2013, 12:36:37)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1849